Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002

17:31 / 24 April 2002 Midsona Press release

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2002 (1) Styrelsen föreslår renodling av koncernen till Consumer Healthcare genom utförsäljning av övrig verksamhet / Active Capital till aktieägarna (2) Styrelsen föreslår utskiftning av aktierna i Optilink Första kvartalet (3) Nettoomsättningen ökade till 201,9 (91,3) MSEK, +121 % (4) Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar ökade till 12,4 (5,2) MSEK, +138 % (5) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 0,2 (-1,9) MSEK Wilh. Sonesson erbjuder hälsoprodukter som tillfredsställer ett växande konsumentbehov. Med hälsoprodukter avses läkemedel, naturläkemedel, kosttillskott, samt därtill relaterade egenvårdsprodukter Verksamhetsrapport Till bolagsstämman idag den 24 april 2002 föreslår styrelsen bland annat att koncernens övriga verksamhet, vilken samlats i dotterbolaget Active Capital, skall säljas ut med företrädesrätt för aktieägarna för att sedan noteras på Stockholmsbörsens O-lista. Förslaget är ställt i syfte att uppnå en renodling till kärnverksamheten och samtidigt möjliggöra en fortsatt värdeutveckling i övriga verksamheter. Som ytterligare ett led i renodlingen av Wilh. Sonesson föreslås att aktierna i Optilink utskiftas till aktieägarna i samband med en nedsättning av överkursfonden. Efter ordinarie bolagsstämma den 24 april 2002 kommer Anders Sjöholm, med många års erfarenhet från Consumer Healthcare, att efterträda Greg Dingizian som VD. Förslaget till nya styrelseledamöter innebär också att kompetensen på området Consumer Healthcare stärks. Till Active Capital har rekryterats en styrelse med bred industriell erfarenhet, ledd av Kjell Nilsson (tidigare koncernchef för Trelleborg AB) och innefattande bland andra Sven Ek (tidigare vVD Svedala Industrier). VD i Active Capital kommer att vara Bo Håkansson. Kärnverksamheten Consumer Healthcare har fortsatt att expandera, bland annat genom förvärv av säljbolag i Norge, samtidigt som inlicensiering av ytterligare produkter genomförts. Consumer Healthcare Kärnverksamheten hade under perioden en nettoomsättning om 115,6 MSEK och ett rörelseresultat före avskrivningar på goodwill om 9,4 MSEK. Under motsvarande period föregående år omsatte motsvarande verksamheter 118 MSEK och hade ett sammanlagt rörelseresultat om 12,5 MSEK. Minskningen i försäljning om 2 % jämfört med föregående år förklaras av vad som bedöms vara en temporär marknadsnedgång. Resultatnedgången förklaras av försäljningsminskningen men också av ökade marknadssatsningar och produktlanseringar För Hälsokostcentralen uppgick nettoomsättningen till 106,6 (110,1) MSEK under perioden. Resultatutvecklingen är stabil. Efter periodens utgång har samarbetsavtal ingåtts med Ferrosan och Weleda vilket kommer att öka försäljningsvolymen. MaxMedicas nettoomsättning uppgick till 31,6 (31,1) MSEK under perioden. I februari förvärvades ett norskt säljbolag, som ett led i strategin att täcka hela den nordiska marknaden. Efter periodens utgång har lansering skett av hudvårdspreparatet Jabu'she, med ett mycket gott mottagande. Nettoomsättningen i Australian Bodycare uppgick till 7,3 (8,9) MSEK. Resultatmässigt är perioden sämre än föregående år. Arbetet med expansion till nya marknader utvecklas väl. Ett strategiarbete har genomförts och kommer att implementeras under resten av året. Övrig verksamhet / Active Capital Övriga verksamheter i Wilh. Sonesson har samlats i dotterbolaget Active Capital, vilket numera ingår aktierna i de helägda dotterföretagen Sonesson Inredningar, MW Trading och SoftCenter, samt investeringarna inom teknologi, utom Optilink. Active Capital hade under perioden en nettoomsättning om 85,9 MSEK och ett rörelseresultat om 5,3 MSEK. Under 2001 proforma uppgick nettoomsättningen till 401,0 MSEK med ett rörelseresultat om 34,7 MSEK. För proformaprinciper hänvisas till Informationspromemoria publicerad den 17 april 2002. Sonesson Inredningar koncernen hade under perioden en nettoomsättning om 61,8 (65,3) MSEK och ett rörelseresultat om 1,0 (3,2) MSEK. Minskningen i försäljning och resultat jämfört med föregående beror på en minskad efterfrågan från skolsektorn. SoftCenter hade en nettoomsättning om 10,9 (12,0) MSEK och ett rörelseresultat om 4,9 (5,7) MSEK. Vakansgraden ökade något under slutet av 2001, vilket slår igenom under första kvartalet 2002. MW Trading hade under perioden en nettoomsättning om 13,2 (14,0) MSEK och ett rörelseresultat om 0,6 (0,1) MSEK. Den under 2001 genomförda omstruktureringen av verksamheten har givit gott resultat. Koncernens omsättning och resultat januari -mars 2002 - Första kvartalet 2002 Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 201,9 (91,3) MSEK, en ökning med 121 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 18,4 (9,8) MSEK och rörelseresultatet till 6,7 (3,4) MSEK. Resultat efter finansnetto uppgick till 0,2 (-1,9) MSEK. Finansiell ställning Koncernens likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick till 21,6 (16,7) MSEK. Soliditeten i koncernen uppgick till 39,1 (30,6) % och i moderbolaget till 82,8 (77,1) %. Eget kapital uppgick till 443,3 (226,6) MSEK. Räntebärande avsättningar och skulder uppgick till 538,5 (410,4) MSEK. Under perioden har eget kapital bland annat påverkats med överlåtelse av egna aktier i samband med förvärv om 3,5 MSEK. Räntebärande skulder har påverkats främst av amorteringar av skulder. Investeringar Nettoinvesteringarna under perioden uppgick till 7,1 (13,6) MSEK. Brutto investeringar i immateriella anläggningstillgångar uppgick till 0,3 (0,2) MSEK. Brutto investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 2,8 (11,7) MSEK, främst avseende maskiner och byggnader. Brutto investeringar i finansiella anläggningstillgångar uppgick till 2,5 (12,2) MSEK, främst avseende aktier och konvertibla skuldebrev i Optilink. Nettoinvestering avseende förvärv av företag uppgick till 1,5 (-10,6) MSEK, avseende förvärv av rörelse till MaxMedica AS i Norge. Medarbetare Genomsnittligt antal anställda under perioden uppgick till 343 (267). Ökningen om 76 härrör främst från förvärv av nya bolag jämfört med motsvarande period föregående år. Moderbolaget Moderbolagets nettoomsättning under perioden uppgick till 3,7 (0,8) MSEK, avseende koncernintern fakturering för tjänster. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2,4 (-5,0) MSEK. Brutto investeringar i anläggningstillgångar under perioden uppgick till 3,1 (12,7) MSEK, främst avseende förvärv av konvertibla skuldebrev i Optilink. Förändringen i likvida medel under perioden uppgick till -3,4 MSEK. Förändringen i räntebärande skulder under perioden uppgick till 0. Överlåtelse av egna aktier Bolaget har den 15 februari 2002 överlåtit 230.870 egenägda aktier av serie B. Överlåtelsen skedde såsom betalning för förvärv av rörelse till MaxMedicas i Norge och motsvarade en köpekilling om 3,5 MSEK. Antalet egenägda aktier efter överlåtelsen uppgår till 369.130. Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång Efter rapportperiodens utgång har bolaget tecknat aktier i Optilink om 3,3 MSEK. Utsikter 2002 Omsättning och resultat bedöms i jämförelse med föregående år avsevärt förbättras. Koncernens omsättning och resultat kommer att påverkas av eventuellt beslut om utförsäljning av Active Capital vid ordinarie bolagsstämma. Ordinarie bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma kommer att äga rum denna dag den 24 april kl. 17.00 i Malmö Börshus. Vid den ordinarie bolagsstämman kommer bland annat tas upp till beslut styrelsens förslag om utförsäljning av Active Capital till aktieägarna samt förslaget om utskiftning av aktierna i Optilink. Redovisningsprinciper Delårsrapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper som årsredovisningen för år 2001 och i enlighet med Redovisningsrådets Rekommendationer och Uttalanden. Förslag om utförsäljning till aktieägarna av Active Capital / Övrig verksamhet I Active Capital ingår aktierna i de helägda dotterföretagen Sonesson Inredningar, MW Trading och SoftCenter, samt minoritetsinvesteringarna inom teknologi, utom Optilink. Wilh. Sonessons bokförda värde på aktierna i Active Capital uppgår till cirka 217 MSEK i moderbolaget och 251 MSEK i koncernen. Styrelsens förslag om utförsäljning av Active Capital till aktieägarna innebär att varje aktie i Wilh. Sonesson berättigar till köp av en aktie i Active Capital AB för 4 SEK, vilket ger en total försäljningslikvid om cirka 104 MSEK. Styrelsen i Active Capital kommer att ansöka om notering av bolagets aktie på Stockholmsbörsens O-lista, vilken beräknas kunna ske omkring den 17 juli 2002. I samband med noteringen kommer ett särskilt prospekt att upprättas och distribueras till aktieägarna. Erik Penser Fondkommission är finansiell rådgivare till Wilh. Sonesson och Active Capital i samband med försäljningen till aktieägarna och noteringen på O- listan. Förslag om utskiftning av Optilink Som ett led i renodlingen av Wilh. Sonesson föreslår styrelsen att bolagets aktier i Optilink utskiftas till aktieägarna i samband med en nedsättning av överkursfonden. Utskiftningen beräknas kunna ske under hösten 2002. Wilh. Sonessons investering i Optilink uppgick per den 31 mars 2002 till 33,3 MSEK (36,6 MSEK efter ytterligare investering efter periodens utgång) och motsvarar en ägarandel om cirka 26 %. Optilinks styrelse har fattat beslut om marknadsnotering. Proforma redovisning av första kvartalet I det nedanstående redovisas koncernens omsättning och resultat under perioden januari - mars 2002 proforma. Proformaredovisningen syftar till visa koncernens omsättning och resultat som om Active Capital inte ingått i koncernen under perioden. Jämförelse med första kvartalet proforma år 2001 görs inte eftersom de verksamheter som ingår i Active Capital var de enda verksamheter som bedrevs i Wilh. Sonesson koncernen under motsvarande period år 2001. I stället lämnas jämförelse med proforma helår 2001. För proformaprinciper hänvisas till Informationspromemoria till aktieägarna publicerad den 17 april 2002. ProformaredovisningJan-Mars Jan-Dec* exkl. Active Capital 2002 2001 (MSEK) Nettoomsättning116,1 213,0 Rörelseresultat före avskrivningar 6,4 5,5 före avskrivningar på goodwill 5,1 2,3 efter avskrivningar 1,4 -4,5 Resultat efter finansnetto0,0 -5,3 *Consumer Healthcare verksamheten ingår endast under 6 månader under 2001. Kommande rapporttillfällen § Delårsrapport januari-juni § Delårsrapport januari-september § Bokslutskommuniké 2002 Malmö den 24 april 2002 Wilh. Sonesson AB (publ.) För ytterligare information kontakta: Anders Sjöholm Telefon 046-280 81 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/24/20020424BIT01290/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/24/20020424BIT01290/wkr0002.pdf Hela rapporten

Show as PDF