Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Kommuniké från Midelfart Sonessons årsstämma den 27 april 2009

16:00 / 27 April 2009 Midsona Press release

Utdelning

Årsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att inte lämna någon utdelning till aktieägarna.

Styrelse och arvode

Till styrelseledamöter omvaldes Celina Midelfart, Sven Sandberg, Harald Norvik och Lennart Bohlin samt nyvaldes Johan Wester. Johan Wester ersätter Martin Svalstedt som avböjt omval. Till styrelseordförande omvaldes Harald Norvik. Det beslöts att arvode skall utgå med 300.000 kr till ordföranden och 120.000 kr vardera till övriga ledamöter. Styrelse och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.

Ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslöt att bolagsordningens paragraf 8 om kallelse till bolagsstämma skulle ändras.

Övriga beslut

Beslut togs om riktlinjer för tillsättande av valberedning samt om riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare.


För ytterligare information vänligen kontakta: Peter Åsberg, koncernchef Midelfart Sonesson AB, telefon +46 730 26 16 32

Om Midelfart Sonesson Midelfart Sonesson utvecklar, tillverkar och marknadsför väldokumenterade produkter inom områdena kost och hälsa, naturläkemedel, förkylning samt hygien. Midelfart Sonesson ska ha en ledande position i Norden med marknadsorganisationer för dagligvaruhandel, apotek, hälsofackhandel och direktförsäljning.

Show as PDF