Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Kallelse till årsstämma i Midsona AB (publ)

08:00 / 31 March 2011 Midsona Press release

Aktieägarna i Midsona AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 maj 2011 kl. 13.00 i Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö, med insläpp för registrering och förtäring från kl 12.00.

Rätt till deltagande Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 27 april 2011, dels senast den 27 april 2011 kl. 16.00 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i årsstämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 27 april 2011 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Anmälan om deltagande Anmälan kan ske skriftligt under adress Midsona AB, Box 21009, 200 21 Malmö, via e-post till  (), via vår hemsida www.midsona.com eller per telefon 040-601 82 03 eller 040-601 82 00. Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnr, antal aktier fördelat på aktieslag samt telefonnummer dagtid. I förekommande fall bör även antal biträden (högst två) anges. Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Behörighetshandlingar ska på begäran kunna uppvisas i original vid stämman. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på www.midsona.com (www.midsona.com) samt per post till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Som bekräftelse på anmälan kommer Midsona att skicka inträdeskort som ska uppvisas vid registreringen. De uppgifter aktieägare lämnar kommer enbart att användas i samband med årsstämman och därmed erforderlig registrering och bearbetning för upprättande av röstlängd.

Förslag till dagordning

1. Öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordning 5. Val av två justeringsmän 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Anförande av verkställande direktören 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen 9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen 10. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 12. Beslut om antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter 13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna 14. Val av styrelseledamöter 15. Val av styrelseordförande 16. Val av revisor 17. Beslut om principer för utseende av valberedning 18. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 19. Avslutning

Utdelning (punkt 10) Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2010 inte lämnas.

Val av stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande och revisorer, fastställande av arvoden samt beslut om principer för utseende av valberedning (punkt 2, 12-17) Valberedningen, som har bestått av Geir Udnaes (Midelfart Holding AS), ordförande, Martin Svalstedt (Stena Adactum AB) samt Peter Wahlberg (Peter Wahlberg med bolag), föreslår årsstämman att besluta att välja Lennart Bohlin till stämmoordförande, att välja fem ordinarie ledamöter och inga suppleanter, att välja ett registrerat revisionsbolag som revisor, att styrelsearvode ska utgå med 350 000 kr (inklusive utskottsarbete) till ordförande, 150 000 kr vardera till övriga ledamöter samt 20 000 kr till varje styrelseledamot utom styrelseordförande som ingår revisionsutskottet och 20 000 kr till varje styrelseledamot utom styrelseordförande som ingår i ersättningsutskottet, att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning, att omval sker av styrelseledamöterna Celina Midelfart, Lennart Bohlin och Johan Wester samt att nyval sker av Åke Modig och Ralph Mühlrad, att Åke Modig väljs till styrelseordförande, att KPMG AB omväljs till revisor, att följande huvudsakliga principer ska gälla för utseende av valberedning: Valberedningen ska bestå av representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna per den 31 augusti 2011. Om någon av dessa avstår från att utse representant ska nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse representant. Till ordförande i valberedningen utses den aktieägarrepresentant som representerar den största ägarandelen. Om väsentlig förändring av ägarstrukturen sker efter det att valberedningens ledamöter utsetts ska valberedningens sammansättning ändras. Om någon ledamot i valberedningen avgår innan dess arbete är fullföljt ska valberedningen se till att ny ledamot utses med tillämpning av dessa principer. Valberedningen ska ha rätt att belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter och andra konsulter som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag och får även adjungera ledamöter till valberedningen om så befinns lämpligt; adjungerad ledamot ska dock inte ha rösträtt i valberedningen. Arvode för valberedningens arbete ska inte utgå. Valberedningen ska inför årsstämman 2012 föreslå stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvoden, eventuell ersättning för utskottsarbete, revisorer, revisorsarvoden samt hur valberedning ska utses. Valberedningen ska följa Svensk kod för bolagsstyrning.

Harald Norvik och Sven Sandberg har avböjt omval inför årsstämman 2011.

Åke Modig, som är född 1945, är civilekonom och är numera verksam som internationell affärskonsult. Han har tidigare bland annat varit VD för Arla ek förening, CEO Arla Foods Amba samt VD Swedish Meats. Åke Modig är styrelseordförande i Engelhardt & Co och Magnificent Solutions AB samt styrelseledamot i Ecolean A/S och Spendrups Bryggeri AB.

Ralph Mühlrad, född 1960, har utbildning i ekonomi och juridik och är VD för Champion Northern Europe AB. Han är grundare av Supportex AB och Generator AB och har tidigare bland annat varit VD för Supportex och Sara Lee Branded Apparel AB och styrelseledamot i Paradox Entertainment AB (publ) och Champion Europe S.p.A. Han är styrelseledamot i Champion Northern Europe AB, AB Kontaktpressning och Habima AB.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 18) De riktlinjer styrelsen föreslår innebär att ledande befattningshavare ska erbjudas marknadsmässig och konkurrenskraftig ersättning. Ersättningens nivå för den enskilde befattningshavaren ska vara baserad på faktorer som befattning, kompetens, erfarenhet och prestation. Ersättningen består av fast lön och pension samt ska därutöver kunna bestå av rörlig lön, avgångsvederlag och icke monetära förmåner. Den rörliga lönen ska baseras på att kvantitativa och kvalitativa mål uppnås. Verkställande direktören ska ha möjlighet till rörlig bonus på maximalt 50% av grundlönen och övriga i koncernledningen maximalt 30% av grundlönen. Avgångsvederlag ska kunna utgå med maximalt sex månadslöner om bolaget säger upp anställningen. Lön under uppsägningstid och avgångsvederlag ska sammanlagt kunna utgå med högst 24 månadslöner. Styrelsen föreslås få frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Övrig information Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 22 744 790, varav 379 932 A-aktier och 22 364 858 B-aktier, med ett sammanlagt antal röster om 26 164 178. Midsona innehar inga egna aktier.

Årsredovisning och revisionsberättelse, revisorernas yttrande över tillämpningen av vid årsstämman 2010 beslutade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt fullständiga förslag till övriga beslut hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats senast tre veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget eller något dotterföretag, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller ett dotterföretags ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen.

Malmö, mars 2011

Midsona AB (publ)

Styrelsen

För mer information vänligen kontakta: Midsona AB, telefon +46-40-601 82 00 eller e-post .

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Midsona AB skall offentligöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument Informationen lämnades för offentliggörande den 31 mars 2011 kl 08.00.

Om Midsona AB Midsona har en stark position på den nordiska marknaden med flera egna välkända varumärken inom områdena kost och hälsa, naturläkemedel, förkylning samt hygien. Koncernen representerar även ett antal internationellt etablerade varumärken. Produkterna säljs via dagligvaruhandeln, apoteken, hälsofackhandeln samt via postorder och internet. Våra prioriterade varumärken: Friggs, MaxMedica, Miwana, MyggA, Naturdiet, Tri Tolonen, Triomega och Vitalas. Midsona omsatte 1 134 Mkr år 2010. Midsona-aktien (MSON) är noterad på Stockholmsbörsen, Nordiska listan, Mindre bolag. Läs mer om Midsona på www.midsona.com.

Show as PDF