Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Midsona offentliggör prospekt

16:30 / 12 June 2017 Midsona Press release

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras eller distribueras i USA, Brasilien, Kanada, Australien, Japan, Nya Zeeland, Hong Kong, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Taiwan. Erbjudandet lämnas inte, direkt eller indirekt, i något av dessa länder och kan inte accepteras av någon som befinner sig där. Erbjudandet riktar sig inte heller i övrigt till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, dokumentation, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Styrelsen för Midsona AB (publ) har upprättat ett prospekt avseende en nyemission av aktier beslutad den 14 maj 2017. Prospektet utgör även en erbjudandehandling enligt Takeover-regler för vissa handelsplattformar med anledning av det erbjudande till aktieägarna i Bringwell AB som Midsona offentliggjorde den 15 maj 2017 ("Erbjudandet"). Prospektet har i dag, den 12 juni 2017, godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.
Nyemissionen är en apportemission och genomförs i syfte att säkerställa leverans av aktier av serie B i Midsona till aktieägare i Bringwell AB som accepterar Erbjudandet.
Prospektet finns tillgängligt på Midsonas webbplats (www.midsona.com) och på AktieInvests webbplats (www.aktieinvest.se/emissionsuppdrag), samt kommer att finnas tillgängligt på Finansinspektionen webbplats (www.fi.se/Register/Prospektregistret).
Prospektet innehåller en konsoliderad proformaredovisning för Midsona inklusive Bringwell och Internatural AB avseende 2016 samt revisors rapport avseende proformaredovisningen. Proformaredovisningen innehåller delvis information som inte tidigare har offentliggjorts. Information om verksamheten i Bringwell och information om Midsonas verksamhet före och efter förvärvet av Bringwell återfinns i prospektet.

Rådgivare
Fredersen Advokatbyrå är legal rådgivare till Midsona i samband med apportemissionen och erbjudandet.

Om Midsona AB
Midsona har en stark position på den nordiska marknaden med flera egna välkända varumärken inom hälsolivsmedel, egenvård och hygien. Koncernen representerar även ett antal internationellt etablerade varumärken. Produkterna säljs via dagligvaruhandeln, apoteken, hälsofackhandeln samt via postorder och internet. Prioriterade varumärken är: DALBLADS, FRIGGS, HELIOS, KUNG MARKATTA, MIWANA, NATURDIET, TRI TOLONEN och URTEKRAM. Midsona omsatte 1 744 Mkr år 2016. Midsonaaktien (MSON) är noterad på Nasdaq Stockholm Small Cap. Läs mer om Midsona på www.midsona.com

För ytterligare information vänligen kontakta:
Midsona:
Peter Åsberg, Koncernchef, Tel: +46 730 26 16 32
Lennart Svensson, CFO,   Tel: +46 767 74 33 04

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Midsona AB ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades genom Lennart Svenssons försorg för offentliggörande den 12 juni 2017 kl. 16.30.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper utgivna av Midsona. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Midsona kommer endast att ske genom det prospekt som Midsona offentliggör idag, den 12 juni 2017.

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att, och får inte, offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Brasilien, Kanada, Australien, Japan, Nya Zeeland, Hong Kong, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Taiwan eller någon annan jurisdiktion sådant offentliggörande, publicering eller distribution skulle kräva andra åtgärder än de som krävs enligt svensk rätt. Detta pressmeddelande varken utgör eller kommer att utgöra en del av ett erbjudande eller en uppmaning om att köpa eller teckna värdepapper i USA. Värdepapper omnämnda häri får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller ett undantag från registrering i enlighet med den amerikanska Securities Act of 1933 i dess aktuella lydelse. Midsona avser inte att registrera någon del av erbjudandet av värdepapper i USA eller genomföra ett erbjudande av värdepapper till allmänheten i USA.

Detta dokument har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet. Detta dokument är ett pressmeddelande och inte ett prospekt och investerare ska inte teckna eller köpa värdepapper som avses i detta dokument förutom på grundval av den information som kommer att finnas i prospektet som offentliggörs av Midsona på dess webbplats idag.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/