Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

NAXS

NAXS

Kommuniké från årsstämma i NAXS AB (publ) den 1 juni 2017

08:30 / 2 June 2017 NAXS Press release

NAXS AB
Övrig information som ska lämnas enligt börsens regler

Kommuniké från årsstämma i NAXS AB (publ) den 1 juni 2017

Stockholm 2 juni 2017

PRESSMEDDELANDE

Vid årsstämman i NAXS AB (publ) den 1 juni 2017 beslutade årsstämman enligt
följande 

Fastställande av årsbokslut m m

 -- Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och
   koncernen för år 2016 samt beslutade att de till årsstämmans förfogande
   stående medlen om 842 621 685 kronor överförs i ny räkning.

 -- Årsstämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och
   verkställande direktören.

Styrelse och revisorer m m

 -- Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet
   styrelseledamöter ska vara fyra (4) utan suppleanter och ha följande
   sammansättning: Tony Gardner-Hillman (omval), Andrew Wignall (omval), John
   Chapman (omval) och Damhnait Ni Chinneide (nyval). John Chapman omvaldes
   till styrelsens ordförande.

 -- Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till
   styrelsens ordförande ska utgå med 258 750 kronor. Arvode till envar av de
   övriga styrelseledamöter som ej uppbär lön av bolaget ska utgå med 165 000
   kronor. Arvodet till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

 -- Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja om
   Ernst & Young AB som revisor, med Jesper Nilsson som huvudansvarig
   revisor, för tiden intill slutet av nästa bolagsstämma.

Principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2018

 -- Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta
   principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2018. De
   fullständiga principerna finns tillgängliga på bolagets webbplats
   www.naxs.se.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

 -- Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta
   riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. De fullständiga
   riktlinjerna finns tillgängliga på bolagets webbplats www.naxs.se.

Återköpsbemyndigande

 -- Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ett
   bemyndigande för styrelsen avseende återköp av egna aktier. Det
   fullständiga förslaget finns tillgängligt på bolagets webbplats
   www.naxs.se.

Minskning av aktiekapitalet med indragning av aktier samt fondemission

 -- Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om minskning av
   aktiekapitalet med 46 673,45 kronor genom indragning av de återköpta egna
   aktier som bolaget innehade vid dagen för kallelsen till årsstämman samt
   fondemission om 46 673,45 kronor utan utgivande av aktier. Det fullständiga
   förslaget finns tillgängligt på bolagets webbplats www.naxs.se.


Kontaktinformation
Lennart Svantesson, verkställande direktör
Telefon: +46 73 311 00 11

Denna information är sådan information som Naxs AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons
försorg, för offentliggörande den 2 juni 2017 kl. 08.30 CET. 

Pressmeddelanden och ytterligare information finns tillgängliga på www.naxs.se

NAXS AB (publ)
Org. nr. 556712-2972
Grev Turegatan 10
114 46 Stockholm
Tel: 08 611 33 25, E-post: info@naxs.seNAXS är ett investmentbolag noterat på NASDAQ Stockholm. NAXS investerar
huvudsakligen i private equity-fonder med nordiskt fokus men kan också göra
direktinvesteringar i private equity och andra alternativa tillgångar
tillsammans med fonder. NAXS kan, i begränsad omfattning, även göra andra typer
av investeringar.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/