Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Bolagsstämma i Wilh. Sonesson AB (publ)

10:40 / 25 April 2002 Midsona Press release

Bolagsstämma i Wilh. Sonesson AB (publ) Vid ordinarie bolagsstämma i Wilh. Sonesson den 24 april 2002 fattades följande beslut. Resultat och balansräkning samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för år 2001 fastställdes. Bolagets vinst disponerades enligt styrelsens förslag. Ansvarsfrihet beviljades för styrelseledamöterna och verkställande direktören. Styrelsearvode skall utgå med 450.000 kronor för tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma, att fördelas enligt styrelsens beslut mellan ledamöter som ej är anställda i bolaget. Till styrelseledamöter omvaldes Greg Dingizian, Bo Håkansson, Erik Gabrielson, Conny Carlsson och Jörgen Jonsson, samt nyval av Ewa Ställdal, Åke Fredriksson och Lars Lindegren. Stämman beslutade vidare att enhälligt godkänna följande av styrelsen på bolagsstämman framlagda förslag (refererade i huvuddrag). Ändring i bolagsordningen avseende ort för bolagsstämma till Lund. Erbjudande till aktieägarna att förvärva aktier i Active Captial AB. Aktieägarna i Wilh. Sonesson skall ha företrädesrätt att förvärva aktierna i Active Capital AB. En A-aktie i Wilh. Sonesson skall berättiga till en inköpsrätt till en A-aktie i Active Capital AB och en B-aktie i Wilh. Sonesson skall berättiga till en inköpsrätt till en B- aktie i Active Capital AB ("primär inköpsrätt").En inköpsrätt ger rätt att förvärva en aktie i Active Capital AB för fyra kronor. Inköpsrätter som inte utnyttjats med stöd av den primära inköpsrätten kommer att erbjudas samtliga aktieägare ("subsidiär inköpsrätt"). Utskiftning av aktier i Optilink AB genom nedsättning av överkursfonden. Wilh. Sonessons överkursfond skall nedsättas med ett belopp motsvarande Wilh. Sonessons bokförda värde - dock högst 60 000 000 kronor - på dess samtliga aktier i Optilink. Ändamålet med nedsättningen av överkursfonden skall vara återbetalning till Wilh. Sonessons aktieägare genom utskiftning av Wilh. Sonessons samtliga aktier i Optilink. Wilh. Sonessons innehav av aktier i Optilink skall utskiftas till aktieägarna i proportion deras innehav av aktier, oavsett aktieslag. Beslutet är villkorat av tingsrättens beslut om nedsättning av överkurfonden. Bemyndigande för styrelsen att förvärva högst 2,2 miljoner egna aktier direkt eller genom syntetiskt återköp och överlåta högst 2,6 miljoner egna aktier. Förvärv får ske av högst 2 200 000 aktier, utöver redan förvärvade egna aktier, och får avse såväl A- som B-aktier. Direkt förvärv får ske genom erbjudande till samtliga aktieägare eller genom förvärv på Stockholmsbörsen. Syntetiskt förvärv får ske på lämpligt sätt och enligt vedertagna rutiner. Vid direkt förvärv skall kunna betalas en premie i förhållande till den börskurs som tillämpas enligt styrelsens beslut. Överlåtelse får ske av högst 2 600 000 aktier och får avse såväl A- som B-aktier. Överlåtelse skall kunna ske såväl på Stockholmsbörsen som, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till tredje man i samband med företagsförvärv eller i samband med infriande av åtagande enligt gällande incitamentsprogram inom bolaget. Ersättning för överlåtna aktier kan erläggas kontant eller genom apport eller genom kvittning, eller eljest med villkor. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission om högst 2,5 miljoner aktier av serie B. Aktiekapitalet kan ökas med högst 12 500 000 kr. Bemyndigandet skall även innefatta rätt för styrelsen att emittera aktier mot apport eller kvittning, eller eljest med villkor. Beslut skall kunna fattas vid ett eller flera tillfällen till nästa ordinarie bolagsstämma. Emissionen skall enligt styrelsens beslut kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Malmö den 25 april 2002 Wilh. Sonesson AB (publ) Styrelsen För ytterligare information kontakta; VD Anders Sjöholm, mobil 0705-23 86 24 anders.sjoholm@wilhsonesson.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/25/20020425BIT00410/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/25/20020425BIT00410/wkr0002.pdf

Show as PDF