Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Kallelse Till Extra Bolagsstämma

09:06 / 13 December 2006 Midsona Press release

Aktieägarna i Wilh. Sonesson AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 21 december 2006 kl 14.30, Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö. Före bolagsstämman serveras lättare förtäring.

Rätt till deltagande Rätt att delta i bolagsstämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den utskrift av aktieboken som VPC gör avseende förhållandena per fredagen den 15 december 2006, dels senast måndagen den 18 december kl 16.00 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i bolagsstämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos VPC för att få rätt att delta i bolagsstämman. Aktieägare som önskar sådan registrering skall instruera sin förvaltare därom i god tid före fredagen den 15 december 2006, då sådan registrering skall vara verkställd.

Anmälan om deltagande Anmälan kan ske skriftligt under adress Wilh. Sonesson AB, Box 210 09, SE-200 21 Malmö, via e-post till , per telefon 040-601 82 00 eller per telefax 040-601 82 01. Vid anmälan skall anges namn, adress, person- eller organisationsnr, antal aktier och aktieslag, telefon dagtid samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två). Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.

Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnade 2. Val av ordförande vid stämman 3. Fastställande av röstlängd 4. Godkännande av dagordning 5. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet 6. Prövning av frågan om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Styrelsens förslag om förvärv av Midelfart AS 8. Styrelsens förslag om företrädesemission 9. Styrelsens förslag om antagande av ny bolagsordning 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter 11. Val av ny styrelseledamot 12. Stämmans avslutande

Punkt 7 – Styrelsens förslag om förvärv av Midelfart AS Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att godkänna bolagets förvärv av samtliga aktier i Midelfart AS enligt aktieöverlåtelseavtal ingånget med Midelfart Holding AS den 14 november 2006. Köpeskillingen för aktierna uppgår till MNOK 425 med avdrag för uppskattad nettoskuld om MNOK 65. Finansiering av förvärvet skall genomföras dels genom föreslagen nyemission enligt punkt 8 nedan dels genom upptagande av banklån. Slutförande av förvärvet är, utöver bolagsstämmans beslut, villkorat av det norska konkurrensverkets godkännande och beräknas ske omkring den 29 december 2006.

Punkt 8 – Styrelsens förslag om företrädesemission Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om emission av högst 17.749.166 nya aktier av serie B med företrädesrätt för aktieägarna. Aktieägare registrerade hos VPC på avstämningsdagen onsdagen den 10 januari 2007 har rätt att teckna sig för en (1) ny aktie av serie B per två (2) innehavda aktier av serie A eller B. Teckningskursen är 13 kronor per ny aktie av serie B. Antal aktier i bolaget uppgår före nyemissionen till 35.498.332, varav 1.519.730 aktier av serie A och 33.978.602 aktier av serie B. Efter emissionen kommer antalet aktier att uppgå till 53.247.498. Aktieteckning med stöd av teckningsrätter skall ske genom kontant betalning. Teckningsperioden är 15 – 29 januari 2007 och handel med teckningsrätter pågår under perioden 15 – 24 januari 2007. Styrelsen föreslår att beslut om företrädesemission enligt denna punkt 8 villkoras av att ovan nämnda förvärv av Midelfart AS slutförs.

Punkt 9 – Styrelsens förslag om antagande av ny bolagsordning Styrelsen föreslår antagande av ny bolagsordning varigenom bolagets firma ändras till Midelfart Sonesson AB. Styrelsen föreslår att beslut om antagande av ny bolagsordning enligt denna punkt 9 villkoras av att ovan nämnda förvärv av Midelfart AS slutförs.

Punkt 11 – Val av ny styrelseledamot Valberedningen har föreslagit att Celina Midelfart, VD för Midelfart Holding AS, utses till styrelseledamot.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 7, 8 och 9 samt handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget från och med den 7 december 2006. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Malmö i november 2006 Wilh. Sonesson AB (publ) Styrelsen