Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Wilh. Sonesson AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2005

08:43 / 16 August 2005 Midsona Press release

* Nettoomsättningen 631,2 (597,1) MSEK       * Rörelseresultatet (EBIT) 17,3 (62,4) MSEK       * Resultatet efter skatt 14,8 (41,5) MSEK       * Vinsten per aktie 0,48 (1,68) SEK              * Beslut fattat om att sälja butikskedjan Naturapoteket       * Rationaliseringsprogram genomförs andra halvåret       * Andra kvartalet belastat av engångskostnader om 9 MSEK       * Lennart Nylander tillträdde som ny VD vid bolagsstämman i maj

Verksamhetsutveckling

”Andra kvartalet har vi genom det nyligen förvärvade Friggs haft en god försäljning i dagligvaruhandeln, bland annat med stärkta marknadsandelar för Naturdiet. Vår postorderdivision Naturpost har under kvartalet gjort betydande marknadsinvesteringar för att lyfta sin försäljning, och vi kan glädjas åt ett klart trendbrott under sommaren. Vår utveckling i hälsofackhandeln har varit svag medan försäljningen i apotek varit bra. I den producerande verksamheten förbättrades lönsamheten något jämfört med det första kvartalet genom kostnadsminskningar.” säger Lennart Nylander, ny VD i Wilh. Sonesson sedan bolagsstämman i maj 2005.

Som ett led i processen att renodla koncernens verksamhet, har styrelsen fattat beslut om att inleda en process för avyttra koncernens butikskedja Naturapoteket. Carnegie har anlitats som rådgivare i processen. Naturapoteket har ett 50-tal egna butiker och omsatte cirka 180 MSEK 2004. Verksamheten härrör från förvärvet av Vitamex-koncernen under 2003.

”Wilh. Sonesson skall fokusera på att vara ett starkt produktbolag inom hälsa. Utveckling, tillverkning, marknadsföring och distribution av ett brett produktsortiment är vår kärnaffär. Däremot är vi inte idealiska som ägare till en butikskedja som Naturapoteket, eftersom vi vill vara neutrala i detaljistledet.” säger Lennart Nylander.

Under andra halvåret kommer ett rationaliseringsprogram implementeras för att minska koncernens kostnader och öka lönsamheten. En väsentlig del i programmet är att stänga huvudkontoret i Lund och flytta verksamheterna till dotterbolag i Norrköping och Malmö. Åtgärderna kommer att leda till en årlig besparing på cirka 6 MSEK.

Under andra kvartalet har koncernen tagit kostnader av engångskaraktär om cirka 9 MSEK, innefattande omstruktureringskostnader till följd av beslutat rationaliseringsprogram.

I juni avyttrade bolaget samtliga sina egna aktier genom en riktad överlåtelse utanför börs till Kaupthing Bank. Överlåtelsen inbringade cirka 46 MSEK.


För ytterligare information kontakta: Lennart Nylander, VD, +46 705 59 50 99, lennart.nylander@wilhsonesson.com Fredrik Lindgren, vVD/Ekonomichef, +46 705 61 61 77, fredrik.lindgren@wilhsonesson.com

Om Wilh. Sonesson AB Wilh. Sonesson är ett av de ledande egenvårdsföretagen på den nordiska marknaden. Vår affärsidé är att erbjuda väldokumenterade produkter som förbättrar människors hälsa och välbefinnande. Läs mer på www.wilhsonesson.com

Show as PDF