Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Midsona

Midsona

Wilh. Sonessons extra bolagsstämma beslutade om företrädesemission

18:03 / 15 May 2001 Midsona Press release

WILH. SONESSONS EXTRA BOLAGSSTÄMMA BESLUTADE OM FÖRETRÄDESEMISSION · Extra bolagsstämma beslutade om företrädesemission på 168,7 MSEK · Nyemissionslikviden ska användas för att finansiera förvärven av Hälsokostcentralen, MaxMedica och Australian Bodycare · Huvudägaren tecknar sin andel om cirka 53 MSEK · Rådgivare är Swedbank Markets och Erik Penser Fondkommission Wilh. Sonesson har idag den 15 maj 2001 hållit extra bolagsstämma. Den extra bolagsstämman beslutade om att genomföra en företrädesemission av högst 11 246 292 aktier, varav 882 165 aktier av serie A och 10 364 127 aktier av serie B. Nyemissionen sker med företrädesrätt för bolagets aktieägare, där en (1) befintlig aktie berättigar till teckning av en (1) ny aktie till kurs 15 kr. Aktieägare av serie A respektive B har rätt att teckna en ny aktie av i första hand samma aktieslag. Nyemissionsvärdet uppgår till cirka 168,7 MSEK före emissionskostnader. Wilh. Sonessons huvudägare Bo Håkansson, som äger aktier motsvarande 31,6% av kapitalet och 44,7% av rösterna, har förklarat att han kommer att teckna sin andel, cirka 53 MSEK, i nyemissionen. Han informerade vidare att han ställer sig positiv till omvandling av sina A-aktier till B-aktier. Motivet till nyemissionen är att finansiera förvärven av Hälsokostcentralen, MaxMedica och Australian Bodycarebolagen. Dessa förvärv ligger i linje med styrelsens tidigare beslut att bygga upp en fokuserad verksamhet inom hälsoprodukter. Swedbank Markets och Erik Penser Fondkommission är rådgivare till Wilh. Sonesson i samband med nyemissionen. Villkor i sammandrag 5 juni Sista dag för handel med aktier inklusive emissionsrätt 7 juni Prospektet offentliggörs 8 juni Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter 12 juni Distribution av prospekt till aktieägare 13 - 26 juni Handel med teckningsrätter 13 - 29 juni Teckningstid Teckningen skall ske genom samtidig kontant betalning under teckningstiden. De nyemitterade aktierna medför rätt till utdelning från och med räkenskapsåret 2001. Malmö den 15 maj 2001 Greg Dingizian VD För mer information vänligen kontakta; Greg Dingizian, tel 040-350 700 alt. 070-578 5440 Greg.dingizian@wilhsonesson.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/05/15/20010515BIT01060/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/05/15/20010515BIT01060/bit0001.pdf

Show as PDF