Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Delårsrapport januari-mars 2009

08:00 / 27 April 2009 Midsona Press release

- Nettoomsättning 368 Mkr (374) - Rörelseresultat 16 Mkr (16) före och 16 Mkr (24) efter engångsposter - Periodens resultat 11 Mkr (3) före och 11 Mkr (11) efter engångsposter - Periodens resultat per aktie 0,20 kr (0,20)

Koncernchefens kommentar Rörelseresultatet för första kvartalet 2009 blev 16 Mkr, vilket är i linje med samma kvartal föregående år när engångsposter exkluderats. Resultatet före skatt blev 10 Mkr, vilket är 6 Mkr bättre än föregående år exklusive engångsposter.

Vi har under kvartalet sett mycket positiva tecken i den norska verksamheten med en ökad försäljning och klart förbättrad lönsamhet jämfört med samma period föregående år. I Sverige har försäljningen fortsatt ökat till dagligvaruhandeln såväl som till apoteken. Utvecklingen i hälsofackhandeln har dock varit svagare. Försäljningen i Finland har varit stabil. I vår direktförsäljningsenhet har försäljningen minskat väsentligt då lönsamhet har prioriterats framför volym. Supply-enheterna har ökat försäljningen främst genom tidigare kommunicerat samarbete med Oriflame.

Bruttomarginalen har påverkats negativt av försvagning av den svenska och norska kronan mot euro och dollar, vilket lett till högre priser på inköp av råvaror och färdigvaror. Prishöjningar mot kund har genomförts och ger successiv effekt under kvartal 2. Den lägre bruttomarginalen har kompenserats av kostnadsbesparingar i verksamheten och ett förbättrat räntenetto.

Under kvartalet har arbetet med att förbättra lönsamheten inom ramen för den långsiktiga strategiplanen fortsatt. Nya produkter under såväl egna som uppdragsgivares varumärken har lanserats. Samarbetsavtal har bland annat träffats med tillverkaren av naturläkemedel Schwabe GmbH. Administrativa funktioner i Sverige och Finland har organiserats om för ökad effektivitet. Förberedelser för den förväntade omregleringen av den svenska apoteksmarknaden har intensifierats.

Vi fortsätter arbetet med att bygga ett stabilt Midelfart Sonesson med god tillväxt och lönsamhet.

För ytterligare information vänligen kontakta: Peter Åsberg, koncernchef Midelfart Sonesson AB, telefon +46 730 26 16 32, eller Lennart Svensson, CFO Midelfart Sonesson AB, telefon +46 767 74 33 04

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Midelfart Sonesson AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 april 2009 klockan 08.00.

Om Midelfart Sonesson Midelfart Sonesson utvecklar, tillverkar och marknadsför väldokumenterade produkter inom områdena kost och hälsa, naturläkemedel, förkylning samt hygien. Midelfart Sonesson ska ha en ledande position i Norden med marknadsorganisationer för dagligvaruhandel, apotek, hälsofackhandel och direktförsäljning.

Show as PDF