Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Midsona offentliggör att samtliga villkor i erbjudandet till aktieägarna i Bringwell har uppfyllts och Midsona fullföljer därmed erbjudandet

19:30 / 4 July 2017 Midsona Press release

Midsona meddelar samtidigt att man förlänger acceptperioden.
Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras eller distribueras i USA, Brasilien, Kanada, Australien, Japan, Nya Zeeland, Hong Kong, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Taiwan. Erbjudandet lämnas inte, direkt eller indirekt, i något av dessa länder och kan inte accepteras av någon som befinner sig där. Erbjudandet riktar sig inte heller i övrigt till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, dokumentation, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

  • När den initiala acceptfristen löpte ut hade aktieägare i Bringwell accepterat att överlåta sammanlagt 243 626 209 aktier i Bringwell med anledning av erbjudandet, motsvarande cirka 94,3 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Bringwell
  • Midsona förlänger acceptperioden för erbjudandet till och med klockan 16.00 den 18 juli 2017
  • Efter den förlängda acceptperioden önskar Midsona lösa in de aktier i Bringwell man inte äger och avser att inom kort begära att inlösentvisten avgörs av skiljemän

Midsona AB (publ) ("Midsona") lämnade den 15 maj 2017 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Bringwell AB (publ) ("Bringwell") att överlåta samtliga aktier i Bringwell till Midsona ("Erbjudandet"). Prospektet avseende Erbjudandet offentliggjordes den 12 juni 2017 ("Prospektet").

Vid tidpunkten för Erbjudandets offentliggörande ägde eller kontrollerade Midsona inte några aktier i Bringwell. Midsona har inte heller därefter förvärvat några aktier i Bringwell utanför Erbjudandet. Sammanlagt har aktieägare i Bringwell accepterat att överlåta 243 626 209 aktier i Bringwell med anledning av Erbjudandet, motsvarande cirka 94,3 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Bringwell. 57,3 procent av aktierna i Bringwell överlåts mot aktievederlag och 37,0 procent överlåts mot kontant vederlag. Denna fördelning innebär att samtliga som accepterat Erbjudandet kommer att erhålla önskad fördelning mellan aktievederlag och kontant vederlag.

Förlängd acceptperiod
För att möjliggöra för de aktieägare som ännu inte har accepterat Erbjudandet att lämna in sina aktier i Erbjudandet meddelar Midsona nu att acceptperioden förlängs till och med klockan 16.00 den 18 juli 2017. Midsona förbehåller sig rätten att förlänga acceptperioden för Erbjudandet ytterligare.

Aktieägare med direktregistrerade innehav som önskar acceptera Erbjudandet ska underteckna och posta anmälningssedeln till nedan angiven adress. Anmälningssedel kan även skickas per e-post eller fax.

Aktieinvest FK AB
Emittentservice
113 89 Stockholm
Tel: 08 - 5065 1795
Fax: 08 - 5065 1701
emittentservice@aktieinvest.se

Observera att anmälningssedeln måste vara Aktieinvest tillhanda senast kl. 16.00 den 18 juli 2017.

Aktieägare med förvaltarregistrerade innehav som önskar acceptera Erbjudandet ska följa sina förvaltares instruktioner.

Villkor för Erbjudandet
Fullföljande av Erbjudandet har varit villkorat enligt beskrivning i Prospektet. Midsona är nu ägare till mer än 90 procent av samtliga aktier utgivna av Bringwell efter full utspädning. Konkurrensverket har, vilket tidigare meddelats i Midsonas offentliggörande den 29 juni 2017, lämnat det planerade förvärvet utan åtgärd. Samtliga villkor för Erbjudandets fullföljande har nu uppfyllts och Midsona fullföljer därmed Erbjudandet. Redovisning av vederlag till de aktieägare i Bringwell som har accepterat Erbjudandet under den initiala acceptperioden beräknas påbörjas omkring den 10 juli 2017. Utbetalning av vederlaget beräknas påbörjas 13 juli. Efter den förlängda acceptperioden önskar Midsona lösa in de aktier i Bringwell man inte äger och avser att inom kort begära att inlösentvisten avgörs av skiljemän.

För en utförlig beskrivning av Erbjudandet, inklusive villkor och anvisningar för deltagande i Erbjudandet, vänligen se Prospekt och anmälningssedel för Erbjudandet, tillgängliga på Midsonas webbplats (www.midsona.com) och på Aktieinvests webbplats (www.aktieinvest.se/emissionsuppdrag). Prospektet och anmälningssedeln är också tillgängliga på Midsonas kontor, Dockplatsen 16, Malmö.

Midsona har inte något innehav av finansiella instrument som ger Midsona en finansiell exponering motsvarande ett innehav av aktier i Bringwell.

Rådgivare
Fredersen Advokatbyrå är legal rådgivare till Midsona i samband med apportemissionen och Erbjudandet. Midsonas finansiella rådgivare i samband med transaktionen är Strata Advisory AB.

Om Midsona AB
Midsona har en stark position på den nordiska marknaden med flera egna välkända varumärken inom hälsolivsmedel, egenvård och hygien. Koncernen representerar även ett antal internationellt etablerade varumärken. Produkterna säljs via dagligvaruhandeln, apoteken, hälsofackhandeln samt via postorder och internet. Prioriterade varumärken är: DALBLADS, FRIGGS, HELIOS, KUNG MARKATTA, MIWANA, NATURDIET, TRI TOLONEN och URTEKRAM. Midsona omsatte 1 744 Mkr år 2016. Midsonaaktien (MSON) är noterad på Nasdaq Stockholm Small Cap. Läs mer om Midsona på www.midsona.com

För ytterligare information vänligen kontakta:
Midsona:
Peter Åsberg, Koncernchef, Tel: +46 730 26 16 32
Lennart Svensson, CFO,      Tel: +46 767 74 33 04

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Midsona AB ska offentliggöra enligt marknadsmissbruksförordningen och takeover-regler för vissa handelsplattformar. Informationen lämnades genom Lennart Svenssons försorg för offentliggörande den 4 juli 2017 kl. 19.30.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper utgivna av Midsona. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Midsona kommer endast att ske genom Prospektet som Midsona offentliggjort den 12 juni 2017.

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att, och får inte, offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Brasilien, Kanada, Australien, Japan, Nya Zeeland, Hong Kong, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Taiwan eller någon annan jurisdiktion sådant offentliggörande, publicering eller distribution skulle kräva andra åtgärder än de som krävs enligt svensk rätt. Detta pressmeddelande varken utgör eller kommer att utgöra en del av ett erbjudande eller en uppmaning om att köpa eller teckna värdepapper i USA. Värdepapper omnämnda häri får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller ett undantag från registrering i enlighet med den amerikanska Securities Act of 1933 i dess aktuella lydelse. Midsona avser inte att registrera någon del av erbjudandet av värdepapper i USA eller genomföra ett erbjudande av värdepapper till allmänheten i USA.

Detta dokument har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet. Detta dokument är ett pressmeddelande och inte ett prospekt och investerare ska inte teckna eller köpa värdepapper som avses i detta dokument förutom på grundval av den information som finns i Prospektet som offentliggjorts av Midsona på dess webbplats den 12 juni 2017.

Om Midsona AB
Midsona har en stark position på den nordiska marknaden med flera egna välkända varumärken inom hälsolivsmedel, egenvård och hygien. Koncernen representerar även ett antal internationellt etablerade varumärken. Produkterna säljs via dagligvaruhandeln, apoteken, hälsofackhandeln samt via postorder och internet. Prioriterade varumärken är: DALBLADS, FRIGGS, HELIOS, KUNG MARKATTA, MIWANA, NATURDIET, TRI TOLONEN och URTEKRAM. Midsona omsatte 1 744 Mkr år 2016. Midsonaaktien (MSON) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Mindre bolag. Läs mer om Midsona på www.midsona.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/