Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Wilh. Sonesson Bokslutskommuniké 1 jan - 31 dec 2001

09:34 / 14 February 2002 Midsona Press release

Bokslutkommuniké 2001 1 januari - 31 december 2001 · Styrelsen föreslår utdelning av innehavet i Optilink Helåret / tolv månader · Nettoomsättningen ökade till 609,2 (364,0) MSEK · Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar ökade till 45,0 (36,9) MSEK · Resultatet efter finansiella poster uppgick till 6,6 (21,5) MSEK Fjärde kvartalet · Nettoomsättningen ökade till 214,2 (114,3) MSEK · Rörelseresultatet före goodwillavskrivning uppgick till 24,1 (33,6) MSEK · Resultatet efter finansiella poster uppgick till 6,4 (15,5) MSEK · Wilh. Sonesson erbjuder hälsoprodukter som tillfredsställer ett växande konsumentbehov. Med hälsoprodukter avses läkemedel, naturläkemedel, kosttillskott, samt därtill relaterade egenvårdsprodukter Verksamhetsrapport Under år 2001 har Wilh. Sonesson beslutat att fokusera verksamheten till området hälsoprodukter. Uppbyggnaden av detta affärsområde påbörjades genom förvärven av verksamheterna Hälsokostcentralen, MaxMedica och Australian Bodycare. I Wilh. Sonessons regi tar dessa verksamheter nya spännande steg i sin strategiska utveckling; samtidigt fortsätter de att prestera väl ekonomiskt. Utbyggnaden av affärsområdet kommer att gå vidare genom nya förvärv under år 2002. Parallellt har avyttringen av övriga verksamheter påbörjats. Högst prioritet har arbetet att avyttra SoftCenter. Sonesson Inredningar har haft god ekonomisk och verksamhetsutveckling under 2001, liksom MW Trading under andra halvåret. Wilh. Sonessons ägande i dessa verksamheter kommer därför att avvecklas under former som både möjliggör tillvaratagandet av finansiella värden och passar de berörda verksamheterna. Wilh. Sonessons kapitalbas har under år 2001 fått en avsevärd förstärkning genom två nyemissioner; en företrädesemission till aktieägarna och en riktad emission till Lifco AB, vilka tillfört cirka 214 MSEK i nytt eget kapital och kraftigt ökat antalet aktier. Bland annat i syfte att undvika framtida utspädning har därför i slutet av året förvärvats 0,6 miljoner egna aktier som kan användas för betalning av framtida förvärv. Bland övriga händelser under året kan nämnas att styrelsen utökats med fyra nya ledamöter med stor erfarenhet av hälsoprodukter och konsumentvaror. Vidare har koncernens huvudkontor flyttats till Lund, inte minst i syfte att komma närmare forskning på området hälsoprodukter. Totalt sett har år 2001 varit ett år med många positiva förändringar, och det finns god anledning att tro att år 2002 kommer att utveckla sig på samma sätt. Hälsoprodukter Kärnverksamheten hälsoprodukter hade under helåret 2001 en nettoomsättning om 417,8 (431,1) MSEK och ett rörelseresultat om 37,5 (38,6 inklusive SPP-medel om 1,8) MSEK. (Verksamheterna konsolideras i koncernen från och med den 1 juli 2001.) Nettoomsättningen under fjärde kvartalet uppgick till 103,9 (112,0) MSEK och rörelseresultatet till 8,4 (11,7) MSEK. Nedgången i försäljning och rörelseresultat förklaras av ett sämre fjärde kvartal jämfört med föregående år, beroende på vad som bedöms vara en temporär marknadsnedgång. För Hälsokostcentralen uppgick nettoomsättningen till 385,1 (404,1) MSEK under helåret. Resultatmässigt fortsätter verksamheten att utvecklas väl. För år 2002 planeras en omfattande affärsutvecklingssatsning. MaxMedicas nettoomsättning uppgick till 106,6 (100,1) MSEK under helåret, en ökning jämfört med föregående år som framstår som mycket god beaktat det svaga fjärde kvartalet. Resultatutvecklingen har varit god, trots negativa valutaeffekter under hela andra halvåret. MaxMedica har också lyckats stärka sin marknadsposition i Sverige och etablera sig i Danmark. Vidare planeras etableringar i Norge och Finland. Nettoomsättningen i Australian Bodycare uppgick till 33,3 (35,4) MSEK. Resultatmässigt är perioden sämre än föregående år. För år 2002 planeras en nysatsning på existerande marknader parallellt med expansion till nya geografiska marknader. Övrig verksamhet Sonesson Inredningar koncernen hade under 2001 en nettoomsättning om 278,0 (238,8) MSEK och ett rörelseresultat om 18,4 (15,9 inklusive SPP- medel om 5,3) MSEK. Såväl resultat som försäljning har därmed utvecklats starkt positivt. SoftCenter hade en nettoomsättning om 46,6 (23,7) MSEK och ett rörelseresultat om 24,4 (13,7) MSEK. SoftCenter förvärvades den 3 juli 2000, varför jämförelsesiffror för år 2000 endast omfattar sex månader. MW Trading hade under 2001 en nettoomsättning om 77,2 (22,3) MSEK och ett rörelseresultat om 0,5 (2,1) MSEK. MW Trading förvärvades den 1 september 2000, varför jämförelsesiffror för år 2000 endast omfattar fyra månader. I resultatet för år 2001 ingår engångskostnader för omstrukturering med -4,5 MSEK. De genomförda omstruktureringsåtgärderna synes ge gott resultat då verksamheten under fjärde kvartalet hade ett rörelseresultat om 2,7 MSEK. Optilinks utveckling har fortsatt att motsvara förväntningarna vilket motiverat Wilh. Sonesson att under december 2001 och januari 2002 delta med totalt 4,9 MSEK i två nyemissioner av konvertibla skuldebrev. Därefter uppgår den totala investeringen i Optilink till 33,3 MSEK. Styrelsen kommer att föreslå utdelning av innehavet i Optilink till aktieägarna i samband med ordinarie bolagsstämma, villkorat av att nödvändiga beslut fattas avseende marknadsnotering av Optilinks aktie. Arbetet med att avyttra övriga finansiella placeringar inom teknologi fortskrider i enlighet med tidigare fastställda riktlinjer. Fjärde kvartalet 2001 Koncernens nettoomsättning fjärde kvartalet uppgick till 214,2 (114,3) MSEK. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 24,1 (33,6) MSEK och rörelseresultatet till 12,6 (23,5) MSEK. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 6,5 (15,5) MSEK. Under år 2000 ingick reavinst om 25,6 MSEK vid avyttring av HelikopterService. Koncernens omsättning och resultat januari -december 2001 Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 609,2 (364,0) MSEK, en ökning med 67 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 67,3 (60,1) MSEK och rörelseresultatet till 30,2 (33,7) MSEK. Resultat efter finansnetto uppgick till 6,6 (21,5) MSEK. I periodens resultat ingår poster om -1,9 MSEK för avveckling av finansiella placeringar inom teknologi, samt engångskostnader om -4,5 MSEK för omstrukturering av MW Trading. I resultatet föregående år ingick reavinster vid försäljning av dotterbolagen HelikopterService och InterAir med 27,3 MSEK och SPP-medel om 5,3 MSEK. Finansiell ställning Koncernens likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick till 38,1 (60,0) MSEK. Soliditeten i koncernen uppgick till 38,3 (29,1) % och i moderbolaget till 81,7 (69,4) %. Eget kapital uppgick till 441,8 (228,8) MSEK. Räntebärande avsättningar och skulder uppgick till 547,5 (436,5) MSEK. Under år 2001 har eget kapital bland annat påverkats med företrädesemission om 153,7 MSEK, riktad nyemission till Lifco AB om 60 MSEK, kontant utdelning om 8,4 MSEK och förvärv av egna aktier om 10,1 MSEK. Räntebärande skulder har bland annat påverkats genom upptagande av nya lån om 150 MSEK i samband med förvärven av verksamheterna inom hälsoprodukter. Investeringar Koncernens nettoinvesteringar under perioden uppgick till 381,5 (2,5) MSEK. Bruttoinvesteringarna i immateriella anläggningstillgångar uppgick till 0,5 (0,6) MSEK. Bruttoinvesteringarna i materiella anläggningstillgångar uppgick till 25,0 (21,8) MSEK, främst avseende maskiner och byggnader. Bruttoinvesteringarna i finansiella anläggningstillgångar uppgick till 19,1 (42,5) MSEK, främst avseende aktier och konvertibla skuldebrev i Optilink. Nettoinvestering avseende förvärv av dotterbolag uppgick till 348,7 (159,2) MSEK, avseende förvärv av nya bolag inom hälsoprodukter. Medarbetare Genomsnittligt antal anställda under perioden uppgick till 325 (300). Ökningen om 25 härrör främst från förvärv av nya bolag. Moderbolaget Moderbolagets nettoomsättning under perioden uppgick till 13,4 (3,7) MSEK, avseende koncernintern fakturering för tjänster. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -5,2 (-8,7) MSEK. I periodens resultat ingår reaförlust om -2,6 MSEK vid avyttring av teknologiinnehav. I resultatet föregående år ingick reavinster vid försäljning av dotterbolagen HelikopterService och InterAir med 7,6 MSEK samt reservering för syntetiska optioner med -1,0 MSEK. Bruttoinvesteringarna i anläggningstillgångar under perioden uppgick till 242,2 (132,1) MSEK, främst avseende förvärv av nya bolag inom hälsoprodukter samt aktier och konvertibla skuldebrev i Optilink. Förändringen i likvida medel under perioden uppgick till -16,4 MSEK. Förändringen i räntebärande skulder under perioden uppgick till 4,6 MSEK. Övrigt Under 2001 har ett teckningsoptionsprogram om 550.000 optioner utgivits, varav 485.000 optioner tecknats av nyckelpersoner inom Wilh. Sonesson. Varje option ger rätt till teckning av 1,05 aktier av serie B till en teckningskurs om 39,60 kr under perioden 1 december - 31 december 2003. Under perioden har återköpts 100.000 syntetiska optioner av totalt 150.000 utgivna. Kvarvarande 50.000 syntetiska optioner löper till 2002- 12-31 med en lösenkurs om 39,80 SEK. Förvärv av egna aktier Bolaget har under december 2001 förvärvat totalt 600.000 egna aktier, varav 400 av serie A och 599.600 av serie B. Total likvid uppgick till 10,1 MSEK och genomsnittlig inköpskurs till 16,81 SEK. Förvärven har skett i enlighet med beslut fattat vid extra bolagsstämma den 8 oktober och efterföljande styrelsebeslut den 13 november. De förvärvade aktierna avses främst användas för betalning av framtida företagsförvärv. Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång Efter rapportperiodens utgång har bolaget tecknat konvertibla skuldebrev i Optilink om 2,4 MSEK. Utsikter 2002 Koncernens pågående omstrukturering försvårar ställandet av prognoser. Wilh. Sonessons fortsatta expansion på området hälsoprodukter kommer att fortsätta under 2002, vilket ger möjligheter till god tillväxt i försäljning och lönsamhet, men kan också komma att innebära omfattande investeringar och utvecklingskostnader. Förslag till utdelning Styrelsen föreslår att ingen ordinarie utdelning lämnas för år 2001. Såsom extra utdelning för år 2001 föreslår styrelsen, villkorat av att nödvändiga beslut fattas avseende marknadsnotering av Optilinks aktie, att innehavet i Optilink delas ut till aktieägarna. Innehavet var per den 31 januari 2002 bokfört till 33,3 MSEK. Årsredovisning och Ordinarie bolagsstämma Årsredovisningen beräknas bli publicerad den 24 mars och kommer att finnas tillgänglig på Wilh. Sonessons huvudkontor och hemsida. Ordinarie bolagsstämma kommer att äga rum den 24 april kl. 17.00 i Malmö Börshus. Redovisningsprinciper Delårsrapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper som årsredovisningen för år 2000 och i enlighet med Redovisningsrådets Rekommendationer. Kommande rapporttillfällen 2002-04-24 Delårsrapport januari-mars 2002-08-13 Delårsrapport januari-juni 2002-11-12 Delårsrapport januari-september 2003-02-12 Bokslutskommuniké 2002 Malmö den 14 februari 2001 Wilh. Sonesson AB (publ.) Styrelsen För ytterligare information kontakta: VD Greg Dingizian Telefon 046-280 81 00 Mobil 0705-78 54 40 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/14/20020214BIT00420/bit0001.doc Hela bokslutskommunikén http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/14/20020214BIT00420/bit0001.pdf Hela bokslutskommunikén

Show as PDF