Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Kommuniké från Midsonas årsstämma den 3 maj 2011

16:00 / 3 May 2011 Midsona Press release

Utdelning

Årsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att inte lämna någon utdelning till aktieägarna.

Styrelse och arvode

Till styrelseledamöter omvaldes Celina Midelfart, Lennart Bohlin och Johan Wester samt nyvaldes Åke Modig, Ralph Mühlrad och Tina Andersson. Till styrelseordförande valdes Åke Modig. Det beslöts att arvode skall utgå med 350 000 kr (inklusive utskottsarbete) till ordföranden, 150 000 kr vardera till övriga ledamöter samt 20 000 kr till varje styrelseledamot utom styrelseordföranden som ingår i revisionsutskottet och 20 000 kr till varje styrelseledamot utom styrelseordföranden som ingår i ersättningsutskottet.

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.

Revisor

Till revisionsbolag omvaldes KPMG AB med Alf Svensson som huvudansvarig revisor.

Övriga beslut

Beslut togs som riktlinjer för tillsättande av valberedning samt om riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare.

För mer information vänligen kontakta:

VD och koncernchef Peter Åsberg, +46 (0)730 26 16 32.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Midsona AB skall offentligöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument Informationen lämnades för offentliggörande den 3 maj 2011 kl 16.00.

Om Midsona AB Midsona har en stark position på den nordiska marknaden med flera egna välkända varumärken inom områdena kost och hälsa, naturläkemedel, förkylning samt hygien. Koncernen representerar även ett antal internationellt etablerade varumärken. Produkterna säljs via dagligvaruhandeln, apoteken, hälsofackhandeln samt via postorder och internet. Våra prioriterade varumärken: Friggs, MaxMedica, Miwana, MyggA, Naturdiet, Tri Tolonen, Triomega och Vitalas. Midsona omsatte 1 134 Mkr år 2010. Midsona-aktien (MSON) är noterad på Stockholmsbörsen, Nordiska listan, Mindre bolag. Läs mer om Midsona på www.midsona.com.

Show as PDF