Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Midsona meddelar att Konkurrensverket lämnat det planerade förvärvet av Bringwell utan åtgärd

16:30 / 29 June 2017 Midsona Press release

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras eller distribueras i USA, Brasilien, Kanada, Australien, Japan, Nya Zeeland, Hong Kong, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Taiwan. Erbjudandet lämnas inte, direkt eller indirekt, i något av dessa länder och kan inte accepteras av någon som befinner sig där. Erbjudandet riktar sig inte heller i övrigt till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, dokumentation, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Midsona AB (publ) ("Midsona") lämnade den 15 maj 2017 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Bringwell AB (publ) ("Bringwell") att överlåta samtliga aktier i Bringwell till Midsona ("Erbjudandet"). Erbjudandet är bland annat villkorat av att Midsona erhåller samtliga för Erbjudandet och förvärvet erforderliga tillstånd, godkännanden, beslut och andra åtgärder från myndigheter, bland annat godkännanden från relevanta konkurrensmyndigheter inom för Midsona acceptabel tid och på för Midsona acceptabla villkor.
Midsona har i samband med Erbjudandets lämnande lämnat in en frivillig anmälan om företagskoncentration enligt 4 kap 6 § konkurrenslagen till Konkurrensverket. Konkurrensverket har den 29 juni 2017 beslutat att lämna Midsonas planerade förvärv av Bringwell utan åtgärd.
Till följd av Konkurrensverkets beslut kvarstår inte längre ovan angivet villkor. Midsona förbehåller sig dock rätten att återkalla Erbjudandet om något av övriga villkor för Erbjudandet inte uppfylls liksom att, helt eller delvis, frånfalla ett eller flera av villkoren för fullföljande av Erbjudandet som inte har uppfyllts (inklusive rätten att fullfölja Erbjudandet vid en lägre acceptansnivå), i enlighet med vad som framgår av prospektet som offentliggjorts den 12 juni 2017. Acceptfristen löper till den 4 juli 2017 kl.16.00.

Rådgivare
Fredersen Advokatbyrå är legal rådgivare till Midsona i samband med apportemissionen och Erbjudandet.

Om Midsona AB
Midsona har en stark position på den nordiska marknaden med flera egna välkända varumärken inom hälsolivsmedel, egenvård och hygien. Koncernen representerar även ett antal internationellt etablerade varumärken. Produkterna säljs via dagligvaruhandeln, apoteken, hälsofackhandeln samt via postorder och internet. Prioriterade varumärken är: DALBLADS, FRIGGS, HELIOS, KUNG MARKATTA, MIWANA, NATURDIET, TRI TOLONEN och URTEKRAM. Midsona omsatte 1 744 Mkr år 2016. Midsonaaktien (MSON) är noterad på Nasdaq Stockholm Small Cap. Läs mer om Midsona på www.midsona.com

  
För ytterligare information vänligen kontakta:
Midsona:
Peter Åsberg, Koncernchef, Tel: +46 730 26 16 32
Lennart Svensson, CFO,   Tel: +46 767 74 33 04

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Midsona AB ska offentliggöra enligt marknadsmissbruksförordningen. Informationen lämnades genom Lennart Svenssons försorg för offentliggörande den 29 juni 2017 kl. 16.30.

 
Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper utgivna av Midsona. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Midsona kommer endast att ske genom Prospektet som Midsona offentliggjort den 12 juni 2017.

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att, och får inte, offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Brasilien, Kanada, Australien, Japan, Nya Zeeland, Hong Kong, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Taiwan eller någon annan jurisdiktion sådant offentliggörande, publicering eller distribution skulle kräva andra åtgärder än de som krävs enligt svensk rätt. Detta pressmeddelande varken utgör eller kommer att utgöra en del av ett erbjudande eller en uppmaning om att köpa eller teckna värdepapper i USA. Värdepapper omnämnda häri får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller ett undantag från registrering i enlighet med den amerikanska Securities Act of 1933 i dess aktuella lydelse. Midsona avser inte att registrera någon del av erbjudandet av värdepapper i USA eller genomföra ett erbjudande av värdepapper till allmänheten i USA.

Detta dokument har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet. Detta dokument är ett pressmeddelande och inte ett prospekt och investerare ska inte teckna eller köpa värdepapper som avses i detta dokument förutom på grundval av den information som finns i Prospektet som offentliggjorts av Midsona på dess webbplats den 12 juni 2017.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/