Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

NAXS

NAXS

NAXS Delårsrapport januari – september 2019

17:45 / 18 October 2019 NAXS Press release

Nio månader 2019

  • Resultat efter skatt uppgick till 26,4 (22,2) MSEK.
  • Resultatet per aktie uppgick till 2,29 (1,70) SEK.
  • Substansvärdet uppgick till 717 MSEK (SEK 64,16 per aktie) per den 30 september 2019, jämfört med 736 MSEK (SEK 61,81 per aktie) per den 31 december 2018. De omfattande aktieåterköpen under delårsperioden samt betalning av utdelningen för 2018 var de två viktigaste orsakerna till det minskade substansvärdet.
  • Nettokassan uppgick till 194 MSEK (17,40 SEK per aktie) per den 30 september 2019, jämfört med 261 MSEK (21,94 SEK per aktie) per den 31 december 2018.
  • Årsstämman 2019 beslutade att lämna en utdelning om 2,78 SEK per aktie.

Tredje kvartalet 2019

  • Resultat efter skatt uppgick till 11,7 (10,6) MSEK.
  • Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 1,05 (0,86) SEK.

VD-kommentar

NAXS hade en fortsatt stabil utveckling under det tredje kvartalet med en tillväxt i substanse/aktie om 3% under kvartalet och 7,4% över en 12-månaders period, inklusive lämnad utdelning.

NAXS har stark balansräkning och vi utvärderar löpande nya investeringar.

Lennart Svantesson


Ekonomisk översikt

  2019
1/1–30/9
2018
1/1–30/9
2019
1/7–30/9
2018
1/7–30/9
Resultat efter skatt, TSEK 26 375 22 180 11 679 10 611


  2019
30/9
2018
31/12
Andelar i private equity fonder, TSEK 479 362 406 861
Andelar i private equity fonder i % av eget kapital 67 55
Kvarstående investeringsåtaganden, TSEK 57 645 86 953
Total exponering mot private equity fonder, TSEK 537 007 493 814
Övriga investeringar TSEK 43 473 56 784
Nettokassa, TSEK 194 391 261 444
Andelar i private equity fonder per aktie, SEK 42,91 34,15
Övriga investeringar per aktie, SEK 3,89 4,77
Nettokassa per aktie, SEK 17,40 21,94
Eget kapital per aktie, SEK 64,16 61,81
Börskurs, SEK 46,90 47,90

Kontaktinformation

Lennart Svantesson, verkställande direktör
Telefon: 073 311 00 11
Gösta Lundgren, CFO
Telefon: 070 710 47 88

Denna information är sådan information som NAXS AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2019 kl. 17.45 CET.

Pressmeddelanden och ytterligare information finns tillgängliga på www.naxs.se

NAXS AB (publ)
Org.nr 556712-2972
Grev Turegatan 10
114 46 Stockholm
Tel: 08 611 33 25, E-post: info@naxs.se

NAXS är noterat på NASDAQ Stockholm. NAXS investerar huvudsakligen i private equity fonder med ett nordiskt fokus men kan också göra direktinvesteringar tillsammans med private equity och andra fonder inom alternativa tillgångar. NAXS kan, i begränsad omfattning, även göra andra typer av investeringar.

Bilaga

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/