Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

NAXS

NAXS

NAXS AB (publ) har beslutat att genomföra återköp av egna aktier

21:00 / 26 April 2022 NAXS Press release

Styrelsen för NAXS AB (publ) har beslutat, med stöd av det bemyndigande styrelsen erhållit av årsstämman den 30 mars 2022, att förvärva egna aktier. Förvärv får endast ske till ett pris inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan den på börsen noterade högsta köpkursen och lägsta säljkursen.

Bolaget innehar per dagens datum inga egna aktier och det totala antalet utstående aktier i bolaget är 11 152 585. Vid fullt genomfört förvärv kommer bolaget att inneha aktier motsvarande högst tio procent av bolagets utgivna aktier.

Återköpen kommer att ske i omgångar fram till nästa årsstämma och är beroende av marknadsvillkor och gällande regler vid respektive tidpunkt.

Syftet med återköpen är att skapa flexibilitet i bolagets möjlighet att återföra kapital till aktieägarna, att främja en effektivare kapitalanvändning i bolaget, samt att motverka en stor substansrabatt med avseende på bolagets aktie, vilket sammantaget bedöms ha en sannolikt positiv inverkan på kursutvecklingen för Bolagets aktier och därigenom bidra till ett ökat aktieägarvärde.

Kontaktinformation

Lennart Svantesson, verkställande direktör

Telefon: +46 73 311 00 11

'

Pressmeddelanden och ytterligare information finns tillgängliga på www.naxs.se

NAXS AB (publ)

Org.nr 556712-2972

Alma, Nybrogatan 8

114 34 Stockholm

E-post: info@naxs.se

NAXS är noterat på NASDAQ Stockholm. NAXS investerar huvudsakligen i private equity-fonder med nordiskt fokus men kan också göra direktinvesteringar i private equity och andra alternativa tillgångar tillsammans med fonder. NAXS kan, i begränsad omfattning, även göra andra typer av investeringar.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/