Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Wilh. Sonesson överlåter egna aktier

17:45 / 8 June 2005 Midsona Press release

Styrelsen i Wilh. Sonesson beslutade idag, med stöd av det bemyndigande styrelsen erhållit vid ordinarie bolagsstämma den 11 maj 2005, att överlåta egna aktier. Överlåtelsen sker utanför börs som en riktad försäljning till Kaupthing Bank AB och avser 1 874 941 aktier av serie B och 400 aktier av serie A. Priset per aktie är 25 SEK och likvid erläggs den 13 juni 2005.

Motivet för överlåtelsen och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett enkelt och snabbt sätt förbättra bolagets finansiella ställning, bland annat för att förbereda för satsningar i samband med en eventuell avreglering av det svenska apoteksmonopolet.

Priset per aktie är av styrelsen bedömt marknadsvärde med sedvanlig institutionsrabatt.

Överlåtelsen innebär att koncernens eget kapital stärks med cirka 46 MSEK och att nettoskulden minskas i motsvarande mån. Påverkan på vinsten per aktie för 2005 blir marginell.

Bolaget har före överlåtelsen ett innehav av 1 875 341 egna aktier, varav 1 874 941 egna aktier av serie B och 400 egna aktier av serie A, motsvarande cirka 5,4 % av det totala antalet aktier. Totalt antal utgivna aktier i bolaget uppgår till 34 698 332 aktier, varav 1 543 130 A-aktier och 33 155 202 B-aktier. Bolaget kommer efter överlåtelsen inte inneha några egna aktier.

Lund den 8 juni 2005

Wilh. Sonesson AB (publ)

Bo Håkansson Styrelseordförande

Vid frågor kontakta: Bo Håkansson, Styrelseordförande     Tfn: + 46 46 280 81 00     Mobil: + 46 705 98 57 22    E-mail:

Om Wilh. Sonesson AB Wilh. Sonesson är ett av de ledande egenvårdsföretagen på den nordiska marknaden. Vår affärsidé är att erbjuda väldokumenterade produkter som förbättrar människors hälsa och välbefinnande. Läs mer på www.wilhsonesson.com

Show as PDF