Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Kallelse till årsstämma i Midsona AB (publ)

08:00 / 2 April 2019 Midsona Press release

Aktieägarna i Midsona AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 maj 2019 kl. 15.00 i Malmö Börshus, Skeppsbron 2 i Malmö. Rösträttsregistrering börjar kl. 14.00 och avbryts när stämman öppnas. Från rösträttsregistreringens början bjuder bolaget på lättare förtäring.

Rätt till deltagande

Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 26 april 2019, dels senast den 26 april 2019 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i årsstämman. Anmälan kan ske skriftligt till Midsona AB, c/o Fredersen Advokatbyrå AB, Turning Torso, 211 15 Malmö eller via e-post till midsona@fredersen.se.Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två). Före stämman kommer anmälaren att motta en bekräftelse samt ett inträdeskort. Om inget inträdeskort erhålls har anmälan inte skett på rätt sätt. Inträdeskort skickas ut några dagar innan stämman till den som har anmält sig enligt ovan. Inträdeskortet ska visas upp vid entrén till stämmolokalen.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade i en depå, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 26 april 2019 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Fullmakt

Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Handlingen ska styrka rätten hos den som undertecknat fullmakten att utse ombud för den juridiska personen. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress senast den 26 april 2019. Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.midsona.com, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1 Öppnande
2 Val av ordförande vid stämman
3 Upprättande och godkännande av röstlängd
4 Godkännande av dagordning
5 Val av två justeringspersoner
6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7 Anförande av verkställande direktören
8 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9 Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10 Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen
11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören
12 Beslut om antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och
revisorssuppleanter
13 Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
14 Val av styrelseledamöter Valberedningens förslag till styrelseledamöter:
a)   Ola Erici (omval) b)   Johan Wester (omval) c)    Birgitta Stymne
Göransson (omval) d)   Peter Wahlberg (omval) e)   Kirsten Ægidius (omval)
f)    Henrik Stenqvist (omval)
15 Val av styrelseordförande
16 Val av revisor
17 Beslut om principer för valberedningen
18 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
19 Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier a)    med företrädesrätt
för aktieägarna b)    med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
20 Bemyndigande för VD att vidta de mindre ändringar i besluten som kan
krävas i samband med verkställande och registrering därav  
21 Avslutning

Beslutsförslag

Utdelning (punkt 10)

Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2018 lämnas med 1,25 kr per aktie fördelat på två utbetalningstillfällen, varav 0,65 kronor med avstämningsdag den 7 maj 2019 och 0,60 kronor med avstämningsdag den 31 oktober 2019. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget blir sista dag för handel i aktierna inklusive rätt till utdelning den 3 maj 2019 för den första utbetalningen och den 29 oktober 2019 för den andra utbetalningen. Den första utbetalningen beräknas då komma att utsändas av Euroclear Sweden AB den 10 maj 2019, och den andra utbetalningen den 5 november 2019.

Val av stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande och revisor samt fastställande av arvoden (punkt 2, 12-16)

Valberedningen som bestått av Henrik Munthe (Stena Adactum AB), ordförande, Anna Sundberg (Handelsbanken Fonder), Ulrika Danielson (Andra AP-fonden) och Ola Erici (styrelseordförande i bolaget och sammankallande i valberedningen), föreslår årsstämman besluta

att välja Ola Erici till stämmoordförande,

att välja sex ordinarie styrelseledamöter och inga styrelsesuppleanter,

att välja ett registrerat revisionsbolag till revisor och inga revisorssuppleanter,

att styrelsearvode ska utgå med 550 000 kr till ordförande, 235 000 kr vardera till övriga ledamöter samt 50 000 kr till revisionsutskottets ordförande, 30 000 kr till varje övrig styrelseledamot som ingår i revisionsutskottet, 30 000 kr till ersättningsutskottets ordförande och 20 000 kr till varje övrig styrelseledamot som ingår i ersättningsutskottet. I förhållande till föregående års ersättningsnivåer innebär förslaget följande förändringar: en ökning av arvodet till styrelseledamöterna (utom styrelseordföranden) med 10 000 kr vardera, arvode till ersättningsutskottets ordförande har tidigare utgått med samma belopp som till övriga ledamöter i ersättningsutskottet samt att styrelseordföranden nu föreslås ha rätt till arvode för utskottsarbete,

att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning,

att omval sker av styrelseledamöterna Ola Erici, Johan Wester, Birgitta Stymne Göransson, Peter Wahlberg, Kirsten Ægidius samt Henrik Stenqvist,

att omval sker av Ola Erici som styrelseordförande, samt

att Deloitte AB omväljs till revisor (Deloitte har upplyst att auktoriserade revisorn Per-Arne Pettersson fortsätter som huvudansvarig revisor om stämman beslutar enligt förslaget).

Beslut om principer för valberedningen (punkt 17)

Valberedningen föreslår följande principer för valberedningen:

Bolaget skall ha en valberedning bestående av ledamöter utsedda av de tre största aktieägarna jämte styrelseordföranden.

De största aktieägarna kommer att kontaktas av bolagets styrelseordförande på grundval av bolagets, av Euroclear Sweden AB tillhandahållna, förteckning över registrerade aktieägare per den sista bankdagen i augusti. Efter det att ägarna kontaktats skall de inom 14 dagar lämna besked huruvida de önskar deltaga i valberedningsarbetet eller ej. Om någon av de tre största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall nästa aktieägare i storleksordningen beredas tillfälle att utse ledamot och skall då inom en vecka lämna besked om deltagande önskas eller ej. Namnen på de tre representanterna och namnen på de aktieägare som föreslagit dem skall offentliggöras så snart valberedningen utsetts, dock senast sex månader före stämman. Om vid detta tillfälle inte tre ägare anmält önskan att deltaga i valberedningen får valberedningen då bestå av färre medlemmar.

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess ny valberedning utsetts.

Ordförande i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som utses av den största aktieägaren. Valberedningens första sammanträde skall dock öppnas av ordföranden i bolaget. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört har den ägare som utsett denne ledamot, rätt att utse ny ledamot. Arvode skall inte utgå från bolaget till valberedningens ledamöter.

Om väsentlig förändring sker i bolagets ägarstruktur och en aktieägare, som efter denna väsentliga ägarförändring kommit att utgöra en av de tre största aktieägarna, framställer önskemål om att ingå i valberedningen skall valberedningen erbjuda denna plats i valberedningen genom att antingen besluta att denna aktieägare skall ersätta den efter förändringen röstmässigt minsta aktieägaren i valberedningen eller besluta att utöka valberedningen med ytterligare en ledamot, dock maximalt fem ledamöter. Skulle någon av ledamöterna i valberedningen, innan valberedningens uppdrag slutförts, avgå av annan anledning eller upphöra att representera den aktieägare som utsett ledamoten ska sådan ledamot, om den som utsett ledamoten så begär, ersättas av ny ledamot utsedd av aktieägaren. Förändringar i valberedningens sammansättning skall tillkännages så snart sådan skett.

Valberedningen skall bereda och till årsstämman lämna förslag till:

- val av stämmoordförande

- val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse,

- styrelsearvode uppdelat mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete,

- val och arvodering till revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall), och

- principer för utseende av valberedning.

Valberedningen skall ha rätt att belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter och andra konsulter som erfordras för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag. Valberedningen skall i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 18)

De riktlinjer styrelsen föreslår innebär att ledande befattningshavare ska erbjudas marknadsmässig och konkurrenskraftig ersättning. Ersättningens nivå för den enskilde befattningshavaren ska vara baserad på faktorer som befattning, kompetens, erfarenhet och prestation. Ersättningen består av fast lön och pension samt ska därutöver kunna bestå av rörlig lön, avgångsvederlag och icke monetära förmåner. Styrelsen ska även kunna föreslå långsiktiga incitamentsprogram, såväl värdepappersbaserade som andra. Den rörliga lönen ska baseras på att kvantitativa och kvalitativa mål uppnås. Verkställande direktören ska ha möjlighet till rörlig bonus på maximalt 50 procent av grundlönen och övriga i koncernledningen maximalt 30 procent av grundlönen. Avgångsvederlag ska kunna utgå med maximalt sex månadslöner om bolaget säger upp anställningen. Lön under uppsägningstid och avgångsvederlag ska sammanlagt kunna utgå med högst 24 månadslöner. Riktlinjerna gäller enligt lag inte för incitamentsprogram som beslutas enligt 16 kapitlet aktiebolagslagen. Styrelsen föreslås få frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.  

Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier (punkt 19)

a) med företrädesrätt för aktieägarna

b) med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Styrelsen föreslår årsstämman att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier i enlighet med villkoren i punkterna a) och/eller b) nedan. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut enligt denna punkt 19 ska vara begränsat till 10 procent av vid tidpunkten för denna kallelse utestående aktier av respektive aktieslag. Besluten i a) och b) ska fattas som två separata beslut.

a)

Årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna. Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning, med apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet i denna punkt a) tillsammans med bemyndigandet i punkt b) nedan ska vara begränsat till 10 procent av vid tidpunkten för denna kallelse utestående aktier av respektive aktieslag.

b)

Årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning, med apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet i denna punkt b) tillsammans med bemyndigandet i punkt a) ovan ska vara begränsat till 10 procent av vid tidpunkten för denna kallelse utestående aktier av respektive aktieslag. Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske till marknadsmässiga villkor (varmed avses att marknadsmässig emissionsrabatt får lämnas) och ska ske som ett led i finansiering av företagsförvärv. Giltigt beslut enligt denna punkt b) förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Beslut om bemyndigande för VD att besluta om justering av besluten (punkt 20)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar den verkställande direktören, eller den som den verkställande direktören i övrigt förordnar, att vidta smärre justeringar och förtydliganden av de på årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering och verkställande av besluten.

Övrig information

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 46 008 064, varav 539 872 aktier av serie A och 45 468 192 aktier av serie B, med ett sammanlagt antal röster om 50 866 912. Bolaget innehar inga egna aktier.

Årsredovisning, revisionsberättelse, revisorernas yttrande över tillämpningen av vid årsstämman 2018 beslutade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och fullständigt beslutsunderlag i övrigt kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida minst tre veckor före stämman. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress. Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget eller dotterbolagen, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller ett dotterbolags ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till dotterbolagen samt koncernredovisningen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Malmö i april 2019

Midsona AB (publ)

Styrelsen

Denna information är sådan information som Midsona AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom Peter Åsbergs försorg för offentliggörande den 2 april 2019 kl 08.00 CET.

Om Midsona AB

Midsona har en stark position på den nordiska marknaden med flera egna välkända varumärken inom ekologiska produkter, hälsolivsmedel och egenvård. Koncernen representerar även ett antal internationellt etablerade varumärken. Produkterna säljs via dagligvaruhandeln, apoteken, hälsofackhandeln, food service samt via postorder och internet. Prioriterade varumärken är: DALBLADS, DAVERT, ESKIMO-3, FRIGGS, HELIOS, KUNG MARKATTA, NATURDIET och URTEKRAM. Midsona omsatte 2 852 Mkr år 2018. Midsonaaktien (MSON) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Midsona på www.midsona.com.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/