Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Halvårsrapport januari-juni 2011

08:00 / 22 July 2011 Midsona Press release

APRIL-JUNI 2011 (ANDRA KVARTALET)

· Nettoomsättningen uppgick till 278 Mkr (277). Justerat för valutaomräkningseffekter ökade nettoomsättningen med 2 %. · Rörelseresultatet, EBIT, förbättrades till 11 Mkr (-90). · Rörelseresultatet, EBIT, före poster av engångskaraktär, förbättrades till 11 Mkr (4). · Resultat per aktie före och efter utspädning ökade till 0,26 kr (-3,76). · Kassaflöde från den löpande verksamheten förbättrades till -8 Mkr (-19).

JANUARI-JUNI 2011 (SEX MÅNADER)

· Nettoomsättningen uppgick till 574 Mkr (575). Justerat för valutaomräkningseffekter ökade nettoomsättningen med 2 %. · Rörelseresultatet, EBIT, förbättrades till 21 Mkr (-84). · Rörelseresultatet, EBIT, före poster av engångskaraktär, förbättrades till 21 Mkr (10). · Resultat per aktie före och efter utspädning ökade till 0,53 kr (-3,75). · Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades till 7 Mkr (-28).

Koncernchefens kommentar

Midsona redovisar ett rörelseresultat på 11 Mkr (-90) i andra kvartalet. Justerat för engångsposter blev rörelseresultatet 11 Mkr (4). Affärsområdena Sverige, Norge och Finland som utgör koncernens kärnverksamhet ökade alla sina resultat jämfört med föregående år medan utvecklingen i affärsområde Supply var fortsatt svag.

Försäljningen ökade något och uppgick till 278 Mkr. Vi har observerat en generell försiktighet hos kunder och konsumenter med negativ försäljningspåverkan som följd, framförallt i Sverige och Norge. Vi har fortsatt god organisk tillväxt i Finland och fick under andra kvartalet dessutom full effekt från förvärvade Bio-Vita. Med start i augusti börjar vi också att sälja OTC-produkter från Reckitt Benckiser i Finland med ett bedömt årligt försäljningsvärde på 3 MEUR. Tidigare annonserat distributionsavtal med Bringwell i den svenska marknaden började ge större inverkan på försäljningen först mot slutet av andra kvartalet.

Affärsområde Supply påverkades fortsatt negativt av störningar på några av våra mest utnyttjade produktionslinjer. Störningarna har lett till försäljningsbortfall men också orsakat extra kostnader i vår ambition att minimera påverkan för våra kunder. Vi har vidtagit ett antal åtgärder för att förbättra stabiliteten i produktionen. Dels operativa processförbättringar men också nödvändiga investeringar i ny produktionsutrustning. Som en följd av produktionsstörningarna var rörelseresultatet för Supply negativt under kvartalet.

Trots utmanande marknadsförutsättningar har försäljningen stabiliserats under första halvåret och när vi ser framåt är lönsam tillväxt prioriterat. Vi får nu successivt genomslag för slutna avtal och har därtill starka planer för våra prioriterade varumärken inom hälsa och välbefinnande.

För mer information vänligen kontakta: VD och koncernchef Peter Åsberg, +46 (0)730 26 16 32.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Midsona AB skall offentligöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 juli 2011 kl 08.00

Om Midsona AB Midsona har en stark position på den nordiska marknaden med flera egna välkända varumärken inom områdena kost och hälsa, naturläkemedel, förkylning samt hygien. Koncernen representerar även ett antal internationellt etablerade varumärken. Produkterna säljs via dagligvaruhandeln, apoteken, hälsofackhandeln samt via postorder och internet. Våra prioriterade varumärken: Friggs, MaxMedica, Miwana, MyggA, Naturdiet, Tri Tolonen, Triomega och Vitalas. Midsona omsatte 1 134 Mkr år 2010. Midsona-aktien (MSON) är noterad på Stockholmsbörsen, Nordiska listan, Mindre bolag. Läs mer om Midsona på www.midsona.com (www.midsona.com)

Show as PDF