Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Delårsrapport januari-mars 2011

08:00 / 3 May 2011 Midsona Press release

· Nettoomsättning uppgick till 296 Mkr (298), en minskning med 1 procent. Justerat för valutaomräkningseffekter ökade nettoomsättningen med 3 procent.

· Rörelseresultatet, EBIT, förbättrades till 10 Mkr (6).

· Resultat per aktie före och efter utspädning ökade till 0,28 kr (0,02).

· Kassaflöde från den löpande verksamheten förbättrades till 15 Mkr (-9).

Koncernchefens kommentar

Midsonas försäljning var stabil, rörelseresultatet ökade till 10 Mkr (6) och periodens resultat ökade till 6 Mkr (1). Utvecklingen för kärnverksamheten, det vill säga våra prioriterade varumärken, har varit fortsatt positiv, men motverkades i viss mån av produktionsstörningar i supply-enheten med ökade kostnader som följd. Kvartalsresultatet belastas vidare med förvärvskostnader för Bio-Vita Oy om cirka 2 Mkr och kostnader i samband med personalreduktioner, åtgärder som alla syftar till att stärka vår långsiktiga konkurrenskraft och intjäningsförmåga.        Under kvartalet annonserade vi två nyheter som väsentligt stärker vår ställning i Finland - förvärvet av Bio-Vita och distributionsavtalet med Reckitt Benckiser. Bio-Vita, som grundades 1989, utvecklar och marknadsför högklassiga kosttillskott. Produkterna under varumärket Tri Tolonen är framstående märkesprodukter med en bred distribution på den finska marknaden. Bio-Vita omsatte 6,4 MEUR med ett EBIT-resultat på 0,8 MEUR år 2010. Tillträde skedde den 10 februari. Bolaget bidrog med en nettoomsättning på 9 Mkr och ett rörelseresultat på knappt 2 Mkr i perioden. Vidare har vi ingått distributionsavtal med Reckitt Benckiser avseende hela deras finska OTC-portfölj med ett försäljningsvärde på cirka 3 MEUR. Uppdraget löper från den 1 augusti 2011. Dessa två avtal kombinerat med vår egen verksamhet skapar en stark finsk enhet med avsevärd marknadskraft och skalfördelar.

Midsonas svenska grossist, HKC Egenvård AB, tecknade under kvartalet distributionsavtal med Bringwell AB med en estimerad årlig försäljning på 100 Mkr och med första leveranser från mitten av april. Avtalet är strategiskt viktigt och stärker HKC:s position på den svenska egenvårdsmarknaden.

Koncernens prioriterade varumärken har fortsatt sin positiva utveckling. Utvecklingen har varit särskilt stark i Finland. Varumärket Naturdiet har utvecklats särskilt positivt med tvåsiffriga tillväxttal i Sverige såväl som i Finland.

Arbetet med att förbättra effektiviteten i våra affärsområden med lägst lönsamhet, Norge och Supply, har fortsatt. Vi reducerar personalen med cirka 10 personer i Norge och cirka 20 personer i Supply.

Under kvartalet har vi slutit viktiga avtal som kommer att öka vår försäljning samtidigt som vi vidtagit åtgärder för att ytterligare förbättra vår interna effektivitet. Därmed ser vi fortsatt positivt på 2011 och planerar för en ökad försäljning och en förbättrad lönsamhet.

För mer information vänligen kontakta:

VD och koncernchef Peter Åsberg, +46 (0)730 26 16 32 eller

CFO Lennart Svensson, +46 (0)767 74 33 04

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Midsona AB skall offentligöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument Informationen lämnades för offentliggörande den 3 maj 2011 kl 08.00

Om Midsona AB Midsona har en stark position på den nordiska marknaden med flera egna välkända varumärken inom områdena kost och hälsa, naturläkemedel, förkylning samt hygien. Koncernen representerar även ett antal internationellt etablerade varumärken. Produkterna säljs via dagligvaruhandeln, apoteken, hälsofackhandeln samt via postorder och internet. Våra prioriterade varumärken: Friggs, MaxMedica, Miwana, MyggA, Naturdiet, Tri Tolonen, Triomega och Vitalas. Midsona omsatte 1 134 Mkr år 2010. Midsona-aktien (MSON) är noterad på Stockholmsbörsen, Nordiska listan, Mindre bolag. Läs mer om Midsona på www.midsona.com.

Show as PDF