Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Midsona: Delårsrapport januari-mars 2013

08:00 / 26 April 2013 Midsona Press release

JANUARI-MARS 2013 KVARVARANDE VERKSAMHETER (FÖRSTA KVARTALET)

· Nettoomsättningen uppgick till 242 Mkr (221), en ökning med 10 %. · Bruttomarginalen förbättrades till 46 % (44). · Rörelseresultatet förbättrades till 16 Mkr (11). · Periodens resultat förbättrades till 13 Mkr (6). · Resultat per aktie ökade till 0,57 kr (0,25). · Kassaflöde från den löpande verksamheten förbättrades till 34 Mkr (19). · Midsona avtalade i mars 2013 om förvärv av Supernature AS, den ledande aktören i Norge inom segmentet för så kallad supermat. · Styrelsen för Midsona beslutade om nya långsiktiga finansiella mål för tillväxt, resultat och skuldsättning samt policy för utdelning.

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

Koncernchefens kommentar

Årets första kvartal var starkt med tvåsiffrig försäljningstillväxt och ett mer än fördubblat resultat jämfört med samma period föregående år. Strategin att fokusera på starka varumärken inom hälsa och välbefinnande har återigen visat sig fungera väl.

Midsonas varumärken utvecklades försäljningsmässigt överlag väl under kvartalet. Prioriterade varumärken såsom Friggs, Dalblads, Miwana och MyggA uppvisade alla försäljningsökningar. De flesta av våra större licensierade produkter hade också god försäljningstillväxt. Utvecklingen för Naturdiet var däremot svagare. Marknaden för viktkontrollprodukter har fortsatt att vika i Sverige då en del konsumenter tycks välja andra dietmetoder, främst så kallad LCHF-diet. För att tillfredsställa dessa konsumenter har Midsona under varumärket Naturdiet utvecklat en ny typ av produkter med samlingsnamnet Naturdiet LCHP (Low Carb High Protein). Två produkter lanserades under det fjärde kvartalet 2012 och ytterligare två under första kvartalet 2013. Produkterna har fått ett gott kund- och konsumentmottagande.

Varumärkesportföljen har den senaste tiden förstärkts ytterligare genom två strategiska förvärv. Vid årsskiftet förvärvades Dalblads Nutrition AB, en välkänd aktör i det expansiva segmentet för sport nutrition-produkter. Under första kvartalet har vi startat integrationen av verksamheten samtidigt som vi lyckats skapa stark försäljningstillväxt. Alldeles nyligen tillträdde Midsona förvärvet av Supernature AS som är den ledande aktören inom så kallad supermat i Norge med en omsättning år 2012 på cirka 50 miljoner norska kronor. Supermat är en stark trend bland annat i USA. Vi har ambitionen att lansera Supernature i fler marknader och är just i färd med att etablera varumärket i Sverige.

Midsona har under de senaste kvartalen uppnått sina finansiella mål och det är därför nu naturligt att höja ribban. De nya målen är ambitiösa men det är styrelsens och ledningens bedömning att det är realistiskt att kunna leverera på vissa av målen relativt omgående och att uppnå samtliga mål på några års sikt. Följande finansiella mål har fastställts:

· Årlig tillväxt, totalt 10 % · Rörelsemarginal (EBIT) >10 % · Nettoskuldsättning / EBITDA <2 ggr · Utdelningspolicy >30 % av resultat efter skatt

Under 2013 är avsikten att fortsatt fokusera ännu mer på vår kärnverksamhet. Ambitionen är att skapa tillväxt för våra prioriterade varumärken, ta ansvar för utvalda licensvarumärken och framgångsrikt integrera förvärvade Dalblads och Supernature. Med detta skall vi närma oss våra nya finansiella mål och uppfylla vår vision att bli ledande i Norden inom hälsa och välbefinnande.

Peter Åsberg, VD och koncernchef

För mer information vänligen kontakta:

VD och koncernchef Peter Åsberg, +46 (0)730 26 16 32 eller

CFO Lennart Svensson, +46(0)76 774 33 04

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Midsona AB skall offentligöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 april 2013 kl 08.00.

Om Midsona AB Midsona har en stark position på den nordiska marknaden med flera egna välkända varumärken inom områdena kost och hälsa, naturläkemedel, förkylning samt hygien. Koncernen representerar även ett antal internationellt etablerade varumärken. Produkterna säljs via dagligvaruhandeln, apoteken, hälsofackhandeln samt via postorder och internet. Våra prioriterade varumärken: Dalblads, Friggs, Miwana, MyggA, Naturdiet, Supernature, Tri Tolonen och Vitalas. Midsona omsatte 869 Mkr år 2012. Midsona-aktien (MSON) är noterad på Stockholmsbörsen, Nordiska listan, Mindre bolag. Läs mer om Midsona på www.midsona.com.

 


Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://news.cision.com/se/midsona-ab/r/delarsrapport-januari-mars-2013,c9406897

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Public/171/9406897/928740f0f6469629.pdf

Show as PDF