Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Wilh. Sonesson genomför företrädesemission 1:3 till teckningskurs 16 SEK per aktie

09:36 / 2 December 2004 Midsona Press release

(Får ej distribueras i Amerikas Förenta Stater, Kanada, Japan eller Australian)

Styrelsens beslut

Styrelsen för Wilh. Sonesson AB (publ) har fastställt villkoren för bolagets nyemission, som aviserades den 22 november 2004 i samband med Wilh. Sonessons förvärv av Friggs AB. Styrelsens emissionsbeslut, som är villkorat av godkännande från extra bolagsstämma att hållas onsdagen den 22 december 2004, innebär att bolagets aktieägare äger teckna en ny aktie för varje tretal gamla aktier. Aktier av serie A och serie B berättigar till teckning av aktier av serie B. Emissionskursen är 16 SEK per aktie, vilket innebär att nyemissionen inbringar högst cirka 131 MSEK, före emissionskostnader.

Bakgrund och Motiv

Motivet till nyemissionen är finansiering av förvärvet av Friggs AB och att stärka bolagets finanser. Bo Håkansson med bolag med 25,6 procent av aktiekapitalet och 30,9 procent av rösterna och Stena Adactum AB med 22,6 procent av aktiekapitalet och 26,0 procent av rösterna i Wilh. Sonesson AB, har åtagit sig att teckna aktier motsvarande deras respektive andelar i bolaget. Bolaget har slutit avtal med Stena Adactum AB om en nyemissionsgaranti som innebär att Stena Adactum AB tecknar de aktier som inte tecknas med stöd av företrädesrätt. Stena Adactum AB har från Aktiemarknadsnämnden erhållit förhandsbesked om undantag från den så kallade budplikten. Stena erhåller ett garantiarvode motsvarande 3 % på den del av nyemissionslikviden som Stena inte redan åtagit sig att teckna för.

Preliminär tidplanen för nyemissionen har fastställts enligt följande:

22 december 2004  Extra bolagsstämma tar ställning till styrelsens beslut om nyemission

29 december 2004  Första dag aktien handlas exklusive rätt till deltagande i nyemissionen

3 januari 2005   Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen, d v s de aktieägare som är registrerade som aktieägare i Wilh. Sonesson ABs aktiebok denna dag kommer att erhålla teckningsrätter för deltagande i nyemissionen

5 januari 2005   Prospekt och anmälningssedel skickas till direktregistrerade aktieägare (preliminärt)

7-18 januari 2005  Handel med teckningsrätter

7-21 januari 2005  Teckningstid, aktieteckning skall ske under två veckor från avstämningsdagen med möjlighet för styrelsen att förlänga teckningstiden

Enskilda Securities är finansiell rådgivare till Wilh. Sonesson AB i samband med emissionen.

Lund den 2 december 2004-12-02

Wilh. Sonesson AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bo Håkansson, VD   Tfn: + 46 46 280 81 00   Mobil: + 46 705 98 57 22     

Fredrik Lindgren, CFO Tfn: + 46 46 280 81 00  Mobil: +46 705 616 177

Om Wilh. Sonesson AB Wilh. Sonesson AB är ett av de ledande egenvårdsföretagen på den nordiska marknaden. Vår affärsidé är att erbjuda väldokumenterade produkter som förbättrar människors hälsa och välbefinnande. Läs mer på www.wilhsonesson.com Inbjudan till teckning av aktier riktar sig inte till aktieägare i Amerikas Förenta Stater, Kanada, Japan eller Australien eller andra länder där deltagande förutsätter ytterligare åtgärder än vad som följer av svensk rätt.

Show as PDF