Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Wilh. Sonesson förvärvar läkemedelsföretaget Bioglan

13:02 / 13 May 2002 Midsona Press release

Wilh. Sonesson förvärvar läkemedelsföretaget Bioglan · Omsättning på 86 MSEK inom produktområdena hud och smärta · Väsentlig ökning av vinst per aktie · Positivt kassaflöde från två lönsamma verksamheter · Etablerad apoteksdistribution i Norden · Produktion med dermatologisk inriktning Bakgrund och motiv Wilh. Sonesson har förvärvat läkemedelsföretaget Bioglan AB i Malmö med ett 60-tal anställda och med en omsättning på 86 MSEK år 2001. Bioglan tillför ett antal intressanta nischprodukter och en modern produktionsanläggning för det stora och strategiskt viktiga indikationsområdet hud/hudvård. Både produkt- och produktionsmässigt kan samordningsfördelar uppnås med Wilh. Sonessons befintliga tillverkning av hud- och hårvårdsartiklar. Förvärvet förväntas ge en väsentlig ökning av vinsten per aktie i Wilh. Sonesson, med en även i övrigt gynnsam påverkan på de finansiella nyckeltalen. Apoteksförsäljning i Norden I Norden sålde Bioglan under 2001 via apotek för 32 MSEK av egna och inlicensierade produkter inom de stora sjukdomsområdena hud och smärta. I produktportföljen ingår läkemedel, t.ex Solaraze mot solskador, Micanol och Zorac mot psoriasis, Microcid mot svinkoppor, Capsina mot smärta efter bältros, Synalar mot eksem och psoriasis, Bioglan Morfin mot svåra smärttillstånd samt receptfria produkter som MyggA mot mygg, knott och fästingar. Den i höstas lanserade produkten Solaraze, ett nytt utvärtes läkemedel för enkel behandling av aktinisk keratos, bedöms ha stor potential. Sjukdomen börjar i senare medelåldern, är mycket vanlig hos äldre och kan övergå till s k skivepitelcancer. Marknadsorganisationen har ett 10-tal anställda och produkterna säljs via apotekskanalerna med aktiv marknadsbearbetning främst i Sverige och Norge. Produktion med dermatologisk inriktning Bioglan har en GMP-klassificerad och kostnadseffektiv tillverkning av främst dermatologiska produkter. Produktionsanläggningen är lokaliserad till egen fastighet i Malmö om 4.685 kvm. Produktionen är koncentrerad till ett fåtal produkter och kapacitetsutnyttjandet säkras genom långtidskontrakt till flera geografiska marknader med en omsättning på 54 MSEK under 2001. Produktionsorganisationen med ett 50-tal anställda är komplett med samtliga funktioner inom QA, QC, logistik, produktion och processinstallation samt teknisk support. Finansiell information och finansiell påverkan Förvärvet sker från Bioglan Holdings Ltd (in receivership) med tillträde idag. Köpeskillingen för samtliga aktier i Bioglan AB uppgår till 1 SEK. Förvärvet kommer att medföra en badwill om ca 25 MSEK, vilken avses lösas upp över 10 år. Vid tillträdet var nettoskulden -10 MSEK, dvs ett likviditetsöverskott, vilket förväntas öka genom avyttring av immateriella tillgångar enligt nedan. I samband med Wilh. Sonessons förvärv har Bioglan avyttrat sin forskningsverksamhet till ett engelskt företag och ingått ett produktionsavtal med samma företag. Vidare har Bioglan beviljat säljaren av aktierna en option att förvärva en samling immateriella rättigheter. Dessa åtgärder innebär en ytterligare förstärkning av Bioglans finansiella ställning. Bioglan förväntas under återstoden av år 2002 öka sin försäljning och generera positivt rörelseresultat och positivt resultat efter finansnetto. Den sammanlagda finansiella påverkan av förvärvet är en väsentlig förbättring av vinst per aktie i Wilh. Sonesson, ökat rörelseresultat och ökat resultat efter finansnetto, en mindre försämring av soliditeten samt en minskad nettoskuld. Wilh. Sonessons nye VD Anders Sjöholm kommenterar: "Genom förvärvet av Bioglan förstärks vår marknadsorganisation i Norden för vidare satsning inom hudområdet med nya produkter, exempelvis mot solskador. Vi får tillgång till apoteken, som är en strategiskt viktig distributionskanal. Dessutom tillförs vi kompetens inom kvalitetskontroll, registrering av läkemedel och en modern produktionsanläggning med ett stort produktionskunnande. Vi har nu en bra plattform för vidare förvärv av såväl produktlinjer som företag." Bioglans VD Totte Malmström kommenterar: "Det är en stor glädje för oss anställda, Bioglans kunder och leverantörer att Wilh. Sonesson nu går in som ägare. Jag är övertygad om att vi tillsammans kommer att utveckla Bioglan i dess fulla potential. Det finns en spännande framtid inom Wilh. Sonesson, där våra produkter utgör ett komplement." Lund den 13 maj 2002 Anders Sjöholm Verkställande direktör i Wilh. Sonesson AB (publ) För ytterligare information vänligen kontakta Anders Sjöholm, tel 046-280 81 00, mobil 0705-23 86 24 anders.sjoholm@wilhsonesson.com "Wilh. Sonessons vision är att bli ett ledande Consumer Healthcare- företag i Norden med utvalda och väl dokumenterade produkter inom läkemedel, naturläkemedel och egenvårdsprodukter." ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/05/13/20020513BIT00420/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/05/13/20020513BIT00420/wkr0002.pdf

Show as PDF