Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Midsona lämnar ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Bringwell

07:30 / 15 May 2017 Midsona Press release

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras eller distribueras i USA, Brasilien, Kanada, Australien, Japan, Nya Zeeland, Hong Kong, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Taiwan. Erbjudandet lämnas inte, direkt eller indirekt, i något av dessa länder och kan inte accepteras av någon som befinner sig där. Erbjudandet riktar sig inte heller i övrigt till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, dokumentation, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Förstärker Midsona som en nordisk ledande aktör inom hälsa och välbefinnande 

Midsona AB (publ) ("Midsona") lämnar härmed ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Bringwell AB (publ) ("Bringwell") att överlåta samtliga aktier i Bringwell till Midsona ("Erbjudandet"). Bringwells aktier är upptagna till handel på First North. Midsonas aktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm.

Erbjudandet i sammandrag
 • Midsona anser att det finns starka industriella och finansiella motiv till transaktionen. Bringwells  produktportfölj och försäljningskanaler kompletterar Midsona väl, till gagn för konsumenter, kunder och leverantörer.
 • Genom transaktionen väntas såväl kostnads- som intäktssynergier kunna realiseras, vilka uppskattas uppgå till cirka 50-60 miljoner kronor på årsbasis. Transaktionen förväntas även ge Midsona en positiv skatteeffekt på cirka 30 miljoner kronor över en femårsperiod.  
 • Midsona erbjuder 1,00 kronor ("Kontantvederlaget") eller 0,0213 aktier av serie B i Midsona ("Aktievederlaget") för varje aktie i Bringwell, eller en kombination av de två. Det totala Kontantvederlaget kan maximalt uppgå till 129 112 590 kronor, motsvarande ersättningen för 50 procent av det totala antalet aktier i Bringwell.
 • Baserat på att aktieägarna väljer Aktievederlaget för 63,3 procent av aktierna i Bringwell, innebär Erbjudandet, baserat på slutkursen på Midsonas aktie av serie B ("Midsona-aktien") på Nasdaq Stockholm den 12 maj 2017, en premie om

o    40 procent jämfört med slutkursen 0,775 kronor för Bringwells aktie på Nasdaq First North den 12 maj 2017, och
o    40 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen för Bringwells aktie på Nasdaq First North under de 90 senaste handelsdagarna till och med den 12 maj 2017.

 • Bringwell värderas till totalt cirka 280 miljoner kronor. Detta baseras på att aktieägarna väljer Aktievederlaget för 63,3 procent av aktierna i Bringwell och slutkursen på Midsona-aktien på Nasdaq Stockholm den 12 maj 2017.
 • Bringwells fyra största ägare, med ett sammanlagt innehav om 74,3 procent av samtliga aktier och röster i Bringwell, har förbundit sig att acceptera Erbjudandet.[1]
 • Midsonas fullföljande av Erbjudandet är bland annat villkorat av att det accepteras av så många aktieägare i Bringwell att Midsona blir ägare till mer än 90 procent av samtliga aktier i Bringwell samt att förvärvet godkänns av relevanta konkurrensmyndigheter.
 • Bringwells oberoende budkommitté[2] har rekommenderat Bringwells aktieägare att acceptera Erbjudandet. KPMG har på uppdrag av Bringwell avgivit en så kallad fairness opinion enligt vilken det erbjudna vederlaget bedöms som finansiellt skäligt.
 • Acceptfristen beräknas löpa från och med den 13 juni 2017 till och med den 4 juli 2017.
Bakgrund och motiv
Midsona utvecklar och marknadsför produkter som gör det lättare för människor att själva bidra till ett sundare liv i vardagen. Koncernen är i dag en av de ledande i Norden inom ekologiska- och hälsolivsmedel, egenvård och hygien och är etablerad på marknaderna i Sverige, Norge, Finland och Danmark.

Bringwell är en av de ledande försäljnings- och marknadsorganisationerna för egenvårdsprodukter (kosttillskott, hälsosamma livsmedel, hudvård och traditionellt växtbaserade läkemedel) och OTC-läkemedel på den nordiska marknaden och är aktiva i samma länder som Midsona. Bolaget arbetar med såväl egna som licensierade produkter och varumärken. Bringwell marknadsför sig framförallt i hälsofackbutiker och apotek, men är även etablerade i webbhandeln, dagligvaruhandeln och träningsbutiker. Under verksamhetsåret 2016 hade Bringwell en omsättning på 336 miljoner kronor.

Midsona har under en längre tid följt Bringwells utveckling och har tidigt identifierat styrkan dessa båda bolag kan skapa genom att slå sig samman. Bringwells mix av såväl produkter som marknadsföringskanaler skulle utgöra ett värdefullt komplement till Midsonas. Båda bolagen har byggt upp attraktiva portföljer av välkända och välrenommerade varumärken och har genom åren skaffat sig starka positioner på marknaden.

Därför föreslår Midsona ett förvärv av Bringwell och lämnar detta Erbjudande till alla aktieägare i Bringwell att överlåta sina aktier i Bringwell till Midsona. Aktieägarna i Bringwell erbjuds vederlag i form av Midsona-aktier eller kontanter eller en kombination av båda.

Förvärvet väntas realisera kostnadssynergier från effektivisering inom försäljning, marknadsföring och administration. Bolagen ser även möjligheter till tillväxtsynergier genom ökad försäljning till följd av att bolagen har kompletterande produkter och försäljningskanaler. Synergierna uppskattas uppgå till cirka 50-60 miljoner kronor på årsbasis. Merparten väntas vara realiserade inom ett år från genomförandet av transaktionen och återstoden före utgången av 2018. Transaktionen förväntas även ge Midsona en positiv skatteeffekt på cirka 30 miljoner kronor över en femårsperiod.

[1] Åtagandena är villkorade av att ingen annan part offentliggör ett konkurrerande erbjudande avseende förvärv av aktier i Bringwell i vilket erbjudandepriset är minst 20 procent högre per aktie (definierat som det högre av 0,0213 av en Midsona-aktie och 1,00 kronor) än Erbjudandet och som Midsona beslutar sig för att inte matcha (d v s erbjuder ett pris som åtminstone motsvarar priset i det konkurrerande erbjudandet) inom tre bankdagar.

[2] Styrelseledamöterna Dag J. Opedal, Patrice Jabet och Bengt Julander har inte deltagit i hantering eller beslut med anledning av Erbjudandet eftersom de inte är oberoende i förhållande till aktieägarna Molly Holding AS respektive Linc AB, vilka har åtagit sig att acceptera Erbjudandet.  Budkommittén för Bringwell består av Bringwells styrelseledamot Lars Holmström.

Midsona är angeläget om att behålla kompetens från såväl Midsona som Bringwell i den nya organisationen och avser integrera Bringwells verksamhet i Midsona. För att förverkliga önskvärda synergier kommer integrationen av Bringwell och Midsona troligen att innebära vissa organisatoriska och operationella förändringar samt förändringar för de anställda i den sammanslagna koncernen. Förvärvet antas resultera i vissa förändringar på de platser där Bringwell bedriver sin verksamhet men inga beslut om detta är ännu fattade.

Genom att aktieägarna i Bringwell har möjlighet att välja vederlag i form av aktier i Midsona kan de ta del av de synergier och fördelar i övrigt som transaktionen medför. Midsonas styrelse och den oberoende budkommittén för Bringwell anser därför att Erbjudandet är till fördel för aktieägarna i båda bolagen och att vederlaget är skäligt. Bringwell har inhämtat en så kallad fairness opinion utfärdad av KPMG.

"Den här affären bidrar till att ytterligare stärka Midsonas ställning på marknaden som en av de nordiskt ledande aktörerna inom hälsa och välbefinnande. Efter de senaste årens framgångsrika expansion är förvärvet av Bringwell ett logiskt steg för oss att ytterligare utöka vår närvaro. Midsonas och Bringwells produkter kompletterar varandra väl och skapar en portfölj av starka varumärken vilket ger skalfördelar och förbättrad tillgång till alla viktiga försäljningskanaler. Genom transaktionen ser vi möjlighet att realisera betydande synergier och skapa värde för båda bolagens aktieägare", kommenterar Peter Åsberg, Midsonas VD.

"Jag anser att det här är ett tilltalande erbjudande till våra aktieägare och att det är affärsmässigt klokt att gå samman med Midsona samtidigt som vi fortsätter att utveckla vår verksamhet och erbjuda våra kunder en attraktiv portfölj av hälso- och egenvårdsprodukter. Midsona och Bringwell kompletterar varandra väl med tanke på kanalerna, produkterna och kunderna. Detta är mycket goda nyheter för våra affärspartners, kunder och konsumenter", kommenterar Martin Klafstad, Bringwells VD.

Erbjudandet
Midsona erbjuder samtliga aktieägare i Bringwell att som vederlag för varje aktie i Bringwell erhålla antingen;

a)  0,0213 Midsona-aktier ("Aktievederlaget");

b)  ett kontant vederlag om 1,00 kronor ("Kontantvederlaget"); eller

c)  en kombination av a) och b).

Framgår det inte på anmälningssedeln huruvida Aktievederlaget, Kontantvederlaget eller en kombination av de båda valts, anses aktieägaren ha valt Aktievederlaget. Aktieägare som valt Aktievederlaget för ett antal aktier i Bringwell som inte motsvarar ett helt antal Midsona-aktier kommer att erhålla Kontantvederlag för överskjutande aktier.

Fördelningen mellan Kontant- och Aktievederlaget kommer att styras av Bringwells aktieägares val, men baserat på att aktieägarna väljer Aktievederlaget för 63,3 procent av aktierna i Bringwell, innebär Erbjudandet, baserat på slutkursen på Midsona-aktien på Nasdaq Stockholm den 12 maj 2017, att Bringwell värderas till totalt cirka 280 miljoner kronor.

Erbjudandet är begränsat på så sätt att det sammanlagda Kontantvederlaget maximalt kan uppgå till 129 112 590 kronor, motsvarande vederlag för 50 procent av aktierna i Bringwell. I den mån aktieägare i Bringwell accepterar Kontantvederlaget i sådan omfattning att det totala önskade Kontantvederlaget överstiger 129 112 590 kronor ska de aktieägare som valt Kontantvederlaget avseende högst 50 procent av sina aktier i Bringwell erhålla vald fördelning mellan Kontantvederlaget och Aktievederlaget. Aktieägare som valt Kontantvederlaget avseende mer än 50 procent av sina aktier i Bringwell ska erhålla en lägre andel Kontantvederlag än begärt baserat på en pro rata-beräkning och Aktievederlag för resterande aktier i Bringwell.

Molly Holding AS ("Molly Holding"), som slutgiltigt kontrolleras av FSN Capital IV, har åtagit sig att acceptera (men inte garanterats) de båda alternativen till hälften vardera. Skandinaviska Enskilda Banken AB ("SEB") har åtagit sig att acceptera (men inte garanterats) Kontantvederlaget till 100 procent. Som ett resultat av dessa åtaganden kommer det sammanlagda Aktievederlaget att uppgå till maximalt 3 484 284 Midsona-aktier, motsvarande ersättning för cirka 63,3 procent av det totala antalet aktier i Bringwell.

Med undantag för de aktieägare som har åtagit sig att helt eller delvis välja Kontantvederlaget kommer samtliga aktieägare i Bringwell som enbart väljer Aktievederlaget att erhålla detta.

Om Bringwell, innan vederlag redovisas i Erbjudandet, genomför vinstutdelning eller annan värdeöverföring kan vederlaget komma att justeras ned i motsvarande mån.

Courtage utgår inte i Erbjudandet.

Budpremie
Baserat på att aktieägarna väljer Aktievederlaget för 63,3 procent av aktierna i Bringwell, innebär Erbjudandet, baserat på slutkursen på Midsona-aktien på Nasdaq Stockholm den 12 maj 2017, en premie om

 • 40 procent jämfört med slutkursen 0,775 kronor för Bringwells aktie på Nasdaq First North den 12 maj 2017, och
 • 40 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen för Bringwells aktie på Nasdaq First North under de 90  senaste handelsdagarna till och med den 12 maj 2017.
Finansiella effekter för Midsona
Baserat på att förvärvet av Bringwell och det under 2016 tillträdda bolaget Internatural AB i stället hade genomförts per den 1 januari 2016 skulle den nya koncernen proforma under 2016 ha haft en nettoomsättning på 2 415 miljoner kronor, EBITDA på 175 miljoner kronor, ett rörelseresultat på 144 miljoner kronor och ett resultat på 87 miljoner kronor. Resultat per aktie skulle uppgå till 1,88 kronor. Beräkningen baseras på att Kontantvederlaget accepteras till 36,7 procent och Aktievederlaget accepteras till 63,3 procent och att nya krediter på 60 miljoner kronor tas upp för finansieringen av Erbjudandet. Baserat på att förvärvet av Bringwell genomförts den 31 december 2016 skulle den nya koncernen proforma ha haft en nettoskuld på 755 miljoner kronor. På proformabasis skulle Midsonas nettoskuld till EBITDA ha varit 4,3 gånger räknat på den senaste tolvmånadersperioden per den 31 december 2016. 

De finansiella effekterna ovan tar inte hänsyn till synergieffekter (vare sig från förvärvet av Bringwell eller förvärvet av Internatural), fördelaktiga skatteeffekter, eller transaktions- och implementationsrelaterade kostnader. Synergierna från förvärvet av Bringwell förväntas öka Midsonas EBITDA med 50-60 miljoner kronor årligen (merparten väntas vara realiserade inom ett år från genomförandet av transaktionen och återstoden före utgången av 2018). Inklusive synergierna förväntas transaktionen leda till en ökning av Midsonas vinst per aktie redan under det första året efter genomförandet av transaktionen.

Utförligare proformainformation kommer att framgå av kommande prospekt.

Rekommendation från Bringwells oberoende budkommitté
Bringwells oberoende budkommitté, som består av styrelsens enda oberoende ledamot Lars Holmström,[3] har rekommenderat Bringwells aktieägare att acceptera Erbjudandet. Bringwell har inhämtat en så kallad fairness opinion från KPMG som konstaterar att vederlaget i Erbjudandet, enligt dess åsikt och baserat på de grunder och antaganden som framgår därav, är skäligt för Bringwells aktieägare från ett finansiellt perspektiv.

Åtaganden från aktieägare i Bringwell att acceptera Erbjudandet
Huvudägarna i Bringwell, Molly Holding, SEB, Bengt Julander (via Linc AB) samt Hubert Johansson (privat och via Maxvector Oü och Sunvector Oü), som tillsammans innehar 191 898 851 aktier motsvarande 74,3 procent av det totala antalet aktier och röster i Bringwell har förbundit sig att acceptera Erbjudandet. SEB har förbundit sig att för hela sitt innehav uppgående till 21,7 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Bringwell acceptera Kontantvederlaget. Molly Holding har förbundit sig att till 50 procent av sitt innehav uppgående till 29,9 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Bringwell acceptera Kontantvederlaget och att till resterande 50 procent av sitt innehav acceptera Aktievederlaget.

SEB äger 56 000 000 aktier i Bringwell som en följd av en derivattransaktion ursprungligen ingången mellan SEB och Validus AS (nuvarande Molly Holding AS) den 30 augusti 2013. Som en följd av derivattransaktionen fick Validus AS ekonomisk exponering mot nämnda aktier.

Dispens från Aktiemarknadsnämnden
Midsona har fått dispens från Aktiemarknadsnämnden från kravet att rikta Erbjudandet till aktieägare i USA (se uttalande AMN 2017:17).

[3] Styrelseledamöterna Dag J. Opedal, Patrice Jabet och Bengt Julander har inte deltagit i hantering eller beslut med anledning av Erbjudandet eftersom de inte kan anses oberoende i förhållande till aktieägarna Molly Holding AS respektive Linc AB, vilka har åtagit sig att acceptera Erbjudandet.

Finansiering av Erbjudandet
Aktievederlaget kommer att finansieras genom en apportemission av nya Midsona-aktier. Kontantvederlaget kommer att finansieras genom befintliga medel och en utökning av befintliga krediter på 60 miljoner kronor. Styrelsen i Midsona har den 14 maj 2017 beslutat om nyemissionen med stöd av ett bemyndigande av årsstämman 2017.

Villkor för Erbjudandets fullföljande 
För Erbjudandet gäller följande fullföljandevillkor:

i. Att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Midsona blir ägare till mer än 90 procent av samtliga aktier utgivna av Bringwell efter full utspädning,

ii. Att samtliga för Erbjudandet och förvärvet av Bringwell erforderliga tillstånd, godkännanden, beslut och andra åtgärder från myndigheter, bland annat godkännande från relevanta konkurrensmyndigheter, erhålls inom för Midsona acceptabel tid och på för Midsona acceptabla villkor,

iii. Att inte någon annan offentliggör ett erbjudande att förvärva aktier i Bringwell som är mer förmånligt för aktieägarna i Bringwell än Erbjudandet,

iv. Att varken Erbjudandet eller förvärvet av Bringwell helt eller delvis omöjliggörs eller väsentligen försvåras till följd av lagstiftning eller annan reglering, domstolsavgörande eller domstolsbeslut, myndighetsbeslut eller någon liknande omständighet,

v. Att ingen information som offentliggjorts av Bringwell eller av Bringwell lämnats till Midsona är väsentligt felaktig, ofullständig eller vilseledande och att Bringwell har offentliggjort all information som ska ha offentliggjorts,

vi. Att inga omständigheter har inträffat som väsentligt negativt påverkar eller rimligen kan förväntas väsentligt negativt påverka Bringwells finansiella ställning eller verksamhet, inklusive Bringwells försäljning, resultat, likviditet, soliditet, eget kapital eller tillgångar, och

vii. Att Bringwell inte vidtar någon åtgärd som är ägnad att försämra förutsättningarna för Erbjudandets lämnande eller genomförande.

Midsona förbehåller sig rätten att återkalla Erbjudandet om det står klart att något av ovanstående villkor inte uppfyllts eller kan uppfyllas. Såvitt avser villkoren (ii)-(vii) får ett sådant återkallande bara ske om den bristande uppfyllelsen är av väsentlig betydelse för Midsonas förvärv av Bringwell.

Midsona förbehåller sig rätten att frånfalla ett eller flera fullföljandevillkor helt eller delvis. 

Due diligence
Midsona har genomfört en begränsad företagsutvärdering (en så kallad due diligence-undersökning) av bekräftande slag i samband med förberedelserna för Erbjudandet. I samband med denna due diligence-undersökning har Midsona erhållit viss finansiell information om Bringwell avseende perioden 1 januari - 31 december 2016, viss oreviderad finansiell information om Bringwell avseende perioden 1 januari - 31 mars 2017 samt viss framåtriktad information. Informationen kommer att inkluderas i pressmeddelandet med Bringwells oberoende budkommittés rekommendation av Erbjudandet, som kommer att offentliggöras av Bringwell. Utöver denna information har Midsona inte erhållit någon information i samband med sin due diligence-undersökning som inte tidigare har offentliggjorts och som rimligen kan förväntas påverka priset på aktierna i Bringwell.

Bringwell har även genomfört en begränsad due diligence-undersökning av viss verksamhetsrela­terad, finansiell och legal information avseende Midsona. Under denna due diligence-undersökning har ingen information som inte tidigare har offentliggjorts av Midsona och som rimligen kan förväntas påverka priset på aktierna i Midsona lämnats till Bringwell.

Midsonas aktieägande i Bringwell
Per dagen för offentliggörandet av Erbjudandet varken äger eller kontrollerar Midsona några aktier i Bringwell, eller andra finansiella instrument som ger Midsona en finansiell exponering motsvarande ett aktieinnehav i Bringwell. Midsona har heller inte förvärvat eller avyttrat några aktier i Bringwell under de senaste sex månaderna före Erbjudandets offentliggörande. Midsona kan under acceptfristen komma att förvärva, eller ingå överenskommelser om att förvärva, aktier i Bringwell. Sådana förvärv eller överenskommelser ska ske i överensstämmelse med svensk lag och offentliggöras i enlighet med tillämpliga regler.

Preliminär tidplan
Midsona avser att offentliggöra ett prospekt för Erbjudandet omkring den 12 juni 2017. Prospektet kommer även att uppfylla kraven på en erbjudandehandling enligt Takeover-regler för vissa handelsplattformar ("Takeoverreglerna") utfärdade av Kollegiet för svensk bolagsstyrning. Acceptfristen avses börja löpa den 13 juni 2017 och löpa till och med den 4 juli 2017. Styrelsen i Midsona förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen, liksom att senarelägga tidpunkten för utbetalning av vederlag.

Utbetalning av vederlag kommer att ske så snart Midsona har offentliggjort att villkoren för Erbjudandet uppfyllts eller Midsona annars beslutat att fullfölja Erbjudandet. Under förutsättning att ett sådant offentliggörande sker senast den 6 juli 2017 beräknas redovisning av vederlag kunna påbörjas omkring den 13 juli 2017 till de aktieägare som accepterat Erbjudandet.

Tvångsinlösen och avnotering
För det fall Midsona, i samband med Erbjudandet eller på annat sätt, blir ägare till mer än 90 procent av aktierna i Bringwell, avser Midsona att påkalla inlösen av minoritetsägarnas aktier i Bringwell i enlighet med aktiebolagslagen i syfte att förvärva samtliga utestående aktier i Bringwell. I samband därmed avser Midsona att verka för en avnotering av aktierna i Bringwell från First North.

Tillämplig lag
Svensk lag är tillämplig på Erbjudandet. För Erbjudandet gäller Takeoverreglerna och Aktiemarknadsnämndens besked om tolkning och tillämpning av Takeoverreglerna samt, i förekommande fall, Aktiemarknadsnämndens tidigare uttalanden om tolkning och tillämpning av Näringslivets Börskommittés regler om offentliga uppköpserbjudanden. Tvist rörande, eller som uppkommer i anslutning till, Erbjudandet ska avgöras av svensk domstol exklusivt.

Rådgivare
I samband med transaktionen har Midsona anlitat Fredersen Advokatbyrå AB som legal rådgivare och Strata Advisory AB som finansiell rådgivare.

Läs mer om Midsona på www.midsona.com.

För mer information vänligen kontakta VD och koncernchef Peter Åsberg, +46 (0)730 26 16 32 eller CFO Lennart Svensson, +46(0)767 74 33 04.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Midsona AB är förpliktat att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och Takeoverreglerna. Informationen lämnades, genom Lennart Svenssons försorg, för offentliggörande den 15 maj 2017 kl. 07.30. 

Om Midsona AB
Midsona har en stark position på den nordiska marknaden med flera egna välkända varumärken inom hälsolivsmedel, egenvård och hygien. Koncernen representerar även ett antal internationellt etablerade varumärken. Produkterna säljs via dagligvaruhandeln, apoteken, hälsofackhandeln samt via postorder och internet. Prioriterade varumärken är: DALBLADS, FRIGGS, HELIOS, KUNG MARKATTA, MIWANA, NATURDIET, TRI TOLONEN och URTEKRAM. Midsona omsatte 1 744 Mkr år 2016. Midsonaaktien (MSON) är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Mindre bolag. Läs mer om Midsona på www.midsona.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/