Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

NAXS

NAXS

Kommuniké från den extra bolagsstämman i NAXS AB (publ) den 1 juli 2021

22:00 / 1 July 2021 NAXS Press release

Vid den extra bolagsstämman i NAXS AB (publ) den 1 juli 2021 beslutade stämman enligt följande

Styrelse

  • Bolagsstämman beslutade, i enlighet med majoritetsaktieägarens förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara fem (5) utan suppleanter och att byta ut styrelsen i sin helhet för att ha följande sammansättning: Daniel Gold, Meg Eisner, Synne Syrrist, Nikolai Jebsen och Børge Johansen. Daniel Gold valdes till styrelsens ordförande.
     
  • Beslutades vidare, i enlighet med majoritetsaktieägarens förslag, att arvodet till styrelsen per ledamot (inklusive ordföranden) ska vara oförändrat i förhållande till vad som beslutades av årsstämman 2021. Med anledning av att styrelsen utökats till att bestå av fem ledamöter istället för fyra utökas det totala arvodet från 753 750 kronor till 918 750 kronor.

Kontaktinformation
Lennart Svantesson, VD
Telefon: +46 733-110 011

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 juli 2021 kl. 22.00 CET.

Detta meddelande och ytterligare information finns tillgänglig på www.naxs.se

NAXS AB (publ)
Org.nr 556712-2972
Nybrogatan 8
114 34 Stockholm
Tel: 0766 40 00 40, E-post: info@naxs.se

NAXS är noterat på NASDAQ Stockholm. NAXS investerar huvudsakligen i private equity-fonder med nordiskt fokus men kan också göra direktinvesteringar i private equity och andra alternativa tillgångar tillsammans med fonder. NAXS kan, i begränsad omfattning, även göra andra typer av investeringar.

Bilaga


GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/