Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nilörngruppen

Nilörngruppen

Nilörngruppen AB : Delårsrapport januari - december 2017

11:00 / 16 February 2018 Nilörngruppen Press release

Perioden oktober - december
·       Orderingången ökade med 9 procent till 184 (169) MSEK
·       Omsättningen justerat för förvärv och valutaeffekter uppgick till 191 (174) MSEK, dvs en underliggande organisk tillväxt om 10 procent
·       Konsoliderad omsättning i SEK ökade med 3 procent till 179 (174) MSEK
·       Rörelseresultatet (exklusive kostnader om 1,0 MSEK för listbyte) uppgick till 26,3 (22,1) MSEK
·       Periodens resultat uppgick till 22,1 (15,4) MSEK
·       Resultatet per aktie uppgick till 1,93 (1,35) SEK
·       Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 25,5 (24,5) MSEK

Perioden januari - december
·       Orderingången ökade med 12 procent till 716 (638) MSEK
·       Omsättningen justerat för förvärv och valutaeffekter uppgick till 692 (610) MSEK, dvs en underliggande organisk tillväxt om 13 procent
·       Konsoliderad omsättning i SEK ökade med 11 procent till 680 (610) MSEK
·       Rörelseresultatet (exklusive kostnader om 3,7 MSEK för listbyte) uppgick till 86,1 (75,0) MSEK
·       Periodens resultat uppgick till 65,0 (56,2) MSEK
·       Resultatet per aktie uppgick till 5,70 (4,93) SEK
·       Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 66,2 (54,5) MSEK

Väsentliga händelser under kvartalet
·       Valutaeffekten hade en negativ påverkan på omsättningen om 16 MSEK under kvartalet och 20 MSEK ackumulerat, dock med marginell effekt på resultatet.
·       Kostnaden för listbytet uppgick under fjärde kvartalet till 1,0 MSEK, ackumulerat 3,7 MSEK
·       Nilörn har Bluesign-certifierat produktionen i Hong Kong som ett led i att erbjuda marknadens bästa hållbarhetslösning

Väsentliga händelser efter periodens utgång
·       Styrelsen har beslutat föreslå stämman en utdelning om 4,00 (3,60) SEK per aktie

För ytterligare information, kontakta:
CEO, Claes af Wetterstedt                                 CFO, Krister Magnusson
Tel: 033-700 88 30                                             Tel: 033-700 88 30
Mobil: 0706-96 29 50                                         Mobil: 0704-85 21 14

Denna information är sådan information som Nilörngruppen AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari 2018 kl. 11,00.

Nilörngruppen Bokslutskommuniké 2017

--
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Nilörngruppen AB via Globenewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/