Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Wilh. Sonessons bolagsstämma – ökat fokus på konsolidering av verksamheten

08:00 / 12 May 2005 Midsona Press release

Utdrag ur avgående VD Bo Håkanssons anförande vid Wilh. Sonessons ordinarie bolagsstämma igår:

- Wilh. Sonesson är redo för nästa period. Plattformen till det ledande nordiska egenvårdsföretaget är på plats. Nu väntar nya utmaningar, både interna och externa, i form av ökat fokus på konsolidering av koncernens verksamheter där vi måste arbeta med att öka lönsamheten. Samtidigt är vi redo för en avreglering av det svenska apoteksmonopolet och ökad tillväxt i branschen.

- Wilh. Sonesson är idag etablerad i samtliga distributionskanaler; dagligvaruhandel, postorder, hälsofackhandel, inte minst genom den egna butikskedjan Naturapoteket, vilket möjliggör ökad tillgänglighet för konsumenten. I koncernen ingår även distributionsföretaget HKC Egenvård som innehar partihandelstillstånd för distribution av läkemedel till såväl hälsofackhandel som apotek.

- En avreglering skulle på kort sikt medföra en ökad tillgänglighet för konsumenten och på lång sikt medföra en omstrukturering av hela egenvårds- och läkemedelsbranschen. Wilh. Sonesson är väl förberedd för den nya marknadssituationen.

I samband med Wilh. Sonessons bolagsstämma tillträdde Lennart Nylander som ny VD.

Sammanfattning av de beslut som togs på bolagsstämman:

Val av styrelse Till styrelseledamöter omvaldes ledamöterna Per Båtelson, Bo Håkansson, Conny Karlsson, Ewa Ställdal och Eva Vingård. Samtidigt genomfördes nyval av Sven Sandberg, civilingenjör med lång erfarenhet som marknadsföringskonsult som via bolag har ett aktieinnehav i Wilh. Sonesson på 750 000 B-aktier och Martin Svalstedt, VD på Stena Adactum AB som representerar 23,1 procent av kapitalet och 26,8 procent av rösterna, med erfarenhet från Capio AB, ABB, styrelseordförande i Gislaved Folie och S-Invest, styrelseledamot i Ballingslöv och Gunnebo. Bo Håkansson utsågs på efterföljande styrelsemöte till styrelseordförande och Conny Karlsson till vice ordförande.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna Vidare fastställde bolagsstämman att styrelsearvode skall utgå med 1 225 000 kr för tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma, varav till styrelsens ordförande 600 000 kr, till vice ordförande 125 000 kr och 100 000 kr till var och en av de öviga ledamöterna. Arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning. Vidare beslutades att ett arvode om 100 000 kr skall utgå för arbete i de kommittéer som styrelsen inrättat att fördelas mellan de ledamöter som inte är anställda i bolaget.

Beslut angående valberedning Bolagsstämman beslutade att inrätta en valberedning som skall ersätta nomineringskommittén. Valberedningen skall tillträda den 1 oktober 2005. Intill dess skall den nuvarande nomineringskommittén fortsätta. Till ledamöter i nomineringskommittén intill den 1 oktober 2005 omvaldes Berit Grönvall, Bo Håkansson, Conny Karlsson och Martin Svalstedt.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier Styrelsen bemyndigades att överlåta högst 1.874.941 B-aktier och 400 A-aktier. Överlåtelse skall kunna ske såväl på Stockholmsbörsen som, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till tredje man. Styrelsen avser främst använda aktierna som betalning i samband med företagsförvärv.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission Bolagsstämman beslutade vidare att ge ett bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om nyemission om högst 2,5 miljoner aktier av serie B. Bemyndigandet skall även innefatta rätt för styrelsen att emittera aktier mot apport eller kvittning, eller eljest mot villkor. Beslut skall kunna fattas vid ett eller flera tillfällen till nästa ordinarie bolagsstämma. Emissionen skall enligt styrelsens beslut kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Utdelning Bolagsstämman beslutade om en utdelning till aktieägarna om 0,30 kr per aktie med avstämningsdag den 16 maj 2005. Utdelning kommer att utsändas av VPC torsdagen den 19 maj 2005.

Lund den 12 maj 2005

Wilh. Sonesson AB (publ)

Vid frågor kontakta: Lennart Nylander, VD Tfn: + 46 46 280 81 00 Mobil: + 46 705 59 50 99 E-mail:

Fredrik Lindgren, Ekonomichef Tfn: + 46 46 280 81 00 Mobil: + 46 705 61 61 77 E-mail:

Om Wilh. Sonesson AB Wilh. Sonesson är ett av de ledande egenvårdsföretagen på den nordiska marknaden. Vår affärsidé är att erbjuda väldokumenterade produkter som förbättrar människors hälsa och välbefinnande. Läs mer på www.wilhsonesson.com

Show as PDF