Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nilörngruppen

Nilörngruppen

Nilörngruppen AB : Kommuniké från Årsstämman

19:00 / 16 May 2018 Nilörngruppen Press release

Vid årsstämman i Nilörngruppen AB den 16 maj 2018 beslutades följande:

Resultaträkningen och balansräkningen, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2017 fastställdes. Stämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under verksamhetsåret 2017.

Utdelning till aktieägarna beslutades till 45 608 tkr fördelat med 4,00 kr per aktie i enlighet med styrelsens förslag. Beslutades att fastställa den 18 maj som avstämningsdag för utdelning och utdelning beräknas påbörjas den 23 maj 2018.

Stämman beslutade att styrelsearvode skulle utgå med totalt SEK 680.000 att fördelas med SEK 180.000 till ordföranden och SEK 100.000 till varje ledamot av styrelsen. Arvode till revisorerna skulle utgå enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade om omval av Petter Stillström, Vilhelm Schottenius, Marie Nilsson Peterzén, Gunilla Brisinger samt nyval av Johan Larsson och Blenda Donatella Lagerkvist. Petter Stillström utsågs till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade omval av KPMG, med Thomas Bohlin som huvudansvarig revisor.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare antogs i enlighet med styrelsens förslag.

Styrelsen bemyndigades styrelsen att längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av högst 1 000 000 aktier av serie B i enlighet med styrelsens förslag.

Stämman beslutade i enlighet med förslaget att inte utse någon valberedning och att förslag lämnas från bolagets större aktieägare och presenteras i kallelse till årsstämma.

Borås den 16 maj 2018

Vid frågor kontakta:

Claes af Wetterstedt

CEO
T:+46 33 700 88 30
M:+46 706 96 29 50
E:claes.af.wetterstedt@nilorn.com

Denna information är sådan som Nilörngruppen AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 16/5 2018 kl. 19,00 CET.

Kommuniké från Nilörngruppens årsstämma

--
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Nilörngruppen AB via Globenewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/