Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

NAXS

NAXS

NAXS AB: NAXS Bokslutskommuniké 2021

20:45 / 27 January 2022 NAXS Press release

Januari - december 2021
  • Resultat efter skatt uppgick till 163,9 (24,1) MSEK.
  • Resultatet per aktie uppgick till 14,7 (2,16) SEK.
  • Substansvärdet uppgick till 824 MSEK (73,78 SEK per aktie) per den 31 december 2021, jämfört med 679 MSEK (SEK 60,87 per aktie) per den 31 december 2020.
  • Nettokassan uppgick till 266 MSEK (23,81 SEK per aktie) per den 31 december 2021, jämfört med 219 MSEK (19,65 SEK per aktie) per den 31 december 2020.
  • Årsstämman 2021 beslutade att lämna en utdelning om 3,00 SEK per aktie.
Fjärde kvartalet 2021
  • Resultat efter skatt uppgick till 56,2 (30,1) MSEK.
  • Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 5,04 (2,70) SEK.

Vinstutdelning

Styrelsen avser föreslå årsstämman en utdelning om 3,50 SEK per aktie.

Vidare föreslår styrelsen årsstämman att besluta om ett fortsatt mandat att göra återköp av egna aktier.

VD-kommentar

NAXS fortsatte utvecklas positivt under andra kvartalet då substanvärdet per aktie ökade med 8% och med 26% över en tolvmånadersperiod, inklusive lämnad utdelning.

På begäran av NAXS majoritetsägare, QVT Financial LP, ersattes styrelsen i sin helhet av 5 nya styrelseledamöter, valda vid en extra bolagsstämma i början av juli.

Under första halvåret gjorde NAXS ett nytt investeringsåtagande till Nordic Capital Evo I, den fond Nordic Capital lanserat för investeringar i medelstora företag i Nordeuropa. Vidare gjorde NAXS en saminvestering parallellt med JAB Holding i Krispy Kreme Doughnuts.

Vad gäller NAXS underliggande fonder förvärvade dessa 17 nya portföljbolag och undertecknade eller genomförde 10 exit under helåret. Vidare genomfördes en partiell exit genom börsnotering av Norva24 på Nasdaq Stockholm.

NAXS lämnade under mars en utdelning om 3,00 SEK per aktie NAXS och har sammantaget under de senaste 5 åren distribuerat 26 SEK per aktie till sina aktieägare via utdelningar och återköp.

Avslutningsvis vill jag passa på att tacka NAXS aktieägare för ert förtroende och önska bolaget all framgång då jag nu efter 10 år som VD lämnar bolaget, i enlighet med vad som kommunicerades i oktober.

Lennart Svantesson

Kontaktinformation

Lennart Svantesson, verkställande direktör

Telefon: 073 311 00 11

Gösta Lundgren, CFO
Telefon: 070 710 47 88

Denna information är sådan information som NAXS AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 januari 2022 klockan 20,45 (CET).

Pressmeddelanden och ytterligare information finns tillgängliga på www.naxs.se

NAXS AB (publ)

Org.nr 556712-2972

Grev Turegatan 10

114 46 Stockholm

Tel: 08 611 33 25, E-post: info@naxs.se

NAXS är noterat på NASDAQ Stockholm. NAXS investerar huvudsakligen i private equity fonder med ett nordiskt fokus men kan också göra direktinvesteringar tillsammans med private equity och andra fonder inom alternativa tillgångar. NAXS kan, i begränsad omfattning, även göra andra typer av investeringar.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/