Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Wilh. Sonesson fördubblar omsättning och vinst genom förvärvet av egenvårdsföretaget Vitamex

08:52 / 17 October 2003 Midsona Press release

Wilh. Sonesson fördubblar omsättning och vinst genom förvärvet av egenvårdsföretaget Vitamex · Wilh. Sonesson förvärvar Vitamex AB och blir därmed ett av de ledande egenvårdsföretagen i Norden med en omsättning på 1,2 miljarder kronor. Säljare är holländska Royal Numico och köpeskillingen uppgår till 280 MSEK · Wilh. Sonesson fördubblar rörelseresultatet · Vinsten per aktie ökar väsentligt Kommentar, Bo Håkansson, VD och huvudägare Wilh. Sonesson: "Vi är en långsiktig aktör inom egenvård - nu säkerställer vi en egen tillverkning, produktutveckling och egna varumärken - allt detta sammantaget till gagn för våra kunder, hälsofackhandeln och Apoteket." "I vår årsredovisning uttalade vi ett tillväxtmål om en försäljning år 2005 på 2 miljarder med en rörelsemarginal på 10 %. Med Vitamexförvärvet tar vi ett stort steg mot målet och förbättrar kraftigt vår marginal. Min förhoppning är att vi nästa år når ca 1,50 kronor i vinst per aktie" Finansiell påverkan Förvärvet förväntas ge på helår en väsentligt ökad vinst per aktie. Omsättningen kommer att uppgå till cirka 1 200 MSEK med ett fördubblat rörelseresultat före avskrivningar. Vitamex är ett lönsamt företag med ett starkt kassaflöde och beräknas för år 2003 uppnå en omsättning på 550 MSEK och ett rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) på 50 MSEK. Köpeskillingen uppgår till 280 MSEK. Efter avdrag för ingående likvida medel om 40 MSEK blir netto köpeskilling 240 MSEK. Relationen köpeskilling och rörelseresultat, EV/EBITDA, uppgår till 4,6 och mellan köpeskilling och årsomsättning, EV/Sales, stannar vid 0,4. Wilh. Sonesson förvärvar samtliga aktier i Vitamex AB och verksamheten konsolideras per den 2003-10-23. Säljare är Royal Numico, som är marknadsledande inom nutrition med fokus på barnmat, klinisk nutrition och näringstillskott genom amerikanska GNC. Förvärvet är lånefinansierat i sin helhet. Förvärvet medför en goodwill på ca 180 MSEK. Efter förvärvet beräknas Wilh. Sonessons nettoskuldsättning initialt uppgå till cirka 280 MSEK och soliditeten till cirka 30 procent. Bakgrund och motiv Vitamex är ett ledande företag inom egenvård. Förvärvet har både strategiskt och finansiellt stor betydelse: · Fokus på egenvård och Norden som marknad · Utveckling av nordiska varumärken · Nya distributionskanaler på avreglerade marknader · Modern produktionsanläggning för läkemedel och vitaminer/mineraler · Över en miljard i omsättning i egenvård - en av de större aktörerna i Norden Genom förvärvet räknar de båda företagen med att uppnå betydande samordningsfördelar inom produktion, produktutveckling, distribution och marknadsföring/försäljning. Besparingspotentialen är betydande både på kort och lång sikt. Verksamhetsbeskrivning Vitamex grundades i början av 1980-talet och verksamheten är förlagd till Norrköping i egen fastighet om 11 300 kvm. Nuvarande VD, Petter Lundström, som varit aktiv i företaget i 17 år, kommer att fortsätta på sin post. Vitamex hade (proforma) en omsättning år 2002 på 538,6 MSEK och ett rörelseresultat före avskrivningar på 52,1 MSEK, exkl. engångsposter. Vitamex-gruppen omfattar: · Produktionen är basen för all verksamhet och bedrivs i en modern GMP-produktionsanläggning om ca 5 000 kvm godkänd för tillverkning av läkemedel, naturläkemedel, vitaminer och mineraler. Enheten utvecklar och tillverkar de produkter som säljs via de övriga verksamheterna och har en egen produktutvecklingsavdelning för egna varumärken. Kontinuerliga investeringar har gett en anläggning som håller mycket hög standard. Totalt arbetar 70 personer i produktionen. · Exportverksamheten erbjuder färdiga produkter, private labels, bulkförsäljning och kontraktstillverkning till internationella kunder, t.ex. engelska dagligvarukedjan Tesco. Enheten har 5 anställda och kunderna finns i huvudsak i Storbritannien, USA, Tyskland, Polen och Australien. · Postorderverksamheten Naturpost är Nordens största abonnemangsföretag inom naturläkemedel och vitaminer/mineraler. Under 2003 har Naturpost etablerat sig på den holländska marknaden. Totalt finns 38 anställda. · Naturapoteket är Sveriges största integrerade butikskedja inom hälsofackhandeln. De 52 butikerna med 110 anställda ligger på de mest attraktiva lägena i större städer. Drygt hälften av försäljningen utgörs av produkter under det egna varumärket Naturapoteket, medan resterande del kommer från andra ledande varumärken inom egenvård. Naturapotekets butiker ligger ofta i nya köpcentra. · Genom sitt sortiment och sin moderna layout attraherar butikerna en yngre målgrupp än övrig hälsofackhandel. I Club Naturapoteket har en köptrogen kundkrets etablerats med en betydande andel av försäljningen. För närvarande planeras en internationell lansering av Naturapotekets sortiment och butikskoncept. · Försäljning till dagligvaruhandeln är en nystartad verksamhet med två anställda. Man marknadsför en mindre del av Naturapotekets eget sortiment, t. ex nylanserade Naturdiet. "Naturapoteket, som utvecklats inom Vitamex, har på kort tid vuxit till ett av branschens starkaste varumärken. Både sortiment och butikskoncept har även uppmärksammats internationellt." "I våra grannländer har det hänt mycket och vi planerar för att nästa år kunna sälja och distribuera receptfria läkemedel." "Vi kommer att föra diskussioner med branschens företrädare, innan vi fattar ett beslut om Naturapotekets framtid, då vi tidigare sagt att vi inte skall vara en aktör i butiksledet" säger Bo Håkansson, VD i Wilh. Sonesson. Lund 2003-10-17 Wilh. Sonesson AB (publ) Vid frågor kontakta: Bo Håkansson, VD Tel: +46 46 280 81 00 Mobil: +46 705 98 57 22 E-mail: bo.hakansson@wilhsonesson.com Bilder kan laddas ner från vår hemsida www.wilhsonesson.com under Pressrum/bildbank! Om Wilh. Sonesson Wilh. Sonesson är ett av de ledande egenvårds-företagen på den nordiska marknaden. Vår affärsidé är att erbjuda den nordiska marknaden väldokumenterade produkter som förbättrar människors hälsa och välbefinnande. I Wilh. Sonesson ingår HKC, Max Medica, Bioglan, Biotics och Australian Bodycare. Koncernens omsättning under första halvåret 2003 var 294 MSEK med ett rörelseresultat före avskrivningar på 28 MSEK. Läs mer på www.wilhsonesson.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/17/20031017BIT00030/wkr0002.pdf http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/17/20031017BIT00030/wkr0001.doc

Show as PDF