Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Bokslutskommuniké 2005 1 januari – 31 december 2005

15:01 / 20 February 2006 Midsona Press release

Fjärde kvartalet    * Nettoomsättningen 345,9 (289,4) MSEK   * EBITDA 36,9 (7,1) MSEK   * Rörelseresultatet (EBIT) 31,8 (2,1) MSEK   * Resultatet efter skatt 20,8 (11,7) MSEK   * Vinsten per aktie 0,60 (0,47) SEK  

Året ackumulerat   * Nettoomsättningen 1288, 6 (1174,5) MSEK   * EBITDA 93,8 (94,4) MSEK   * Rörelseresultatet (EBIT) 72,6 (73,6) MSEK   * Resultatet efter skatt 49,5 (56,3) MSEK   * Vinsten per aktie 1,52 (2,29) SEK    * Stor förbättring av rörelseresultatet under andra halvåret       * Butikskedjan Naturapoteket såldes med en reavinst på 19,6 MSEK      * Förvärv av Promed Pharma i Norge       * Norska Midelfart ny storägare efter Bo Håkansson       * Styrelsen föreslår utdelning om 0,40 SEK (0,30) per aktie

VD’s kommentar Det fjärde kvartalet 2005 gjorde Wilh. Sonesson ett rörelseresultat på 31,8 (2,1) MSEK. I kvartalet ingår en reavinst från försäljningen av butikskedjan Naturapoteket på 19,6 MSEK.

Vår löpande lönsamhet under andra halvåret 2005 på EBITDA-nivå, dvs exklusive avskrivningar och engångsposter, var betydligt bättre än motsvarande period förra året och uppgick till 50,9 (22,0) MSEK. EBITDA-marginalen andra halvåret ökade till 7,7 (3,8) %.

För helåret 2005 gjorde Wilh. Sonesson ett resultat efter finansnetto på 59,3 (57,5) MSEK. Engångsposter ingår i resultatet med 26 (34) MSEK. Nettoskulden har minskat till 201,4 (267,2) MSEK.

Vinsten per aktie uppgick till 1,52 (2,29) kr. Antalet aktier vid utgången av år 2005 var 34,7 (24,6) miljoner. Ökningen beror på nyemissionen i samband med förvärvet av Friggs i januari 2005. Utdelningen föreslås till 0,40 kr/aktie (0,30).

De nordiska marknadsbolagen Friggs (dagligvaruhandel), MaxMedica (hälsofackhandel och apotek) och Naturpost (postorder och abonnemang) har samtliga stärkt sina marknadspositioner i respektive handelskanal och har förbättrat sin lönsamhet.

Grossistbolaget HKC Egenvård tappade marknadsandelar och försäljning under våren 2005, men visar en bättre utveckling under hösten. Lönsamheten har på grund av volymminskningen för helåret försämrats jämfört med föregående år.

De internationellt inriktade bolagen Vitamex och Bioglan har förbättrat sin lönsamhet under andra halvåret. Produktionsvolymen i Norrköpingsfabriken har ökat under hösten, bland annat genom tillverkning för Friggs samt ökade försäljningsvolymer till Storbritannien.

Beslutet att sälja butikskedjan Naturapoteket och fokusera på att vara ett starkt produktbolag inom det attraktiva hälso- och egenvårdsområdet har gett Wilh. Sonesson en tydligare roll. Vi kommer att fortsätta att satsa ännu mera på produktutveckling för att svara upp mot ett allt större konsumentintresse för egenvårdsprodukter. Vår strategi är också att fortsätta att göra kompletterande förvärv av företag och produkter. Vårt senaste förvärv av norska Promed Pharma är ett bra exempel.

Lennart Nylander, VD och Koncernchef Mobil: +46 705 59 50 99, e-post:

Wilh. Sonesson är ett produktbolag inom hälsa och egenvård med affärsidén att erbjuda väldokumenterade produkter som förbättrar människors hälsa och välbefinnande. Läs mer på www.wilhsonesson.com

Show as PDF