Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Nilörngruppen

Nilörngruppen

Nilörngruppen AB: Kallelse Årsstämma i Nilörngruppen AB 2017

09:12 / 3 April 2017 Nilörngruppen Press release

Aktieägarna i Nilörngruppen AB (publ.), 556322-3782, kallas härmed till årsstämma måndagen den 3 maj 2017 kl. 17.00 på Wieslandersväg 3, 504 13 Borås

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 26 april 2017,

dels göra anmälan till bolaget per post under adress Nilörngruppen AB, Box 499, 503 13 Borås, per telefon 033-700 88 88, per telefax 033-700 88 19 eller genom e-mail till reception@nilorn.com den 26 april 2017.

Vid anmälan ska namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer och registrerat aktieinnehav uppges, samt antalet biträden vid stämman.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmaktsformulär finns tillgängliga på bolagets hemsida www.nilorn.se. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB den 26 april 2017. Det innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren härom.

I bolaget finns 11 401 988 aktier, varav 960 000 aktier av serie A och 10 441 988 aktier av serie B, motsvarande sammanlagt 5 010 497 röster.

Förslag till dagordning

 • Stämmans öppnande
 • Val av ordförande vid stämman.
 • Upprättande och godkännande av röstlängden.
 • Godkännande av dagordning.
 • Val av en eller två justeringsmän.
 • Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 • Anförande av Verkställande direktörens.
 • Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 • Beslut om
 • fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning
 •   och koncernbalansräkning

 • dispositioner beträffande bolagets vinst enligt dn fastställda balansräkningen och beslut om avstämningsdag för vinstutdelningen
 • ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören.
 • Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 • Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
 • Val av styrelseledamöter och ordförande i styrelsen.
 • Val av revisor
 • Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 • Beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om riktad nyemission av aktier för finansiering av förvärv av företag eller verksamhet eller del därav
 • Beslut om ändring av bolagsordningen
 • Stämmans avslutande.
 • Beslutsförslag
  Val av ordförande vid stämman (punkt 2)
  Till ordförande vid stämman föreslås Petter Stillström.

  Utdelning (punkt 9b)
  Styrelsen föreslår en vinstutdelning om 3,60 kr per aktie lämnas för verksamhetsåret 2016. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 5 maj 2017. Beslutar stämman enligt förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB med början den 10 maj 2017.

  Antal styrelseledamöter, arvode till styrelse och revisorer samt val av styrelseledamöter, ordförande och revisor (punkt 10 - 13)
  Styrelsen föreslås bestå av fyra personer och inga suppleanter. Till styrelsen föreslås omval av Vilhelm Schottenius, Marie Nilsson Peterzén och Petter Stillström. Jan Kjellman har avböjt omval. Förslag till ny ledamot kommer presenteras innan stämman. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Petter Stillström.

  Till revisor föreslås omval av KPMG, som utsett till Thomas Bohlin till huvudansvarig revisor.

  Arvode till styrelseledamöterna föreslås utgå med 180 000 till styrelseordföranden och med 100 000 kr per ledamot. Arvode till revisorer utgår enligt godkänd räkning.

  Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 14):
  Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Ersättningen till koncernchef och övriga ledande befattningshavare skall bestå av en marknadsmässig fast lön. Särskilt arvode för styrelsearbete i koncernbolag skall inte utgå för ledande befattningshavare. Rörliga ersättningar såsom bonus får förekomma, när så är motiverat för att kunna rekrytera och behålla nyckelpersoner samt för att stimulera försäljnings- och resultatförbättringar och arbetet att uppnå särskilda av styrelsen fastställda nyckeltal. Rörliga ersättningar skall baseras på förutbestämda och mätbara kriterier såsom resultatutvecklingen för Nilörnkoncernen. Den rörliga ersättningen får uppgå till högst 100 % av den fasta ersättningen.

  Pensionsförmån ska motsvara ITP-plan eller, när det gäller ledande befattningshavare utanför Sverige, pensionsförmåner som är sedvanliga i det aktuella landet.

  Bemyndigande av styrelsen att besluta om emissioner (punkt 15):
  Förslaget innebär i huvudsak ett bemyndigande av styrelsen att längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av högst 1 000 000 aktier av serie B. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, utan såvitt avser beslut om nyemission där vederlaget enbart består av kontanter. Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst 4 000 000 kr. Bemyndigandet skall även innefatta rätt att besluta om nyemission med bestämmelse om apport eller teckning med kvittningsrätt eller eljest med villkor som avses i 13 kap. 5 § 6 p. aktiebolagslagen. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att de nyemitterade aktierna skall användas för finansiering av förvärv av företag eller verksamhet eller del därav. Grunden för emissionskursen skall vara aktiens marknadsvärde. För giltigt beslut under denna punkt krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

  Ändring av bolagsordningen (punkt 16)
  Styrelsen föreslår en justering av bolagsordningen i syfte att uppfylla kraven vid ett framtida listbyte till Nasdaq Stockholm, Small Cap. Justeringen innebär att tid för kallelse till extra bolagsstämma ändras från tidigast sex och senast två veckor före stämman till tidigast sex och senast tre veckor före stämman. I övrigt är Bolagsordningen oförändrad.

  Övrigt
  Styrelsen föreslås ha rätt att företa de justeringar och ändringar som är nödvändiga för registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB av stämmans beslut och bemyndigande.

  Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag. Den som vill skicka in frågor kan göra det till VD Claes af Wetterstedt under adress Nilörngruppen AB, Box 499, 503 13 Borås, per telefon 033-700 88 88, per telefax 033-700 88 19 eller genom e-mail till reception@nilorn.com.

  Årsredovisning, revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag hålls tillgängliga hos bolaget samt på www.nilorn.se senast två veckor före stämman och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin adress. Handlingar kommer även att finnas tillgängliga på stämman.

  Borås i april 2017

  Nilörngruppen AB (publ.)
  Styrelsen

  Claes af Wetterstedt
  CEO
  T:+46 33 700 88 30
  M:+46 706 96 29 50
  E:claes.af.wetterstedt@nilorn.com

  Kallelse till Årsstämma i Nilörngruppen AB 2017

  --
  This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
  The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
  Source: Nilörngruppen AB via Globenewswire

  GlobeNewswire

  This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/