Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Midsona AB: Kommuniké från Midsonas årsstämma den 3 maj 2019

17:35 / 3 May 2019 Midsona Press release

Midsona AB (publ) avhöll den 3 maj 2019 sin årsstämma.

Vid stämman fattades bl a följande beslut.

Utdelning 

Årsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att dela ut 1,25 kr per aktie fördelat på två utbetalningstillfällen, varav 0,65 kronor med avstämningsdag den 7 maj 2019 och 0,60 kronor med avstämningsdag den 31 oktober 2019. Den första utbetalningen förväntas komma att utsändas av Euroclear Sweden AB den 10 maj 2019, och den andra utbetalningen den 5 november 2019.

Ansvarsfrihet

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Styrelse och arvode 

Till styrelseledamöter omvaldes Ola Erici, Johan Wester, Birgitta Stymne Göransson, Peter Wahlberg, Kirsten Ægidius och Henrik Stenqvist. Till styrelseordförande omvaldes Ola Erici.

Det beslöts att arvode ska utgå med 550 000 kr till ordförande, 235 000 kr vardera till övriga ledamöter samt 50 000 kr till revisionsutskottets ordförande, 30 000 kr till varje övrig styrelseledamot som ingår i revisionsutskottet, 30 000 kr till ersättningsutskottets ordförande och 20 000 kr till varje övrig styrelseledamot som ingår i ersättningsutskottet.

Revisor 

Till revisionsbolag omvaldes Deloitte AB med Per-Arne Pettersson som huvudansvarig revisor. Beslut fattades om att revisorsarvode utgår enligt godkänd räkning.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier 

Stämman godkände styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier.

Övriga beslut 

Beslut togs om riktlinjer för tillsättande av valberedning samt riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare.

Denna information är sådan information som Midsona AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom Peter Åsbergs försorg för offentliggörande den 3 maj 2019 kl 17:35 CET.

Om Midsona AB

Midsona har en stark position på den nordiska marknaden med flera egna välkända varumärken inom ekologiska produkter, hälsolivsmedel och egenvård. Koncernen representerar även ett antal internationellt etablerade varumärken. Produkterna säljs via dagligvaruhandeln, apoteken, hälsofackhandeln, food service samt via postorder och internet. Prioriterade varumärken är: DALBLADS, DAVERT, ESKIMO-3, FRIGGS, HELIOS, KUNG MARKATTA, NATURDIET och URTEKRAM. Midsona omsatte 2 852 Mkr år 2018. Midsonaaktien (MSON) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Midsona på www.midsona.com.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/