Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Active Capital - Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2002

10:39 / 26 April 2002 Midsona Press release

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2002 · Bildande av Active Capital koncernen Den 1 januari 2002 samlades Wilh. Sonesson ABs (publ) icke kärnverksamheter i bolaget Active Capital AB. Verksamheterna utgörs av Sonesson Inredningar, MW Trading, Soft Center samt ett antal tekonologiinvesteringar i dotterbolaget Active Capital AB. · Nettoomsättningen uppgick till 85,9 Mkr · Rörelseresultatet uppgick till 5,3 Mkr Efter rapportperiodens utgång · Avknoppning från Wilh. Sonesson Bolagsstämman i Wilh. Sonesson beslutade den 24 april 2002 att erbjuda aktieägarna att förvärva aktierna i Active Capital. En aktie i Wilh. Sonesson AB berättigar innehavaren till en inköpsrätt. En inköpsrätt ger rätt att köpa en ny aktie av samma slag i Active Capital för 4 kronor. Antal aktier Wilh. Sonesson AB uppgår till 26.492.584 st. · Ansökan om notering på O-listan Styrelsen i Active Capital AB beslutade den 25 april att ansöka om notering av bolagets aktier på O-listan vid Stockholmsbörsen. Under förutsättning av Stockholmsbörsens godkännande beräknas notering ske omkring den 17 juli 2002 · ACTIVE CAPITAL i sammandrag Proforma 1 jan - mar 2002 helår 2001 Nettoomsättning, Mkr 1 85,9 401,0 Rörelseresultat, Mkr 1 5,3 34,7 Resultat efter 1,5 17,0 finansiella poster, Mkr 1 Nettoresultat, Mkr 1 -0,3 12,3 Vinst per aktie, kr 1 -0,01 0,47 Eget kapital per aktie, kr 1 9,39 9,48 1 Samtliga jämförelsetal avseende koncernen avser helår 2001 och redovisas liksom nyckeltal per aktie proforma då Active Capital koncernen bildades den 1 januari 2002. Se avsnitt proformaredovisningsprinciper. Verksamhet Active Capital koncernen bildades den 1 januari 2002 genom att Wilh. Sonesson samlade dotterbolagen Sonesson Inredningar, MW Trading och Soft Center samt ett antal teknologiinvesteringar i Active Capital AB. Wilh. Sonesson beslutade sedermera vid bolagsstämma den 24 april 2002 att erbjuda aktieägarna i Wilh. Sonesson AB att köpa aktierna i Active Capital. Sonesson Inredningar koncernen erbjuder inredningslösningar till skolsektorn samt ett brett inredningsprogram till industrisektorn och offentlig miljö. Omsättningen uppgick till 278 Mkr år 2001. MW Trading utvecklar och säljer stöldskyddsprodukter för stöldbegärliga produkter såsom DVD och CD-skivor. Omsättningen uppgick till 77,5 Mkr år 2001. Soft Center i Ronneby är en vetenskaps- och teknikpark i campusmiljö. Den uthyrningsbara ytan uppgår till drygt 36.000 kvm. Hyresintäkterna uppgick till 46,6 Mkr år 2001. Nettoomsättning och resultat Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 85,9 Mkr (401,0). Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 12,0 Mkr (61,8) och rörelseresultatet till 5,3 Mkr (34,7). Resultat efter finansiella poster uppgick till 1,5 Mkr (17,0). Finansiell ställning Vid periodens utgång uppgick koncernens likvida medel inklusive kortfristiga placeringar till 16,5 Mkr (21,4). Soliditeten uppgick till 36,6 % (35,7). Eget kapital uppgick till 248,8 Mkr (251,0) motsvarande 9,39 kr per aktie. Räntebärande avsättningar och skulder uppgick till 350,0 Mkr (355,5). Investeringar Nettoinvesteringarna under perioden uppgick till 1,9 Mkr (25,1). Bruttoinvesteringarna i immateriella anläggningstillgångar uppgick till 0,1 Mkr (0,5). Bruttoinvesteringarna i materiella anläggningstillgångar uppgick till 2,2 Mkr (23,9). Bruttoinvesteringarna i finansiella anläggningstillgångar uppgick till 0,1 Mkr (1,9). Bruttoinvesteringarna avseende förvärv av företag uppgick till 0,0 Mkr (0,0). Medarbetare Genomsnittligt antal anställda under perioden uppgick till 257. Sonesson Inredningar Nettoomsättningen uppgick under perioden till 61,8 Mkr (65,4) och rörelseresultatet till 1,0 Mkr (3,2). Minskningen i försäljning och resultat jämfört med föregående beror på en minskad efterfrågan från skolsektorn. MW Trading Nettoomsättningen uppgick under perioden till 13,2 Mkr (14,0) och rörelseresultatet till 0,6 Mkr (0,1). Den under 2001 genomförda omstruktureringen av verksamheten har utvecklats och ger bra resultat. Soft Center Nettoomsättningen uppgick under perioden till 10,9 Mkr (12,0) och rörelseresultatet till 4,9 Mkr (5,7). Vakansgraden ökade något under slutet av 2001, vilket slår igenom under första kvartalet 2002. Teknologiinvesteringar Under perioden har inga nya investeringar genomförts. Bolag Ägarandel Bokfört värde Itact AB 10,0 % 5,0 Mkr V2 Fund 3,2 % 7,5 Mkr RVG AB 12,7 % 22,7 Mkr Remando AB 8,7 % 2,5 Mkr Moderbolaget Nettoomsättningen uppgick under perioden till 1,1 Mkr, och avser koncernintern fakturering för administrativa tjänster. Resultat efter finansiella poster uppgick till 0,4 Mkr. Bruttoinvesteringar i anläggningstillgångar uppgick under perioden till 0,0 Mkr. Förändringen i likvida medel under perioden uppgick till 0,0 Mkr. Förändringen i räntebärande skulder under perioden uppgick till 0,0 Mkr. Väsentliga händelser efter periodens utgång Den 8 april avhölls bolagsstämma i Active Capital AB. Vid bolagsstämman valdes Greg Dingizian, Sven Ek, Bo Håkansson, Lennart Molvin och Kjell Nilsson till styrelseledamöter. Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte valdes Kjell Nilsson till ordförande och Bo Håkansson utsågs till verkställande direktör. Den 24 april beslutade bolagsstämman i Wilh. Sonesson AB att erbjuda aktieägarna i Wilh. Sonesson AB att köpa aktierna i Active Capital AB. Den 25 april beslutade styrelsen i Active Capital AB att bolaget skall ansöka om notering på O-listan vid Stockholmsbörsen. Redovisningsprinciper Delårsrapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper som presenterats i Wilh. Sonesson ABs årsredovisning för 2001, och i enlighet med Redovisnings Rådets rekommendationer. En redogörelse över tillämpade redovisningsprinciper finns intagen i det noteringsprospekt, som kommer att finnas tillgängligt under vecka 25 med anledning av Active Capitals förestående notering på O-listan. Proformaredovisningsprinciper Active Capital koncernen bildades den 1 januari 2002 och saknar därför jämförelsetal för föregående år. Syftet med proformaredovisningen är att visa koncernen som om Active Capital koncernen bildats den 1 jan 2001. Utgångspunkten för proformaredovisningen är Active Capital koncerns struktur per den 1 jan 2002. Verksamheter som förvärvats under perioden den 1 januari 2001 till den 1 januari 2002 och som idag ingår i Active Capital koncernen ingår från och med förvärvstidpunkten. Proformaredovisningen är baserad på de ingående bolagens redovisning samt Wilh. Sonessons koncernredovisning. De viktigaste justeringarna som har gjorts är: · De arvoden för administrativa tjänster samt del av koncerninterna räntor som bolag ingående i Active Capital koncernen erlagt till Wilh. Sonesson AB har antagits ske till Active Capital AB · Moderbolagets, Active Capital AB, kostnader har antagits motsvara de arvoden för administrativa tjänster som bolag inom Active Capital koncernen betalat till Wilh. Sonesson AB, dvs. 4,2 Mkr helår 2001. · Genomsnittligt antal aktier har antagits utgöra 26.492.584 aktier vilket motsvarar antal aktier vid koncernens bildande. Kommande rapporttillfällen Noteringsprospekt avseende notering vid O-listan vid Stockholmsbörsen samt erbjudande att förvärva aktier i Active Capital AB kommer att distribueras under vecka 25. 2002-08-15 Delårsrapport januari - juni 2002-11-13 Delårsrapport januari - september 2003-02-25 Bokslutskommuniké 2002 Malmö den 25 april 2002 ACTIVE CAPITAL AB (publ) Bo Håkansson Verkställande direktör Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. För mer information, kontakta: Bo Håkansson, 0705 - 98 57 22 bo.hakansson@wilhsonesson.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/26/20020426BIT00430/wkr0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/26/20020426BIT00430/wkr0002.pdf Hela Rapporten

Show as PDF