Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nilörngruppen

Nilörngruppen

Nilörngruppen AB:

08:00 / 17 July 2020 Nilörngruppen Press release

Perioden april - juni
·Orderingången minskade med 42 procent till 99 (171) MSEK
·Omsättningen i SEK minskade med 27 procent till 142 (196) MSEK
·Rörelseresultatet uppgick till 0,1 (20,2) MSEK
·Periodens resultat uppgick till -1,3 (15,1) MSEK
·Resultatet per aktie uppgick till -0,11 (1,32) SEK
·Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 14,6 (4,7) MSEK

Perioden januari - juni
·Orderingången minskade med 17 procent till 302 (366) MSEK
·Omsättning i SEK minskade med 20 procent till 298 (374) MSEK
·Rörelseresultatet uppgick till 9,1 (35,3) MSEK
·Periodens resultat uppgick till 4,6 (26,1) MSEK
·Resultatet per aktie uppgick till 0,40 (2,29) SEK
·Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 18,9 (29,1) MSEK

Väsentliga händelser under kvartalet
·Omsättningen har påverkats negativt under kvartalet hänförligt till Covid-19 då stora delar av Europa har varit nedstängt och Bangladesh, Indien och Pakistan har varit helt stängt tills mitten av maj
·Resultatet har belastats med uppsägningskostnader om 1 MSEK samt nedskrivning av kundrelaterat varulager och kundfordringar om 7,5 MSEK
·Erhållit permitteringsbidrag i Europa och Hong Kong om totalt 5,8 MSEK

Effekterna hänförliga till Covid-19 pandemin
·Efterfrågan på företagets produkter kommer påverkas även under hösten
·Vi följer utvecklingen och vidtar kontinuerligt åtgärder för att begränsa de negativa effekterna, men har samtidigt beredskap att ta tillvara på de möjligheter som uppkommer
·Medarbetare i Europa har varit permitterade, men flertalet har nu återgått till tjänst

För ytterligare information, kontakta:
CEO, Krister Magnusson
Mobil: 0704-85 21 14
  

Denna information är sådan information som Nilörngruppen AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 Juli 2020 kl 08,00.

Bilaga

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/