Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Wilh. Sonesson ABs bolagsstämma torsdagen 8 maj 2003

10:17 / 9 May 2003 Midsona Press release

Wilh. Sonesson ABs bolagsstämma torsdagen 8 maj 2003 Vid bolagsstämman fattades följande beslut: Till styrelseledamöter omvaldes Greg Dingizian, Åke Fredriksson, Bo Håkansson, Erik Gabrielson, Jörgen Johnsson, Conny Karlsson, Lars Lindegren och Ewa Ställdal samt nyval av Eva Vingård. Resultat-och balansräkning samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för år 2002 fastställdes. Bolagets vinst disponerades enligt styrelsens förslag. Ansvarsfrihet beviljades för styrelseledamöterna och verkställande direktören. Styrelsearvode skall utgå oförändrat med 450.000 kronor att fördelas enligt styrelsens beslut mellan ledamöterna. Styrelsen bemyndigades att överlåta högst 1.874.941 B-aktier och 400 A- aktier. Överlåtelse skall kunna ske såväl på Stockholmsbörsen som, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till tredje man i samband med företagsförvärv eller i samband med infriande av åtagande enligt gällande incitamentsprogram inom bolaget. Styrelsen avser främst använda aktierna som betalning i samband med företagsförvärv. Ersättning för aktierna kan erläggas kontant eller genom apport eller genom kvittning, eller eljest med villkor. Bolagsstämman beslutade vidare att ge ett bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om nyemission om högst 2,5 miljoner aktier av serie B. Bemyndigandet skall även innefatta rätt för styrelsen att emittera aktier mot apport eller kvittning, eller eljest mot villkor. Beslut skall kunna fattas vid ett eller flera tillfällen till nästa ordinarie bolagsstämma. Emissionen skall enligt styrelsens beslut kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bo Håkansson blir arbetande styrelseordförande i Wilh. Sonesson Wilh. Sonessons mål är att bli det ledande Consumer Healthcare-företaget i Norden med läkemedel och egenvårdsprodukter. Mot denna bakgrund beslutade styrelsen vid sitt konstituerande styrelsemöte efter bolagsstämman att utse Bo Håkansson till arbetande styrelseordförande för att särskilt fokusera på strategi, företagsförvärv och finansieringsfrågor. VD Anders Sjöholm har operativa ansvaret för koncernens affärsverksamheter. Lund den 9 maj 2003 Wilh. Sonesson AB (publ) Vid frågor kontakta: Bo Håkansson Tel: 046-280 81 00, Mobil: 0705-98 57 22 E-post: bo.hakansson@wilhsonesson.com Anders Sjöholm Tel: 046-280 81 00, Mobil: 0705-23 86 24 E-post: anders.sjoholm@wilhsonesson.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/09/20030509BIT00180/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/09/20030509BIT00180/wkr0002.pdf

Show as PDF