Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Midsona AB: Midsona - halvårsrapport januari-juni 2019

08:00 / 19 July 2019 Midsona Press release

Stark försäljningstillväxt för prioriterade varumärken

April-juni 2019 (andra kvartalet)
 •  Nettoomsättningen uppgick till 705 Mkr (714).
 •  Tillväxten för prioriterade varumärken uppgick till 10,2 procent.
 •  Nettoomsättningen för det avslutade försäljningsuppdraget Alpro uppgick till 2 Mkr (64).
 •  EBITDA uppgick till 59 Mkr (57), före jämförelsestörande poster, motsvarande en marginal på 8,4 procent (8,0).
 •  Periodens resultat uppgick till 23 Mkr (25), motsvarande ett resultat per aktie på 0,50 kr (0,55) före och efter utspädning.
 •  Fritt kassaflöde uppgick till 75 Mkr (40).
 •  Långsiktiga finansiella mål reviderades och fastställdes för koncernen av styrelsen i Midsona AB (publ).
 •  Midsona tecknade ett avtal om att bilda ett produktbolag tillsammans med matvarukedjan Paradiset.
Januari-juni 2019 (sex månader)
 •  Nettoomsättningen uppgick till 1 491 Mkr (1 324).
 •  EBITDA uppgick till 132 Mkr (114), före jämförelsestörande poster, motsvarande en marginal på 8,9 procent (8,6).
 •  Periodens resultat uppgick till 27 Mkr (64), motsvarande ett resultat per aktie på 0,58 kr (1,39) före och efter utspädning.
 •  Fritt kassaflöde uppgick till 33 Mkr (36).
Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång
 •  Midsona förvärvade Eisblümerl Naturkost GmbH, med en stark position i Tyskland inom ekologiska bredbara smörgåspålägg (s.k. spreads) och Ekko Gourmet AB, ett företag i Sverige inom ekologiska frusna måltidsprodukter.

Koncernchefens kommentar

Delvis utmanande förutsättningar påverkar resultatet

Trots att försäljningen för koncernens åtta prioriterade varumärken ökade med goda 10 procent* i kvartalet minskade den totala försäljningen något (-1 procent). Till stor del berodde försäljningsminskningen på att vi som tidigare kommunicerat avslutat distributionsuppdraget för Alpro, vilket påverkade både resultat och försäljning negativt. Vissa av våra säsongsprodukter har inte haft vädret med sig och valutakursutvecklingen har varit fortsatt ofördelaktig. Under kvartalet har arbetet med att trimma den nordiska organisationen fortgått enligt plan. Den planerade lägre kostnadsbasen ska successivt ge positiv resultatpåverkan under kommande kvartal. 

Stark tillväxt för våra prioriterade varumärken

De åtta prioriterade varumärkena gick fortsatt starkt och allra bäst gick det för Friggs som sticker ut med en hög tvåsiffrig tillväxt, till stor del drivet av Majskaka Popcorn. Även Urtekram, Midsonas största varumärke, visade på god tillväxt.

Portföljen utanför våra åtta prioriterade varumärken består av ett stort antal mindre varumärken, där vi som förväntat haft en negativ försäljningsutveckling. Vi har gjort bedömningen att dessa varumärken inte har potentialen att växa sig betydligt större, men i och med att lönsamheten i många av de mindre varumärken normalt sett är mycket god har de ändå en plats i Midsonas produktportfölj. En utvärdering per varumärke sker kontinuerligt. I kvartalet tappade de väderberoende varumärkena Compeed och Mygga försäljning. 

Fokus på plattformsförvärv och tilläggsförvärv

I slutet av kvartalet kunde vi annonsera att vi tillsammans med matvarukedjan Paradiset startar ett bolag för att brett lansera konsumentvarumärket "Everyday by Paradiset", för enklare hållbara val i dagligvaruhandeln. Arbetet med lanseringen har påbörjats i en mycket god anda.

Strax efter utgången av kvartalet kunde vi annonsera förvärvet av Eisblümerl, en av Tysklands ledande tillverkare av ekologiska bredbara nöt-, nougat- och chokladpålägg. Eisblümerl kommer att integreras i vår tyska verksamhet Davert, en plattform för fortsatt expansion i Tyskland, som förvärvades 2018. Davert har utvecklats väl och vi har med trygghet kunnat göra det mycket attraktiva tilläggsförvärvet Eisblümerl.

Våra tyska förvärv är på många sätt ett bra exempel på vår europeiska tillväxtstrategi; ett initialt plattformsförvärv som följs upp med ett tilläggsförvärv av ett mindre bolag, kanske enklare i strukturen eller mer nischat, men som utgör ett passande komplement med tydliga synergier inom administration, tillverkning eller inköp, men framför allt med försäljningssynergier. Genom plattformsbolagets större storlek får vi tillgång till nya marknader och försäljningskanaler som vi kan nyttja för att nå ut med tilläggsförvärvets produkter. Sammantaget väntar vi oss mycket god utväxling för Eisblümerl på den befintliga strukturen i Davert.

Samma logik gäller också förvärvet av svenska Ekko Gourmet, som annonserades strax efter utgången av kvartalet. Ekko Gourmet, som är ett mindre förvärv, är specialiserat på ekologisk och vegansk mat och genom att utnyttja Midsonas starka distributionsnätverk tror vi på en god utväxling även för Ekko Gourmet i sin nya struktur.
 

Fokus på prioriterade varumärken och förvärv

Sammantaget gläds jag åt den underliggande försäljningsutvecklingen för våra prioriterade varumärken under kvartalet men konstaterar samtidigt att vi inte riktigt når ända fram på totalen försäljnings- och resultatmässigt. Genom att fokusera våra resurser på våra starkaste varumärken tror vi att vi långsiktigt har de bästa förutsättningarna att nå våra finansiella mål. Under kvartalet har vi ägnat en hel del tid åt de förvärv vi nyligen presenterat och vi arbetar kontinuerligt vidare för att finna nya plattforms- och tilläggsförvärv. Jag ser resten av året an med tillförsikt.

Peter Åsberg, VD och koncernchef

*Det prioriterade varumärket Davert, jämförs i perioden april-juni mot försäljningen samma period föregående år trots att Midsona då inte ägde varumärket hela perioden.

Denna information är sådan information som Midsona AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom Lennart Svenssons försorg för offentliggörande den 19 juli 2019 kl 8 CET.

Om Midsona AB

Midsona utvecklar och marknadsför starka varumärken inom hälsa och välbefinnande, med produkter som hjälper människor till ett mer hälsosamt och hållbart liv. Midsona omsatte 2 852 Mkr år 2018. Midsonaaktien (MSON) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Midsona på www.midsona.com.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/