Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

NAXS

NAXS

Delårsrapport januari – september 2018

08:30 / 19 October 2018 NAXS Press release

Delårsrapport januari – september 2018

Nio månader 2018

  • Resultat efter skatt uppgick till 22,2 (43,4) MSEK.
  • Resultatet per aktie uppgick till 1,70 (3,07) SEK.
  • Substansvärdet uppgick till 743 MSEK (SEK 62,31 per aktie) per den 30 september 2018, jämfört med 821 MSEK (SEK 60,17 per aktie) per den 31 december 2017. De omfattande aktieåterköpen under kvartalet samt betalning av utdelningen för 2017 var de två viktigaste orsakerna till det minskade substansvärdet.
  • Nettokassan uppgick till 277 MSEK (23,26 SEK per aktie) per den 30 september 2018, jämfört med 450 MSEK (32,97 SEK per aktie) per den 31 december 2017.
  • Årsstämman 2017 beslutade att lämna en utdelning om 2,53 SEK per aktie.

Tredje kvartalet 2018

  • Resultat efter skatt uppgick till 10,6 (-16,4) MSEK.
  • Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 0,86 (-1,19) SEK.
  • Extra bolagsstämman den 30 augusti beslutade att minska antalet aktier genom indragning av 1 355 340 återköpta aktier.

VD-kommentar

Substansvärdet per aktie ökade med 2,6% under tredje kvartalet.

NAXS utökade sin position i Awilco Drilling genom köp på marknaden av 31 122 aktier under kvartalet.

NAXS fortsatte under kvartalet med återköp av egna aktier. Under juli förvärvades ett block om 5% av totala antalet aktier. I och med att tröskeln därmed nåtts om max 10% av egna aktier ägda av bolaget, kallade NAXS till en extra bolagsstämma den 30 augusti där det beslutades att indraga samtliga aktier ägda av bolaget. Senare, under september månad, återköptes två block om 1,1% respektive 1,4% av totala antalet aktier. Under de tre första kvartalen under 2018 har NAXS därmed återköpt 12,2% av det totala antalet aktier och innehar, per rapportdagen, 303 019 aktier motsvarande 2,5% av det totala antalet aktier.

Lennart Svantesson

Kontaktinformation

Lennart Svantesson, verkställande direktör
Telefon: 073 311 00 11
Gösta Lundgren, CFO
Telefon: 070 710 47 88

Denna information är sådan information som NAXS AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 oktober 2018 kl. 08.30 CET.

Pressmeddelanden och ytterligare information finns tillgängliga på www.naxs.se

NAXS AB (publ)
Org.nr 556712-2972
Grev Turegatan 10
114 46 Stockholm
Tel: 08 611 33 25, E-post: info@naxs.se

NAXS är noterat på NASDAQ Stockholm. NAXS investerar huvudsakligen i private equity fonder med ett nordiskt fokus men kan också göra direktinvesteringar tillsammans med private equity och andra fonder inom alternativa tillgångar. NAXS kan, i begränsad omfattning, även göra andra typer av investeringar.

Bilaga

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/