Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Midsona offentliggör villkoren för nyemissionen

08:30 / 2 September 2016 Midsona Press release

Styrelsen för Midsona AB (publ) ("Midsona") beslutade den 3 augusti 2016, under förutsättning av godkännande från extra bolagsstämma den 8 september 2016, att genomföra en nyemission av aktier av serie A och serie B med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Styrelseordföranden för Midsona har nu fastställt villkoren för nyemissionen.

Villkoren för nyemissionen i korthet:

Aktieägare i Midsona har företrädesrätt att teckna en (1) ny aktie för  
  • varje två (2) innehavda aktier av motsvarande aktieslag som aktieägaren  

  innehar på avstämningsdagen.
Teckningskursen har, oavsett aktieslag, fastställts till 29 kronor per ny

  •   aktie.
 
Total emissionslikvid uppgår, vid fulltecknande av nyemissionen, till  
  • cirka 412 miljoner kronor före emissionskostnader.
 
Avstämningsdag för rätten att delta i nyemissionen med företrädesrätt är  
  • den 16 september 2016 och teckningsperioden löper från och med den 20  
  september 2016 till och med den 5 oktober 2016.
Midsonas största aktieägare Stena Adactum AB ("Stena Adactum"), som  
  • innehar strax under 25,3 procent av kapitalet och strax under 30,0 procent
  av   rösterna i Midsona, har åtagit sig att teckna sin pro rata-andel i  
nyemissionen och har dessutom utfärdat en emissionsgaranti för återstående
  del av nyemissionen.
Därutöver har andra befintliga aktieägare i Midsona, vilka tillsammans  
  • innehar cirka 36,3 procent av kapitalet och cirka 32,6 procent av rösterna
  i   Midsona, uttryckt sitt stöd för och sin avsikt att teckna sina
respektive pro   rata-andelar i nyemissionen.
Stena Adactum har av Aktiemarknadsnämnden erhållit undantag från den  
  • budplikt som skulle kunna ha uppkommit i samband med Stena Adactums
  tecknande   av aktier i nyemissionen eller genom infriande av
garantiåtagandet.
Nyemissionen förutsätter godkännande vid den extra bolagsstämma som äger  
  • rum den 8 september 2016.
 

Bakgrund och motiv

Midsona förvärvade den 5 juli 2016 Internatural AB ("Internatural"), ett svenskt holdingbolag för Kung Markatta AB och Alma Norge AS. Företaget är en ledande oberoende aktör inom distribution och marknadsföring av ekologiska, mjölkfria och naturliga livsmedel i Sverige och Norge. Utöver de egna varumärkena Kung Markatta och Helios distribuerar även Internatural andra välkända internationella varumärken. Förvärvet, som förstärker både Midsonas produktportfölj samt geografiska omfattning, är ett led i Midsonas vision att bli ledande i Norden inom hälsa och välbefinnande.

Inför förvärvet säkrade Midsona bryggfinansiering från Danske Bank för att delvis finansiera förvärvet. Midsona meddelade samtidigt att bolaget avsåg att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 400 miljoner kronor för att ersätta den erhållna bryggfinansieringen.

Villkor för Midsonas nyemission

Den som av Euroclear Sweden AB är registrerad som aktieägare på avstämningsdagen den 16 september 2016 har företrädesrätt att teckna aktier av motsvarande aktieslag i nyemission i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen. För varje aktie av serie A i Midsona erhålls en (1) teckningsrätt av serie A och för varje innehavd aktie av serie B i Midsona erhålls en (1) teckningsrätt av serie B. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att med företrädesrätt teckna nya aktier i Midsona, varvid två (2) teckningsrätter av serie A respektive serie B ger innehavaren rätt till teckning av en (1) ny aktie av samma serie.

För det fall samtliga aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för nyemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. Sådana aktier ska i första hand tilldelas dem som på avstämningsdagen ägde aktier i Midsona och i den mån detta inte kan ske, sker tilldelning genom lottning. I andra hand skall tilldelning ske till övriga som tecknat utan stöd av teckningsrätter och i den mån detta inte kan ske, sker tilldelning genom lottning. I tredje hand skall eventuella återstående aktier tilldelas emissionsgaranten som garanterat nyemissionen.

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för fastställande av vilka aktieägare som äger rätt att erhålla teckningsrätter är den 16 september 2016. Aktierna handlas inklusive rätt till deltagande i nyemissionen till och med den 14 september 2016.

Teckningskursen uppgår, oavsett aktieslag, till 29 kronor per ny aktie vilket innebär att nyemissionen, vid fulltecknande, kommer vid fullteckning att tillföra Midsona cirka 412 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader.

Under förutsättning att nyemissionen fulltecknas kommer aktiekapitalet i Midsona att öka med högst 71 077 465 kronor från nuvarande 142 154 935 kronor till högst 213 232 400 kronor genom nyemission av högst 179 957 aktier av serie A och högst 14 035 536 aktier av serie B. Efter nyemissionen kommer antalet aktier i Midsona att uppgå till högst 42 646 480 aktier varav 539 872 aktier av serie A och 42 106 608 aktier av serie B.

Teckning av nya aktier ska ske under tiden från och med den 20 september 2016 till och med den 5 oktober 2016. Midsonas styrelse har rätt att förlänga teckningstiden. En eventuell förlängning kommer att offentliggöras av bolaget senast den 5 oktober 2016. Handel i teckningsrätter kommer att pågå från och med den 20 september 2016 till och med den 3 oktober 2016.

Aktieägare som väljer att inte delta i nyemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med 33,3 procent, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för denna utspädning genom att sälja sina teckningsrätter.

Nyemissionen förutsätter godkännande vid extra bolagsstämma som kommer att hållas den 8 september 2016 kl. 14.00 i Midsonas lokaler på Dockplatsen 16, våning 5, i Malmö. Kallelse till extra bolagsstämma skedde den 9 augusti 2016 och finns tillgänglig på Midsonas hemsida.

Teckningsåtagande, emissionsgaranti och avsiktsförklaringar

Midsonas största aktieägare, Stena Adactum, har åtagit sig att teckna sin pro rata-andel i emissionen och utfärda en emissionsgaranti för återstående del av emissionen. Vid tidpunkten för emissionsbeslutet innehar Stena Adactum strax under 25,3 procent av kapitalet och strax under 30,0 procent av rösterna i Midsona. Stena Adactum har av Aktiemarknadsnämnden erhållit undantag från den budplikt som skulle kunna uppkomma i samband med Stena Adactums tecknande av aktier i nyemissionen eller genom infriande av garantiåtagandet att teckna de aktier som övriga aktieägare ej tecknat enligt 3 kap. 1 § lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (LUA).

Undantaget gällande budplikten villkoras av att 1) aktieägarna inför bolagsstämman i Midsona informeras om den högsta möjliga kapital- respektive röstandel som Stena Adactum kan få genom tecknandet av aktierna och att 2) emissionsbeslutet biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av de avgivna rösterna såväl som de aktier som är företrädda på stämman varvid man vid rösträkningen ska bortse från de aktier som innehas och på stämman företräds av Stena Adactum. Om Stena Adactum sedermera förvärvar ytterligare aktier och därigenom ökar sin röstandel uppkommer budplikt.

Aktieägarna informeras härigenom att Stena Adactum, genom uppfyllande av sina åtaganden, kan komma att få en kapitalandel i Midsona på cirka 50,2 procent och en röstandel på cirka 53,3 procent.

Utöver ovanstående teckningsåtagande och emissionsgaranti från Stena Adactum har andra befintliga aktieägare i Midsona, vilka tillsammans innehar cirka 36,3 procent av kapitalet och cirka 32,6 procent av rösterna i Midsona, uttryckt sitt stöd för och sin avsikt att teckna sina respektive pro rata-andelar i nyemissionen.

Aktieägare som tillsammans innehar cirka 60,1 procent av rösterna i Midsona har även uttalat sin avsikt att rösta för nyemissionen på den extra bolagsstämman. Med hänsyn tagen till det från Aktiemarknadsnämnden erhållna undantaget från budplikt, där de aktier som innehas och på stämman företräds av Stena Adactum ska bortses från vid rösträkningen, så har aktieägare representerande cirka 44,9 procent av antalet aktier och cirka 43,0 procent av rösterna i Midsona uttryckt sin avsikt att rösta för nyemissionen på den extra bolagsstämman.

Indikativ tidsplan för nyemissionen

8 septembe Extra bolagstämma för godkännande av
r 2016 styrelsens beslut   om nyemissionen
12 Beräknad dag för offentliggörande av
september prospekt
2016
14 Sista handelsdag i Midsonas aktier
september med rätt till   teckningsrätt
2016
15 Första handelsdag i Midsonas aktier
september utan rätt till   teckningsrätt
2016

16 september Avstämningsdag, det vill säga aktieägare som är   registrerade
2016 i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som
  medför företrädesrätt att delta i nyemissionen
20 september - Handel i teckningsrätter
3 oktober 2016
20 september - Teckningsperiod
5 oktober 2016
7 oktober 2016 Offentliggörande av preliminärt utfall i nyemissionen
12 oktober Offentliggörande av slutgiltigt utfall i nyemissionen
2016
17 oktober Sista dag för betalning av aktier tecknade utan stöd av  
2016 teckningsrätter

Rådgivare

Danske Bank är finansiell rådgivare och Fredersen Advokatbyrå är legal rådgivare till Midsona i samband med företrädesemissionen.

Om Midsona AB

Midsona har en stark position på den nordiska marknaden med flera egna välkända varumärken inom områdena hälsolivsmedel, egenvård och hygien. Koncernen representerar även ett antal internationellt etablerade varumärken. Välkända och prioriterade varumärken inkluderar Dalblads, Friggs, Miwana, MyggA, Naturdiet, Supernature, Tri Tolonen och Urtekram. Midsona omsatte omkring 1 420 miljoner kronor med en EBITDA på cirka 104 miljoner kronor (före engångsposter), beräknat för sista tolvmånadersperioden fram till och med den 30 juni 2016. Midsonaaktien (MSON) är noterad på Stockholmsbörsen, Nordiska listan, Mindre bolag. För ytterligare information, se www.midsona.com.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Midsona:

Peter Åsberg                                                 Lennart Svensson

Koncernchef                                                 CFO

Tel: +46 730 26 16 32                                  Tel: +46 767 74 33 04

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Midsona AB skall offentliggöra enligt marknadsmissbruksförordningen. Informationen lämnades genom Lennart Svenssons försorg för offentliggörande den 2 september 2016 kl. 08.30.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Midsona. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Midsona kommer endast att ske genom det prospekt som Midsona beräknar kunna offentliggöra omkring den 12 september 2016.

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att, och får inte, offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion sådant offentliggörande, publicering eller distribution skulle kräva andra åtgärder än de som krävs enligt svensk rätt. Detta pressmeddelande varken utgör eller kommer att utgöra en del av ett erbjudande eller en uppmaning om att köpa eller teckna värdepapper i USA. Värdepapper omnämnda häri får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller ett undantag från registrering i enlighet med den amerikanska Securities Act of 1933 i dess aktuella lydelse ("Securities Act"). Midsona avser inte att registrera någon del av erbjudandet av värdepapper i USA eller genomföra ett erbjudande av värdepapper till allmänheten i USA.

Detta dokument har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet. Detta dokument är ett pressmeddelande och inte ett prospekt och investerare ska inte teckna eller köpa värdepapper som avses i detta dokument förutom på grundval av den information som kommer att finnas i prospektet som kommer att offentliggöras av Midsona på dess webbplats i sinom tid.

Om Midsona AB

Midsona har en stark position på den nordiska marknaden med flera egna välkända varumärken inom områdena hälsolivsmedel, egenvård och hygien. Koncernen representerar även ett antal internationellt etablerade varumärken. Produkterna säljs via dagligvaruhandeln, apoteken, hälsofackhandeln samt via postorder och internet. Våra prioriterade varumärken: Dalblads, Friggs, Miwana, MyggA, Naturdiet, Supernature, Tri Tolonen och Urtekram. Midsona omsatte 1 174 Mkr år 2015. Midsona-aktien (MSON) är noterad på Stockholmsbörsen, Nordiska listan, Mindre bolag. Läs mer om Midsona på www.midsona.com.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/