Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

NAXS

NAXS

Bokslutskommuniké 2016

08:30 / 27 January 2017 NAXS Press release

NAXS AB
Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 2016

Stockholm, 27 januari 2017

PRESSMEDDELANDE - NAXS AB(publ)


Bokslutskommuniké 2016

Januari-december 2016

 -- Resultat efter skatt uppgick till 94,0 (64,2) MSEK.
 -- Resultatet per aktie uppgick till 6,32 (4,32) SEK.
 -- Substansvärdet uppgick till 842 MSEK (SEK 56,69 per aktie) per den 31
   december 2016, jämfört med 785 MSEK (SEK 52,78 per aktie) per den 31
   december 2015.
 -- Nettokassan uppgick till 384 MSEK (25,85 SEK per aktie) per den 31 december
   2016, jämfört med 351 MSEK (23,60 SEK per aktie) per den 31 december 2015.
 -- NAXS lämnade 2,50 SEK per aktie i utdelning till aktieägarna för
   räkenskapsåret 2015.


Fjärde kvartalet 2016

 -- Resultat efter skatt uppgick till 38,9 (-25,0) MSEK.
 -- Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 2,62 (-1,68) SEK.


Vinstutdelning

Styrelsen avser att göra den förslagna utdelningen för verksamhetsåret 2016
beroende av hur mycket som distribuerats i form av återköp under första
kvartalet 2017. 

Styrelsen avser föreslå årsstämman en utdelning om högst 2,70 per aktie,
motsvarande SEK 40 090 415,40 per den 31 december 2016. Den faktiska
utdelningen att föreslås årsstämman kommer att beräknas som skillnaden mellan
40 090 415,40 och det belopp som har distribuerats i form av återköp av egna
aktier under perioden fro.m. den 1 januari t.o.m. den 31 mars 2017. Styrelsen
kommer att offentliggöra den föreslagna utdelningen innan kallelsen till
årsstämman publiceras. 

Vidare föreslår styrelsen årsstämman att besluta om ett fortsatt mandat att
göra återköp av egna aktier. 

VD-kommentar

NAXS fortsatte sin positiva utveckling under 2016 med en ökning av
substansvärdet per aktie – inklusive gjorda utdelningar - på 12% över året.
Detta tack vare framgångsrika avyttringar, god värdeutveckling bland
kvarvarande bolag, liksom positiva valutaeffekter. Under året genomförde
underliggande fonder 10 fullt genomförda avyttringar och 4 partiella
avyttringar varav 3 genom börsnoteringar. 
Värt att nämna är också att NAXS under 2016 antog en ny investeringspolicy och
att företagets namn förkortades till NAXS AB (publ). 
NAXS har för närvarande en stark balansräkning och en relativt stor andel
likvida medel att utnyttja för att selektivt göra nya investeringar. Efter
rapportperiodens utgång har NAXS i januari gjort ett åtagande gentemot private
equity fonden Mimir Invest, inriktad på s.k. ”special situations”. 

Lennart Svantesson


Ekonomisk översikt

                 2016    2015    2016    2015
              1/1–12/31 1/1–12/31 10/1-12/31 10/1-12/31
------------------------------------------------------------------------
---------------------------                       
Resultat efter skatt, TSEK   94 012   64 178   38 939   -25 005                            2016   2015
                            31/12  31/12
---------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------     --------
Andelar i private equity fonder, TSEK        458 701 434 246
Andelar i private equity fonder i % av eget kapital    55    55
Kvarstående investeringsåtaganden, TSEK        58 444 104 748
Total exponering mot private equity fonder, TSEK   517 145 538 994
Nettokassa, TSEK                   383 807 350 970
Andelar i private equity fonder per aktie, SEK     30,89  29,20
Nettokassa per aktie, SEK               25,85  23,60
Eget kapital per aktie, SEK              56,69  52,78
Börskurs, SEK                     49,40  54,00Kontaktinformation

Lennart Svantesson, verkställande direktör
Telefon: 073 311 00 11
Gösta Lundgren, CFO
Telefon: 070 710 47 88


Denna information är sådan information som Naxs AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 januari 2017 kl. 08.30
CET. 

Pressmeddelanden och ytterligare information finns tillgängliga på www.naxs.se


NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ)
Org. nr. 556712-2972
Grev Turegatan 10
114 46 Stockholm
Tel: 08 611 33 25, E-post: info@naxs.se


NAXS är ett bolag som investerar i Private Equity fonder med ett nordiskt
fokus. Syftet är att göra den nordiska riskkapitalmarknaden tillgänglig för en
bredare krets av investerare som även erbjuds likviditet genom NAXS
marknadsintroducerade aktie.

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/