Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Wilh. Sonesson Bokslutskommuniké 1 jan-31 dec 2004

14:27 / 14 February 2005 Midsona Press release

* Nettoomsättningen 1 174,5 (715,6) MSEK - upp 64 %       * Rörelseresultatet 52,8 (32,0) MSEK       * Resultatet efter skatt 35,5 (24,8) MSEK       * Vinsten per aktie 1,44 (1,01) SEK - upp 43 %              * Förvärvet av Friggs tillträtt       * Nyemissionen genomförd och övertecknad       * Styrelsen föreslår utdelning om 0,30 (0,25) SEK per aktie

Verksamhetsutveckling

Under 2004 har Wilh. Sonesson fortsatt att stärka sin ställning som ett av de ledande företagen inom egenvård i Norden. I november ingicks avtal om förvärv av Friggs AB, genom vilket koncernens ställning i dagligvaruhandeln stärktes markant. Förvärvet tillträddes den 3 januari 2005 och förväntas bidra positivt till resultatet under 2005.

Även den finansiella ställningen stärktes under 2004, dels genom den strategiskt motiverade avyttringen av morfinprodukter i juni, dels genom nyemission om 131 MSEK som beslutades i december. Nyemissionen genomfördes sedan under januari 2005 med stor framgång, emissionen övertecknades och handeln i teckningsrätter var livlig.

Som en följd av förvärvet av Friggs har koncernens verksamhet organiserats om under sista kvartalet 2004. Marknadsbolagen i Norden har delats in i en division för fackhandel (apotek och hälsofackhandel) och en division för dagligvaruhandel. Omorganisationen medförde omstruktureringskostnader om cirka 6 MSEK som belastar resultatet under sista kvartalet 2004.

De flesta av koncernens verksamheter hade en god utveckling under sista kvartalet. Hälsofackhandeln hade en bra avslutning på 2004 liksom apotekskanalen. I dagligvaruhandeln stärktes försäljningen av en breddning av produktsortimentet med Naturdiet och Esberitox. Exporten fortsatte sin redan positiva utveckling. Postorderverksamheten hade emellertid en fortsatt svag utveckling, vilken förväntas brytas under första halvåret 2005.

Den svaga utvecklingen för postorderverksamheten medförde att en vinstvarning gjordes och ny prognos sattes om 1,35 SEK i vinst per aktie för 2004. Utfallet i vinst per aktie blev 1,44 SEK vilket främst förklaras av att skattekostnaden blev mindre än förväntat.

Utsikterna för 2005 är en fortsatt tillväxt i omsättning och resultat, både som en effekt av förvärvet av Friggs och genom organisk tillväxt. En avreglering av Apotekets detaljhandelsmonopol ger ytterligare utvecklingsmöjligheter. Dessutom ser Wilh. Sonesson fortsatta möjligheter till förvärv.

Lund den 14 februari 2005              Wilh. Sonesson AB (publ)      

Styrelsen               För ytterligare information kontakta:       Bo Håkansson, VD, 0705-98 57 22,       Fredrik Lindgren, vVD/Ekonomichef, 0705-61 61 77,     

Om Wilh. Sonesson AB Wilh. Sonesson är ett av de ledande egenvårdsföretagen på den nordiska marknaden. Vår affärsidé är att erbjuda väldokumenterade produkter som förbättrar människors hälsa och välbefinnande. Läs mer på www.wilhsonesson.com

Show as PDF