Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2001

10:46 / 28 August 2001 Midsona Press release

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2001 · Förvärv av Hälsokostcentralen, MaxMedica och Australian Bodycare · Riktad nyemission till Lifco som blir näst största ägare med 15,1% av kapitalet och 9,9% av rösterna · De förvärvade hälsokostföretagen ökade rörelseresultatet (EBIT) med 14,7% till 19,5 (17,0) MSEK (konsolidering sker per 1 juli 2001) · Fulltecknad nyemission om 168,7 MSEK · Nettoomsättning i koncernen ökade med 19,0% till 188,4 (158,4) MSEK · Rörelseresultatet efter avskrivningar exkl goodwill (EBITA) uppgick till 2,4 (10,3) MSEK, varav 5,6 MSEK reserverats för omstruktureringskostnader · Resultatet efter finansnetto uppgår till -11,8 (11,4) MSEK Verksamhetsrapport Vi har påbörjat omvandlingen av Wilh. Sonesson till ett fokuserat hälsoproduktföretag. Genom vår fulltecknade nyemission om 168,7 MSEK brutto, har vi kunnat förvärva företagen; Hälsokostcentralen, MaxMedica samt Australian Bodycare. Dessa företag omsatte tillsammans förra året cirka 430 MSEK och rörelseresultatet uppgick till cirka 40 MSEK. Första halvåret 2001 har utvecklats väl för de förvärvade hälsokostföretagen. Rörelseresultatet (EBIT) har ökat med 14,7% och uppgick till 19,5 (17,0) MSEK. Vi kommer att konsolidera förvärvet per den 1 juli 2001. De förvärvade företagen utgör en god plattform för oss att bygga vidare på inom vår kärnverksamhet - hälsoprodukter. Som ett led i renodlingen av Wilh. Sonessons verksamhet till Hälsoprodukter, kommer samtliga andra verksamheter fortsättningsvis att organiseras som Övrig verksamhet. Detta kommer också påverka rapporteringen, i vilken Hälsoprodukter och Övrig verksamhet kommer att beskrivas och analyseras separat. Ingående företag i Övrig verksamhet är Sonesson Inredningar, Soft Center, MW Trading och finansiella placeringar. Dessa verksamheter kommer att avyttras i den takt som erfordras för att maximalt värde skall erhållas. Sonesson Inredningar har utvecklats väl, företaget uppvisar en god orderingång samt ett bättre resultat än förgående år. Vetenskap- och teknologiparken Soft Centers uthyrningsgrad uppgår till cirka 92 %. Störste enskilde hyresgäst är Blekinge Tekniska Högskola (BTH) vars genomsnittliga kontrakt löper ut år 2006. Vi har påbörjat processen att finna en långsiktig ägare till både Soft Center och Sonesson Inredningar. MW Tradings försäljning har utvecklats som planerat, men resultatutvecklingen har inte varit tillfredsställande. Ett åtgärdsprogram har ingångsatts för att uppnå en effektivare kostnadsstruktur, vilket omfattar bl a flytt av huvudkontoret från Stockholm till Malmö och personalförändringar. Kostnaden är av engångskaraktär och uppgår till 4,5 MSEK, vilket reserveras i halvårsbokslutet. Efter periodens utgång har vi avyttrat den finansiella placeringen i West Entertainment Solutions och avvecklat engagemanget i Soft Start. Resultateffekten för detta uppgår sammanlagt till - 1,1 MSEK, vilket har reserverats i halvårsresultatet. Vi har deltagit i Optilinks konvertibelemission med 3 MSEK tillsammans med Industrifonden och mindre aktieägare Halvårsresultatet 2001 är sämre än motsvarande period förra året, bakgrunden är bl a att överskottsmedel från SPP om 5,3 MSEK ingick i förgående års halvårsresultat, engångskostnader för åtgärdsprogrammet i MW, samt högre administrationsomkostnader i moderbolaget för att implementera omvandlingen till hälsoprodukter. Ett åtgärdsprogram har igångsatt för att sänka moderbolagets administrationsomkostnader. Andra kvartalet 2001 Koncernens omsättning andra kvartalet uppgick till 97,1 (83,7) MSEK, vilket var en ökning med 16 %. Rörelseresultatet uppgick till -4,6 (8,7) MSEK och resultatet efter finansiella poster uppgick till -9,9 (8,2) MSEK. I linje med strategin att fokusera till Hälsoprodukter har reservering inför försäljningar av aktier i teknologiportföljen som genomförts efter periodens utgång, samt engångskostnader avseende omstruktureringar av MW kostnadsförts. Dessa kostnader uppgår totalt till 5,6 MSEK. Koncernens omsättning och resultat Januari - juni 2001 Wilh. Sonesson koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 188,4 (158,4) MSEK, vilket är en ökning med 19 %. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till - 1,1 (9,9) MSEK. Resultatet efter finansnetto upp gick till -11,8 (11,4) MSEK. I periodens resultat ingår avyttring och avveckling av innehav i teknologiportföljen med - 1,1 MSEK, avsättning för omstrukturering av MW Trading med -4,5 MSEK. I koncernens resultat motsvarande period 2000 ingår reavinst avseende försäljningen av dotterbolaget Interair med 1,7 MSEK och SPP-medel om 5,3 MSEK. Sonesson Inredningar Sonesson Inredningar-koncernens omsättning uppgick till 132,1 (103,0) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 4,0 (7,2) MSEK. Resultat efter finansnetto uppgick till 2,7 (7,0) MSEK. Resultatet för 2000 innehåller 5,3 MSEK som avser SPP-medel. Undantaget dessa SPP-medel har 2001 börjat väsentligt bättre än 2000. Orderingången är också fortsatt stark. Soft Center SoftCenters omsättning uppgick till 23,5 MSEK, och rörelseresultatet uppgick till 10,7 MSEK. Resultat efter finansnetto uppgick till 3,5 MSEK. SoftCenter förvärvades den 3 juli 2000, varför inga jämförelsesiffror redovisas. MW Trading MW Tradings omsättning uppgick till 32,6 MSEK. Rörelseresultatet uppgick till -4,6 MSEK. Resultat efter finansnetto uppgick till -6,1 MSEK. Engångskostnader om 4,5 MSEK har kostnadsförts och reserverats för omstrukturering av verksamheten för att uppnå bättre lönsamhet. Kostnaderna avser bl a flyttning av huvudkontor och personalförändringar. I rörelseresultatet ingår avskrivningar på förvärvsgoodwill med 2,7 MSEK. Bolaget förvärvades den 1 september 2000, varför inga jämförelsesiffror redovisas. Finansiell ställning Koncernens likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick per 2001-06-30 till 13,7 (91,3) MSEK. Koncernens soliditet uppgick till 39,6 (54,2) %, och moderbolagets soliditet uppgick till 82,5 (88,2) %. Räntebärande skulder uppgick till 403,3 (109,2) MSEK. Företrädesemissionen som avslutades den 29 juni 2001 tillfördes 154 MSEK i eget kapital. I balansräkningen per 30 juni 2001 redovisas beloppet som eget kapital. Emissionslikviden redovisas som en kortfristig fordran eftersom teckningstiden gick ut 29 juni och likviden ej var disponibel per 30 juni 2001. Investeringar Investeringar i immateriella anläggningstillgångar uppgick till 0,2 (0) MSEK. Investeringarna i materiella anläggningstillgångar uppgick till 17,5 (5,4) MSEK avseende maskiner och byggnader. Investeringen i finansiella anläggningstillgångar uppgick till 12,2 (16,1) MSEK och avser aktier i Optilink. Moderbolaget Moderbolaget tillhandahåller koncern- gemensamma funktioner. Omsättningen uppgick till 1,6 (1,9) MSEK och resultatet efter finansiella poster uppgick till -11,7 (-3,7) MSEK. I detta resultat ligger reaförlust vid avyttring av aktierna i WEST med 2,3 MSEK. I resultatet för 2000 ingick reavinst vid försäljningen av Interair med 2,4 MSEK och reservering för syntetiska optioner med -1,0 SEK. Administrationskostnader i moderbolaget har ökat från 7,8 till 10,0 MSEK. Detta är till största del beroende på ökade personalkostnader och kostnader i samband med de senaste förvärven och nyemissionen. Optionsprogram Under våren har ett teckningsoptionsprogram om 550.000 optioner utgivits varav 510.000 optioner tecknats av nyckelpersoner inom Wilh. Sonesson. Den genomförda företrädesemissionen medför omräkning av optionsprogrammet med villkoren att varje option ger rätt till teckning av 1,05 aktier av serie B, (motsvarande 535.500 aktier) till en teckningskurs om 39,60 kr under perioden 1 december - 31 december 2003 Medarbetare Genomsnittligt antal anställda uppgick till 269 (294). Förändringen är till största delen hänförlig till försäljningen av Helikopterservice. Övrigt Stockholmsbörsens disciplinnämnd beslutade den 11 maj 2001 att ålägga Wilh. Sonesson AB (publ) att betala ett vite till börsen om 120.000 SEK för brister i bolagets ekonomiska rapportering för åren 1999 och 2000. Ågärder har vidtagits i början av året i form av personalförändringar och ledningsförstärkningar för att tillförsäkra att regelverket följs i detalj. Hälsoprodukter Vid ordinarie bolagsstämma den 26 april 2001, informerades om Wilh. Sonessons styrelse beslut, att bygga upp en fokuserad verksamhet inom hälsoprodukter. Vid den extra bolagsstämman den 15 maj 2001, beslutades om att genomföra en företrädesemission om 168,7 MSEK, som fulltecknades. Motivet till nyemissionen var att finansiera förvärvet av företagen Hälsokostcentralen, MaxMedica och Australian Bodycaregruppen. De förvärvade företagen omsatte tillsammans 433 MSEK med ett rörelseresultat om 40 MSEK år 2000. Köpeskillingen uppgick till 360 MSEK och de förvärvade företagen var fria från finansiella skulder. Genom förvärvet blir Wilh. Sonesson en ledande aktör inom hälsokost i Norden. Bolagen kommer att konsolideras i koncernen fr o m 1 juli 2001. Fulltecknad nyemission Den företrädesemission som genomfördes framgångsrikt under andra kvartalet 2001, till villkor 1:1 till kurs 15 kr, medför att bolaget tillfördes 154 MSEK i eget kapital efter emissionskostnader. Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång Riktade nyemissioner Efter rapportperiodens utgång, den 27 juli 2001, erlades köpeskilling till säljaren Lifco (helägt bolag av Carl Bennet AB), som uppgick till 360 MSEK. Av köpeskillingen erlades dels 300 MSEK kontant, varav 150 MSEK finansierades genom upptagande av lån, dels en riktad nyemission till Lifco av 4 000 000 B-aktier i Wilh Sonesson. Efter företrädesemissionen och den riktade nyemissionen uppgår antalet aktier i Wilh. Sonesson till 26 492 584. Bo Håkansson med bolag äger 33,2% av kapitalet och 45,6% av rösterna. Lifcos ägarandel uppgår till 15,1 % av kapitalet och 9,9% av rösterna. Wilh. Sonessons styrelse har, som tidigare meddelats, beslutat att inte fullfölja förvärvet av Direktlivsgruppen. Som en följd av detta kommer den tidigare aviserade riktade nyemissionen om 250 000 aktier till säljarna inte att genomföras. Teknologi I linje med strategin att fokusera på kärnverksamheten Hälsoprodukter har inkubatorn Soft Start, i Ronneby avvecklats. Ägarandelen om 49 % i West Entertainment Solutions har avyttrats. Den sammanlagda resultateffekten uppgår till - 1,1 MSEK, vilket har kostnadsförts i halvårsresultatet. Wilh. Sonesson har i juli deltagit i Optilinks nyemission och tecknat ett konvertibelt förlagslån uppgående till 3 MSEK. Utsikter 2001 Renodling och fokusering till kärnverksamheten Hälsoprodukter kommer att fortsätta dels genom nya förvärv inom hälsoprodukter och dels genom avyttring av övriga verksamheter. De förvärvade företagen har utvecklats bra och kommer att konsolideras i nästa rapport kvartal 3. Det åtgärdsprogram som beslutats kommer att sänka kostnadsnivån i framför allt moderbolaget. Redovisningsprinciper Delårsrapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper som årsredovisningen 2000 och i enlighet med Redovisningsrådets rekommendationer. Kommande rapporttillfällen 2001-11-13 Delårsrapport 9 månader 2002-02-14 Bokslutskommuniké 12 månader Malmö 2001-08-28 WILH. SONESSON AB (publ) www.wilhsonesson.com Greg Dingizian Verkställande direktör Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer För ytterligare information kontakta; VD Greg Dingizian, tel 0705-78 54 40, 040-35 07 00 greg.dingizian@wilhsonesson.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/08/28/20010828BIT00270/bit0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/08/28/20010828BIT00270/bit0001.pdf Hela rapporten

Show as PDF