Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

NAXS

NAXS

NAXS: Bokslutskommuniké 2013

07:30 / 29 January 2014 NAXS Press release

Stockholm, 29 januari 2014

PRESSMEDDELANDE NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

Januari - december 2013

-- Resultat efter skatt uppgick till 54,2 (54,9) MSEK. -- Resultatet per aktie uppgick till 3.64 (3,66) SEK. -- Substansvärdet uppgick till 654 MSEK (SEK 43.92 per aktie) per den 31 december 2013, jämfört med 609 MSEK (SEK 40,83 per aktie) per den 31 december 2012. -- Nettokassan uppgick till 131 MSEK (8,80 SEK per aktie) per den 31 december 2013, jämfört med 123 MSEK (SEK 8,22 per aktie) per den 31 december 2012.

Fjärde kvartalet 2013

-- Resultat efter skatt uppgick till 24,5 (16,7) MSEK. -- Resultatet per aktie uppgick till 1,64 (1,12) SEK.

Utdelning

-- Styrelsen föreslår årsstämman att utdelning lämnas med 2,00 SEK per aktie. Vidare avser styrelsen föreslå årsstämman att besluta om ett fortsatt mandat att göra återköp av egna aktier.

VD-kommentar

NAXS utvecklades väl under 2013 med en ökning av substansvärdet per aktie - inklusive gjorda utdelningar - på 8,8% och en ökning av aktiekursen med över 30% samtidigt som aktivitetsnivån i underliggande fonder var hög.

De positiva trender som påverkade de finansiella marknaderna och private equity industrin som helhet under 2013 återspeglades i NAXS portfölj särskilt tydligt genom antalet exits som uppgick till 10 stycken och att det under året också genomfördes 9 rekapitaliseringar vilka återförde kapital till investerarna.

Förekomsten av ett så stort antal exits, vilka genererade en genomsnittlig avkastning i nivå med vad NAXS hittills presterat, tillsammans med många rekapitaliseringar, ger bolaget en stabil balansräkning och en god position för att utnyttja framtida investeringsmöjligheter.

Lennart Svantesson

Ekonomisk översikt

2013 2012 2013 2012 1/1-31/12 1/1-31/12 1/10-31/12 1/10-31/12 ------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------ Resultat efter skatt, TSEK 54 179 54 913 24 469 16 684

2013 2012 31/12 31/12 --------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- Andelar i private equity fonder, TSEK 522 428 487 173 Andelar i private equity fonder i % av eget kapital 80 80 Kvarstående investeringsåtaganden, TSEK 163 776 212 544 Total exponering mot private equity fonder, TSEK 686 204 699 717 Nettokassa, TSEK 131 008 122 624 Andelar i private equity fonder per aktie, SEK 35,09 32,64 Nettokassa per aktie, SEK 8,80 8,22 Eget kapital per aktie, SEK 43,92 40,83 Börskurs, SEK 38,80 29,50

Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som NAXS Nordic Access Buyout Fund AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Informationen lämnades för offentliggörande den 29 januari 2014 klockan 07.30 (CET).

Kontaktinformation

Lennart Svantesson, verkställande direktör

Telefon: +46 73 311 00 11

Se hela rapporten i bifogad fil.

Denna bokslutskommuniké och ytterligare information finns tillgänglig på www.naxs.se

NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ.)

Org. nr. 556712-2972

Grev Turegatan 10

114 46 Stockholm, Sweden

Telefon: +46 8 611 33 25, E-post:

NAXS Nordic Access Buyout Fund AB

Show as PDF