Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

NAXS

NAXS

Bokslutskommuniké 2017

08:30 / 30 January 2018 NAXS Press release

Stockholm, 30 januari 2018

PRESSMEDDELANDE - NAXS AB(publ)

Bokslutskommuniké 2017

Januari-december 2017

  • Resultat efter skatt uppgick till 40,7 (94,0) MSEK.
  • Resultatet per aktie uppgick till 2,91 (6,32) SEK.
  • Substansvärdet uppgick till 821 MSEK (SEK 60,17 per aktie) per den 31 december 2017, jämfört med 842 MSEK (SEK 56,69 per aktie) per den 31 december 2016.
  • Nettokassan uppgick till 450 MSEK (32,97 SEK per aktie) per den 31 december 2017, jämfört med 384 MSEK (25,85 SEK per aktie) per den 31 december 2016.
  • Årsstämman 2017 beslutade att ingen utdelning lämnas med beaktan av de gjorda återköpen av aktier under första kvartalet 2017 som uppgick till 38 MSEK, motsvarande 2,57 per aktie.

Fjärde kvartalet 2017

  • Resultat efter skatt uppgick till -2,7 (38,9) MSEK.
  • Resultatet efter skatt per aktie uppgick till -0,20 (2,62) SEK.

Vinstutdelning

Styrelsen avser att göra den förslagna utdelningen för verksamhetsåret 2017 beroende av hur mycket som distribuerats i form av återköp under första kvartalet 2018.

Styrelsen avser föreslå årsstämman en utdelning om högst 2,75 SEK per aktie, motsvarande SEK 37 502 814,25 per den 31 december 2017. Den faktiska utdelningen att föreslås årsstämman kommer att beräknas som skillnaden mellan 37 502 814,25 och det belopp som har distribuerats i form av återköp av egna aktier under perioden fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 31 mars 2018. Styrelsen kommer att offentliggöra den föreslagna utdelningen innan kallelsen till årsstämman publiceras.

Vidare föreslår styrelsen årsstämman att besluta om ett fortsatt mandat att göra återköp av egna aktier.

VD-kommentar

NAXS fortsatte att utvecklas väl under 2017 med en ökning av substansvärdet per aktie på 6,2% över året. Under året genomförde underliggande fonder 4 nya investeringar, 10 fullt genomförda avyttringar och 5 partiella avyttringar genom börsnoteringar.

2017 var också året då NAXS började genomföra den reviderade investeringspolicyn vilket resulterade i 3 nya investeringar: ett åtagande till Mimir Invest som är en s.k. special situations fond, en investering i hjälmsäkerhetsföretaget Mips i samband med börsintroduktionen av bolaget, samt en investering som s.k. cornerstone investerare i samband med börsintroduktionen av Scout Gaming Group som är verksamt inom mjukvara till spelformen online Fantasy sports.

Under året har NAXS löpande återköpt egna aktier, sammanlagt 1 210 915 aktier, motsvarande 8% av antalet utestående aktier.

NAXS har en stark balansräkning med en stor andel likvida medel att utnyttja för att selektivt göra nya investeringar.

Lennart Svantesson

 

Ekonomisk översikt

Kontaktinformation

Lennart Svantesson, verkställande direktör
Telefon: 073 311 00 11
Gösta Lundgren, CFO
Telefon: 070 710 47 88

Denna information är sådan information som NAXS AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 januari 2018 kl. 08.30 CET.

Pressmeddelanden och ytterligare information finns tillgängliga på www.naxs.se

NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ)
Org. nr. 556712-2972
Grev Turegatan 10
114 46 Stockholm
Tel: 08 611 33 25, E-post: info@naxs.se

NAXS är ett investmentbolag noterat på NASDAQ Stockholm. NAXS investerar huvudsakligen i private equity-fonder med nordiskt fokus men kan också göra direktinvesteringar i private equity och andra alternativa tillgångar tillsammans med fonder. NAXS kan, i begränsad omfattning, även göra andra typer av investeringar.

 

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/