Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Kallelse Till Ordinarie Bolagsstämma

08:00 / 8 April 2005 Midsona Press release

Aktieägarna i Wilh. Sonesson AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma onsdagen den 11 maj 2005 kl 17.00 på Emdalavägen 16, Edison Park, i Lund. Klockan 15.30 öppnas dörrarna och inregistrering till bolagsstämman börjar. Klockan 16.00 erbjuds deltagarna att närvara vid en föreläsning om ”Fettsyrornas betydelse för hälsan”. Föreläsare är Per Gruber, chef för Wilh. Sonessons Medical & Regulatory Affairs. Efter stämman serveras lättare förtäring.

Rätt till deltagande Rätt att delta i bolagsstämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den utskrift av aktieboken som VPC AB gör avseende förhållandena per söndagen den 1 maj 2005, dels senast onsdagen den 4 maj 2005 kl 16.00 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i bolagsstämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC för att få delta i stämman. På grund av mellankommande helg måste sådan registrering vara verkställd senast fredagen den 29 april 2005. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Anmälan om deltagande Anmälan kan ske skriftligt under adress Wilh. Sonesson AB (publ), Emdalavägen 16, 223 69 Lund, via e-post till , via bolagets hemsida www.wilhsonesson.com, per telefon 046-280 81 00 eller per telefax 046-280 81 01. Vid anmälan skall anges namn, adress, person- eller organisationsnr, antal aktier och aktieslag, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två). Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.

Förslag till dagordning 1. Öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordning 5. Val av två personer att justera bolagsstämmans protokoll 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Anförande av verkställande direktören 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 9. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultat- räkning och koncernbalansräkning 10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna 14. Val av styrelse 15. Val av revisorer 16. Beslut angående valberedning  17. Bemyndigande för styrelsen att överlåta egna aktier 18. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission 19. Avslutning

Öppnande (punkt 1) Nomineringskommittén har föreslagit att Conny Karlsson väljs till ordförande vid bolagsstämman.

Utdelning (punkt 10) Styrelsen föreslår en utdelning om 0,30 kr per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås måndagen den 16 maj 2005. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning komma att utsändas av VPC torsdagen den 19 maj 2005.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter (punkt 12) Nomineringskommittén har föreslagit sju (7) ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (punkt 13) Nomineringskommittén föreslår att styrelsearvode skall utgå med 1 225 000 kr för tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma, varav till styrelsens ordförande 600 000 kronor, till vice ordföranden 125 000 kronor och 100 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. Arvode till revisorerna föreslås att utgå enligt godkänd räkning. Vidare föreslås 100 000 kronor som arvode för arbete i de kommittéer som styrelsen inrättat att fördelas mellan de ledamöter som inte är anställda i bolaget.

Val av styrelse (punkt 14) Nomineringskommittén har föreslagit omval av Per Båtelsen, Bo Håkansson, Conny Karlsson, Ewa Ställdal och Eva Vingård, samt nyval av Sven Sandberg och Martin Svalstedt. Till styrelseordförande har kommittén föreslagit Bo Håkansson och till vice ordförande Conny Karlsson.

Val av revisorer (punkt 15) Vid ordinarie bolagsstämma 2003 valdes KPMG Bohlins AB med Mats BC Ohlsson som huvudansvarig, till revisor för en mandatperiod intill slutet av ordinarie bolagsstämma 2007. Nomineringskommittén har föreslagit att därutöver inga revisorssuppleanter väljs.

Beslut angående valberedning (punkt 16) Nomineringskommittén föreslår att bolagsstämman beslutar att inrätta en valberedning som skall ersätta nomineringskommittén. Valberedningen skall tillträda den 1 oktober 2005. Intill dess skall den nuvarande nomineringskommittén fortsätta. Till ledamöter i nomineringskommittén intill den 1 oktober 2005 föreslås omval av Berit Grönvall, Bo Håkansson, Conny Karlsson och Martin Svalstedt. Valberedningen skall utgöras av tre ledamöter som skall representera de tre aktieägare som innehar störst antal röster i bolaget vid utgången av det tredje kvartalet. Ordförande i valberedningen skall utses inom valberedningen. Vidare föreslår kommittén att bolagsstämman beslutar att det i valberedningens uppdrag skall ingå att lämna förslag till: a) ordförande vid bolagsstämma, b) styrelse, c) styrelseordförande, d) revisorer, e) arvode till styrelse och revisorer, f) ledamöter i valberedning, g) arvode till valberedningens ledamöter och h) hur ledamot som lämnar sitt uppdrag i förtid skall ersättas. I övrigt skall kommittén fullgöra de uppgifter som ankommer på valberedningen enligt den svenska koden för bolagsstyrning.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier (punkt 17) Styrelsens förslag avser bemyndigande för styrelsen att intill tiden för nästa ordinarie bolagsstämma besluta om överlåtelse av egna aktier. Överlåtelse får ske av högst 1 874 941 aktier av serie B och 400 aktier av serie A, vilket är samtliga av bolaget per detta datum ägda aktier. Överlåtelse skall kunna ske såväl på Stockholmsbörsen som, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till tredje man. Ersättning för överlåtna aktier kan erläggas kontant eller genom apport eller genom kvittning, eller eljest med villkor. Syftet med bemyndigandet är att fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalbehov och därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde samt i samband med finansiering av eventuella företagsförvärv betala med bolagets egna aktier.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission (punkt 18) Styrelsens förslag avser bemyndigande för styrelsen att under tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av högst 2 500 000 aktier av serie B. Akties nominella belopp skall vara 5 kr. Aktiekapitalet kan ökas med högst 12 500 000 kr. Bemyndigandet skall även innefatta rätt för styrelsen att emittera aktier mot apport eller kvittning, eller eljest med villkor. Beslut skall kunna fattas vid ett eller flera tillfällen inom den angivna tiden. Emissionen skall enligt styrelsens beslut kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Skälet för avvikelsen är att kunna bredda bolagets ägandekrets eller införskaffa kapital för genomförande av företagsförvärv. Vid beslut om nyemission skall de nya aktiernas teckningskurs fastställas till marknadsmässig kurs vid tidpunkten för varje emissionsbeslut.

Nomineringskommitténs samtliga förslag enligt ovan stöds av aktieägare som tillsammans representerar ca 60 % av rösterna i bolaget.

Årsredovisning och revisionsberättelse, jämte fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 17 och 18 ovan, hålls tillgängliga hos bolaget senast två veckor före stämman. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Lund i april 2005 Wilh. Sonesson AB (publ) Styrelsen

Om Wilh. Sonesson AB Wilh. Sonesson är ett av de ledande egenvårdsföretagen på den nordiska marknaden. Vår affärsidé är att erbjuda väldokumenterade produkter som förbättrar människors hälsa och välbefinnande. Läs mer på www.wilhsonesson.com

Show as PDF