Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Midelfart Sonesson redovisar ett positivt resultat för 2008

08:00 / 18 February 2009 Midsona Press release

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI–DECEMBER 2008

• Nettoomsättning 1 458 Mkr (1 659) • Rörelseresultat 42 Mkr (–308) • Resultat före skatt 1 Mkr (–343) • Periodens resultat 17 Mkr (–322) • Periodens resultat per aktie 0,32 kr (–6,27) • Kassaflöde efter investeringsverksamheten 38 Mkr (–8)

KONCERNCHEFENS KOMMENTAR År 2008 påbörjades omvandlingen av Midelfart Sonesson. Den tydliga ambitionen har varit att integrera och fokusera koncernens verksamheter och därmed bygga ett stabilt Midelfart Sonesson med god tillväxt och lönsamhet. Under 2008 förbättrades resultatet och flera initiativ som förväntas skapa framtida tillväxt och lönsamhet lanserades:

• Ett antal produkter har lanserats under de egna varumärkena Friggs, Max Medica, Vitalas och Vitamax. Vi har därmed stärkt vår position inom viktiga segment såsom omega-3, antioxidanter, vikt och energi. • Flera strategiska samarbetsavtal har slutits. Midelfart Sonesson har erhållit tillverkningsrättigheterna till delar av en ny ”Wellness” serie som Oriflame lanserar internationellt. Vi har nyligen erhållit rättigheten till att lansera barnvitaminer under varumärket Disney. • Ny ledning och affärsplan för den norska verksamheten. Vi ser nu tydliga tecken på en vändning. Omsättningen har stabiliserat sig och resultattrenden är positiv. • I linje med koncernens strategi att fokusera på kärnverksamheter har dotterbolagen Australian Bodycare AS och Promed Pharma avyttrats. • Vi har etablerat en ny koncernorganisation för att öka effektiviteten och att förbättra samarbetet över bolags- och landsgränserna.

Koncernens rörelseresultat för 2008 blev 42 Mkr att jämföra med en förlust på –308Mkr för år 2007. EBITDA-resultatet för 2008 blev 68 Mkr att jämföra med –18 Mkr för 2007. Då rörelseresultatet 2007 belastades av större nedskrivningar av goodwill och varumärken kan EBITDA-resultatet ge en bättre bild av verksamhetens utveckling.

Rörelseresultatet för kvartal 4, 2008 blev –6 Mkr. Fortsatt omstrukturering i direktförsäljningsverksamheten påverkade resultatet negativt. Vidare drog produktionsenheten i Norrköping tillfälligt ner produktionstakten under kvartal 4. Från kvartal 1, 2009 förbättras kapacitetsutnyttjandet väsentligt då tecknade kontrakt börjar få större genomslag. Förstärkningen av euron mot den svenska och den norska kronan har också haft en negativ inverkan på våra bruttomarginaler. Vi har därför aviserat prisökningar i Sverige såväl som i Norge.

Vi fortsätter arbetet med att bygga ett stabilt Midelfart Sonesson med god tillväxt och lönsamhet.

Peter Åsberg VD och koncernchef


För ytterligare information Peter Åsberg, VD och koncernchef, 0730-26 16 32 • Lennart Svensson, CFO, 0767-74 33 04

Om Midelfart Sonesson Midelfart Sonesson utvecklar, tillverkar och marknadsför väldokumenterade produkter inom områdena kost och hälsa, naturläkemedel, förkylning samt hygien. Midelfart Sonesson ska ha en ledande position i Norden med marknadsorganisationer för dagligvaruhandel, apotek, hälsofackhandel och direktförsäljning. Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Midelfart Sonesson AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 februari 2009 klockan 08.00.

Show as PDF