Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

NAXS

NAXS

Bokslutskommuniké 2019

17:45 / 29 January 2020 NAXS Press release

Januari-december 2019

  • Resultat efter skatt uppgick till 37,1 (18,5) MSEK.
  • Resultatet per aktie uppgick till 3,24 (1,45) SEK.
  • Substansvärdet uppgick till 710 MSEK (SEK 63,63 per aktie) per den 31 december 2019, jämfört med 736 MSEK (SEK 61,81 per aktie) per den 31 december 2018.
  • Nettokassan uppgick till 230 MSEK (20,60 SEK per aktie) per den 31 december 2019, jämfört med 261 MSEK (21,94 SEK per aktie) per den 31 december 2018.
  • Årsstämman 2019 beslutade att lämna en utdelning om 2,78 SEK per aktie.

Fjärde kvartalet 2019

  • Resultat efter skatt uppgick till 10,8 (-3,7) MSEK.
  • Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 0,96 (-0,31) SEK.

Vinstutdelning

Styrelsen avser föreslå årsstämman en utdelning om 3.00 SEK per aktie.

Vidare föreslår styrelsen årsstämman att besluta om ett fortsatt mandat att göra återköp av egna aktier.

VD-kommentar

NAXS NAXS hade en fortsatt positiv utveckling under 2019 då substansen per aktie ökade med 7,5% över tolvmånadersperioden.

Under det sista kvartalet gjorde NAXS ett åtagande till JAB Consumer Fund – Global Consumer Brands III. NAXS är sedan tidigare investerare i den föregående fonden Global Consumer Brands II. Den nya investeringen medför en exponering mot nyligen offentliggjorda förvärv inom området djursjukvård där JAB nu är näst största aktör i världen.

Vad gäller de underliggande fonderna förvärvade de 5 nya portföljbolag och undertecknade eller genomförde 14 exit under 2019.

NAXS lämnade under juni en utdelning om SEK 2,78 per aktie och har löpande under 2019 återköpt aktier sammanlagt uppgående till mer än 6% av det totala antalet aktier.

Bolaget har sammantaget över de senaste 5 åren distribuerat SEK 24,81 per aktie till sina aktieägare via utdelningar och återköp.

Vid utgången av 2019 hade NAXS ca 32% av tillgångarna i form av likvida medel vilket gör att vi är väl positionerade att utnyttja eventuella investeringsmöjligheter.

Lennart Svantesson


Ekonomisk översikt

  2019
1/1–12/31
2018
1/1–12/31
2019
10/1-12/31
2018
10/1-12/31
  Resultat efter skatt, TSEK 37 130 18 488 10 756 -3 691  
                     


  2019
31/12
2018
31/12
Andelar i private equity fonder, TSEK 439 638 406 861
Andelar i private equity fonder i % av eget kapital 62 55
Kvarstående investeringsåtaganden, TSEK 97 116 86 953
Total exponering mot private equity fonder, TSEK 536 754 493 814
Övriga investeringar, TSEK

Total exponering mot private equity fonder, TSEK
40 824 56 784
Nettokassa, TSEK 229 748 261 444
Andelar i private equity fonder per aktie, SEK 39,42 34,15
Övriga investeringar per aktie, SEK 3,66 4,77
Nettokassa per aktie, SEK 20,60 21,94
Eget kapital per aktie, SEK 63,63 61,81
Börskurs, SEK 49,30 47,90
     

Kontaktinformation

Lennart Svantesson, verkställande direktör
Telefon: 073 311 00 11
Gösta Lundgren, CFO
Telefon: 070 710 47 88

Denna information är sådan information som NAXS AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 januari 2020 kl. 17.45 CET.

Pressmeddelanden och ytterligare information finns tillgängliga på www.naxs.se

NAXS AB (publ)
Org.nr 556712-2972
Grev Turegatan 10
114 46 Stockholm
Tel: 08 611 33 25, E-post: info@naxs.se

NAXS är noterat på NASDAQ Stockholm. NAXS investerar huvudsakligen i private equity fonder med ett nordiskt fokus men kan också göra direktinvesteringar tillsammans med private equity och andra fonder inom alternativa tillgångar. NAXS kan, i begränsad omfattning, även göra andra typer av investeringar.


Bilaga

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/