Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Delårsrapport januari-juni 2009

08:00 / 19 August 2009 Midsona Press release

- Nettoomsättning 705 Mkr (753) - Rörelseresultat 19 Mkr (40) före och 19 Mkr (32) efter engångsposter - Resultat före skatt 8 Mkr (18) före och 8 Mkr (10) efter engångsposter - Periodens resultat 7 Mkr (15) före och 7 Mkr (7) efter engångsposter - Periodens resultat per aktie 0,13 kr (0,27)

Koncernchefens kommentar

Rörelseresultatet för första halvåret blev 19 Mkr att jämföra med 40 Mkr föregående år. Resultatet före skatt blev 8 Mkr jämfört med 18 Mkr samma period föregående år. Det försämrade resultatet förklaras av ofördelaktig valutakursutveckling samt svag försäljning under april och maj. I resultatet för första halvåret 2008 ingick också en positiv engångspost på 8 Mkr.

Verksamheterna Sverige, Norge och Direkt hade en vikande försäljning, medan verksamheterna Finland och Supply ökade försäljningen under första halvåret. Efter svag försäljning i april och maj såg vi en väsentlig förbättring i juni månad. Den positiva trenden har fortsatt under början av tredje kvartalet. Genomförda prisökningar kommer att ge full effekt från det tredje kvartalet. Vidare genomförs ytterligare effektivitetshöjande åtgärder för att förbättra resultatet.

Arbetet med att fokusera på koncernens kärnverksamhet har fortsatt. Dotterbolaget HKC Egenvård AB har erhållit partihandelstillstånd för distribution av läkemedel, vilket skapar förutsättningar för samarbete alternativt strategiska allianser med apoteksaktörer. Efter andra kvartalets utgång har avtal ingåtts om att avyttra verksamheten i dotterbolaget Bioglan AB med en reavinst om cirka 55 Mkr. Avyttringen av Bioglan är i linje med koncernens strategi, att fokusera på kärnområden.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Peter Åsberg, koncernchef Midelfart Sonesson AB, telefon +46 730 26 16 32, eller Lennart Svensson, CFO Midelfart Sonesson AB, telefon +46 767 74 33 04

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Midelfart Sonesson AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 augusti 2009 klockan 08.00.

Om Midelfart Sonesson Midelfart Sonesson utvecklar, tillverkar och marknadsför väldokumenterade produkter inom områdena kost och hälsa, naturläkemedel, förkylning samt hygien. Midelfart Sonesson ska ha en ledande position i Norden med marknadsorganisationer för dagligvaruhandel, apotek, hälsofackhandel och direktförsäljning.

Show as PDF