Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Midelfart Sonessons valberedning inför årsstämma 2010

08:16 / 16 October 2009 Midsona Press release

Valberedningen inför årsstämman 2010 i Midelfart Sonesson AB består av: Geir Udnæs (representant för Midelfart Holding AS) Martin Svalstedt (representant för Stena Adactum AB) Peter Wahlberg (representant för Peter Wahlberg med bolag). Sammankallande av valberedningen är styrelsens ordförande Harald Norvik. Valberedningen har till uppgift att arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2010 för beslut. 1) Förslag till stämmoordförande 2) Förslag till styrelse 3) Förslag till styrelseordförande 4) Förslag till styrelsearvoden med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete 5) Förslag till val av och arvodering av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall) 6) Förslag om tillsättande av valberedning inför årsstämman 2011 Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och på Midelfart Sonessons hemsida www.midelfartsonesson.com. Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen kan vända sig till valberedningen på e-post eller genom att ta kontakt med styrelsens ordförande Harald Norvik (). Förslag skall inkomma senast den 9 mars 2010. Årsstämma för Midelfart Sonesson AB kommer att hållas i Malmö den 27 april 2010.


För ytterligare information vänligen kontakta: Peter Åsberg, koncernchef Midelfart Sonesson AB, telefon +46 730 26 16 32

Show as PDF