Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Wilh. Sonesson AB:s (publ) jämförelsesiffror enligt IFRS för 2004

14:39 / 7 March 2005 Midsona Press release

År 2002 antog EU den så kallade IFRS 2005-förordningen, vilken föreskriver att samtliga noterade bolag inom unionen, från och med räkenskapsåret 2005, skall upprätta sin koncernredovisning i enlighet med de av EU godkända International Financial Reporting Standards (IFRS). Wilh. Sonessons delårsrapport för första kvartalet 2005 kommer att vara den första finansiella rapport som presenteras i enlighet med IFRS. Arbetet med anpassningen till IFRS har inneburit en kartläggning av påverkan på koncernens redovisningsprinciper och de processer som skall förändras. Wilh. Sonesson AB (publ) kommer att upprätta årsredovisningen 2004 enligt Årsredovisningslagen, Redovisningsrådets rekommendationer och akutgruppsuttalande. I årsredovisningen kommer de preliminära effekterna av övergången till IFRS att presenteras. Då effekterna av den förändrade redovisningsstandarden är betydande för Wilh. Sonesson presenteras i denna pressrelease preliminära väsentliga förändringar.

Effekter i redovisningen uppkommer eftersom tillgångar med obestämbar ekonomisk livslängd såsom goodwill inte får skrivas av utan värdet på tillgångarna skall regelbundet prövas. För Wilh. Sonesson innebär det år 2004 att goodwillavskrivningar om 20,8 MSEK skall exkluderas ur redovisningen. Effekter uppkommer även genom att tidigare uppkommen negativ goodwill 0,6 MSEK i öppningsbalansen 2004-01-01 redovisas mot eget kapital. Förändringarna har ingen skatteeffekt.

  • IFRS 3 FöretagsförvärvEn mer detaljerad köpeskillingsfördelning skall göras i samband med företagsförvärv. Detta innebär bland annat att ett flertal immateriella tillgångar som förvärvas såsom exempelvis kundrelationer, varumärken, patent mm skall åsättas ett värde. Tillgångar med obestämbar ekonomisk livslängd såsom goodwill och varumärken får ej skrivas av utan dessa tillgångars värde skall regelbundet prövas. En nedskrivningsprövning skall ske årligen och därutöver vid indikation på nedskrivningsbehov. Negativ goodwill som uppkommer vid förvärv redovisas inte i balansräkningen utan direkt mot resultaträkningen. Tidigare uppkommen negativ goodwill redovisas i öppningsbalansen 2004-01-01 mot eget kapital. Bolaget har under 2004 ej genomfört några företagsförvärv. Redovisningen av förvärv gjorda före år 2004 skall inte förändras då öppningsbalansen upprättas per 2004-01-01.
  • Immateriella anläggningstillgångar Tillgångar med obestämbar ekonomisk livslängd såsom goodwill och varumärken får ej skrivas av utan värdet på tillgångarna skall regelbundet prövas. En nedskrivningsprövning skall ske årligen och därutöver vid indikation på nedskrivningsbehov. Bolaget har per 2004-12-31 gjort en så kallad ”impairment test” av värdet på goodwill och inget nedskrivningsbehov förelåg. Avskrivningar på immateriella tillgångar som har begränsad nyttjandetid uppgick 2004 till 1,4 MSEK.
  • Materiella anläggningstillgångarMateriella anläggningstillgångar ska delas upp på väsentliga komponenter och varje komponent avskrivas separat över sin ekonomiska livslängd. Detta gäller såväl byggnader som maskiner och inventarier. Effekten av denna förändring är för koncernen inte materiell.
  • IFRS 2 Aktierelaterade ersättningarDet optionsprogram som ställdes ut i december 2002 till ledande befattningshavare av Farstorp Gård & Förvaltnings AB påverkas ej av IFRS 2 eftersom optionerna utgavs till marknadsmässigt värde. Detta innebär ingen förändring mot nuvarande redovisning för koncernen.
  • IAS 39 Finansiella instrumentIAS 39 tillämpas från och med 2005-01-01 och kommer bland annat att innebära att derivat skall värderas till verkligt värde och bokas upp i balansräkningen. Koncernen har inga derivat per 2004-12-31.Denna pressrelease har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.Lund den 7 mars 2005Wilh. Sonesson AB (publ)Vid frågor kontakta:Bo Håkansson, VD Fredrik Lindgren, Ekonomichef / vVD Tfn: + 46 46 280 81 00Tfn: + 46 46 280 81 00Mobil: + 46 705 98 57 22Mobil: + 46 705 61 61 77E-mail: E-mail: Om Wilh. Sonesson AB (publ)Wilh. Sonesson AB är ett av de ledande egenvårdsföretagen på den nordiska marknaden. Vår affärsidé är att erbjuda väldokumenterade produkter som förbättrar människors hälsa och välbefinnande. Läs mer på www.wilhsonesson.com

Show as PDF